apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Eclipse a Maven

Uwaga

Informacje na tej stronie mogą być nieco nieaktualne (w szczególności w kontekście najnowszej wersji Eclipse 3.4 aka Ganymede). Bardziej aktualne informacje znajdują się w prezentacji przedstawionej na EclipseCon 2008

Eclipse jako platforma tworzenia oprogramowania w Javie (Eclipse RCP), pozwala na tworzenie skomplikowanych i wydajnych aplikacji integrujących się (dzięki wykorzystaniu biblioteki SWT) z naturalnym interfejsem graficznym różnych systemów operacyjnych, takich jak Mac OS, Linux czy Windows.

Bogactwo rozszerzeń (tzw. wtyczek) tworzonych dla Eclipsa, sprawia również, że rozwiązanie nawet skomplikowanych problemów (np. tworzenie graficznego edytora), może być znacząco uproszczone.

Z drugiej strony Maven uchodzi za standardowe narzędzie służące do obsługi procesu wytwarzania oprogramowania w Javie. Jego moc objawia się przede wszystkim w dużych projektach, składających się z wielu modułów, które posiadają skomplikowane zależności. Pozwala on znacząco uprościć takie zadania jak kompilowanie, testowanie czy tworzenie raportów, nawet dla bardzo rozbudowanych projektów.

Zatem kiedy tworzymy duży projekt oparty o Eclipse RCP, naturalnym wydaje się wykorzystanie Mavena do zarządzania jego produkcją. Tym niemniej, pomimo istnienia kilku narzędzi pozwalających na integrację Eclipse-a z Mavenem, doprowadzenie ich do harmonijnej współpracy nie jest proste.

W tym artykule postaramy się przedstawić te narzędzia oraz pokażemy jak można je wykorzystać aby współpraca Mavena z Eclipsem zakończyła się sukcesem.

maven-eclipse-plugin

maven-eclipse-plugin to plugin dla Mavena, który ma na celu uproszczenie tworzenia projektów w środowisku Eclipse.

Wśród najważniejszych zadań przezeń realizowanych można wymienić:
 • eclipse:eclipse – generowanie struktury projektu eclipsowego na podstawie pliku pom.xml (w szczególności: wygenerowanie plików .project oraz .classpath):
 • eclipse:m2eclipse – jw. z uwzględnieniem pluginu m2eclipse (patrz niżej)
 • eclipse:to-maven – przekształcenie środowiska pracy Eclipse (w szczególności zainstalowanych w nim pluginów) w repozytorium Mavena (powoduje wygenerowanie odpowiednich plików pom.xml i umieszczenie ich w lokalnym lub zdalnym repozytorium)

eclipse:to-maven

Przeniesienie pluginów lokalnej instalacji do repozytorium Mavena jest pierwszym krokiem na drodze do pełnej integracji Mavena z Eclipsem.

W zasadzie krok ten może być pominięty, ponieważ w centralnym repozotorium Mavena znajdują się odpowiednie pakiety odpowiadające pakietom eclipsowym, tym niemniej nie są one najbardziej aktualne. Co więcej – wykorzystanie identycznych wersji pakietów jak w lokalnej instalacji Eclipse zabezpiecza nad przed błędami, które mogły wystąpić w ich starszych wersjach znajdujących się w centralnym repozytorium.

Zadanie to można wykonać wywołując poniższą komendę:

mvn eclipse:to-maven -DeclipseDir=/opt/eclipse \
-DdeployTo=repository_id::default::scp://mydomain.com/path/to/maven/repository \
-DstripQualifier=true
Wywołanie to posiada więcej opcji, ale najistotniejsze są trzy wymienione powyżej:
 • eclipseDir – katalog, w którym znajduje się lokalna instalacja Eclipse-a
 • deployTo – deskryptor repozytorium, w którym mają pojawić się wygenerowane pliki. Składa się z trzech elementów oddzielonych podwójnymi dwukropkami:
  • identyfikator repozytorium (repository_id) – pozwala na wykorzystanie informacji dot. autentykacji, zawartej w pliku settings.xml
  • układ repozytorium (default)
  • adres repozytorium (scp://mydomain.com/...) – zawiera metodę dystrybuowania plików, nazwę domeny oraz pełną ścieżkę do repozytorium Mavena.
 • stripQualifier – ustawienie na true powoduje usunięcie z wersji pluginów dodatkowego identyfikatora. Ma to niezwykle istotne znaczenie, ponieważ sposób numerowania wersji w Mavenie oraz Eclipse jest zasadniczo odmienny.

Po wywołaniu polecenia może się pojawić błąd java.util.NoSuchElementException, który najwyraźniej występuje przy próbie przeniesienia komercyjnych plugiów.

Rozwiązaniem jest usunięcie tych pluginów (z katalogu eclipse/plugins) w czasie wykonywania powyższego zadania. Po jego zakończeniu można je przenieść z powrotem.

Nexus indexer

Repozytorium utworzone w poprzednim kroku, choć może być wykorzystywane w zwykłych projektach opartych o Mavena, nie jest jeszcze dostępne z poziomu Eclipse-a, gdyż plugin m2eclipse korzysta z indeksera repozytorium o nazwie Nexus

Repozytorium musi być zatem wyposażone w indeks utworzony z wykorzystaniem Nexusa. Jest on dystrybuowany w postaci jara dostępnego pod adresem http://nexus.sonatype.org/downloads/ (plik zawierający w nazwie cli(Command Line Interface)).

Po ściągnięciu nexusa możemy utworzyć indeks wywołując następujące polecenie:

java -jar nexus-indexer-1.0.0-beta-2-cli.jar -o -z -t full -i index -n my-repo -r /path/to/maven/repository
Znaczenie poszczególnych opcji jest następujące:
 • -o – powoduje nadpisanie aktualnego indeksu
 • -z – indeks zostanie spakowany jako archiwum zip
 • -t – typ indeksu (full, minimal)
 • -i – katalog w którym zostaną umieszczone tymczasowe pliki indeksu
 • -n – identyfikator repozytorium
 • -r – ścieżka do repozytorium

W wyniku wywołania tego polecenia, w katalogu lokalnym zostaną stworzone dwa pliki: nexus-maven-repository-index.properties, nexus-maven-repository-index.zip

Muszą one zostać przeniesione do katalogu .index utworzonego w korzeniu repozytorium. Dzięki temu zawartość repozytorium będzie “widoczna” z poziomu Eclipse-a.

pde-maven-plugin

pde-maven-plugin to plugin dla Mavena, który pozwala budować eclipsowe pluginy, feature-y oraz produkty z jego wykorzystaniem.

m2eclipse

m2eclipse to plugin dla Eclipse-a, który pozwala z jego poziomu wywoływać zadania Mavena, dodawać do projektu zależności i wtyczki, itp.

java | eclipse | maven | Opublikowano 03:37 16-05-2008. Ostatnia modyfikacja 05:37 12-08-2008 |
comments powered by Disqus