apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Ruby - Zadania

Przykładowe zadania na kolokwium

Typy danych i struktury języka

 1. Posortowanie tablicy w porządku malejącym
 2. Znajdowanie mediany liczb w nieposortowanej tablicy
 3. Znajdowanie dominanty liczb w tablicy
 4. Obliczenie statystyki wystąpień słów w pliku (odmienne formy tego samego słowa traktować jako odmienne słowa)
 5. Zamiana łańcucha znaków, na przyjazny adres URL (zawierający małe litery, cyfry i znak – ), w którym wszystkie znaki nie-alfanumeryczne są usuwane i zastępowane pojedynczym znakiem – . Na początku i końcu napisu nie mogą występować znaki – . Polskie znaki traktować jak znaki niealfanumeryczne. (np. dla “Zazieleniło się 21. listopada!” efekt: “zazieleni-o-si-21-listopada”).
 6. Linię tekstu rozbić na poszczególne słowa i przekształcić w tablicę posortowaną w kolejności rosnących długości napisów (np. “Ala ma kotka” -> [“kotka”, “Ala”, “ma”])
 7. Wypisanie indeksów wszystkich elementów w tablicy, których wartość jest powyżej/poniżej pewnej wartości.
 8. Wczytywanie liczb wprowadzanych przez użytkownika do tablicy (‘k’ kończy wprowadzanie). Wypisanie w odwrotnej kolejności.
 9. Jw. ale wypisywać tylko n najmniejszych liczb (bez powtórzeń).
 10. Określanie typu napisu, tzn. jeśli zawiera (Podpowiedź – wykorzystanie instrukcji case):
  • same znaki alfabetu, na wyjściu powinien pojawiać napis ‘znaki alfabetu’
  • same cyfry -> ‘cyfry’
  • znaki alfanumeryczne -> ‘znaki alfanumeryczne’
  • w pozostałych przypadkach -> ‘groch z kapustą’
 11. Wczytać z wejścia plik, na wyjściu powinien pojawić się ten sam plik z numerami poszczególnych linii i usuniętymi pustymi liniami (pominięte linie nie mają być uwzględnione w numeracji)
 12. Wczytać z wejścia plik i wyszukać wszystkie linie zawierające ciąg znaków zawarty w pierwszej linii pliku. Dopasowany fragment powinien być wyróżniony.
 13. Sprawdzanie poprawności numeru PESEL

Programowanie obiektowe

1. Napisać klasę Weight, która w konstruktorze przyjmuje jako parametr masę wyrażoną w kilogramach oraz pozwala na jej odczyt w kilogramach i gramach:

w = Weight.new(1)
w.in_kilos #=> 1
w.in_grams #=> 1000

2. Napisać klasę Temerature, która w konstruktorze przyjmuje dwa parametry – temperaturę oraz symbol oznaczający system pomiaru (:c – stopnie Celsjusza, :f – stopnie Fahrenheita, :k – Kelviny). Klasa powinna definiować metody, które pozwalają na odczyt temperatury w dowolnym z systemów:

t = Temperature.new(100, :c)
t.in_celsius #=> 100
t.in_kelvins #=> 373.15
t.in_fahrenheits #=> 212
t = Temperature.new(100, :k)
t.in_celsius #=> -173.15
t.in_kelvins #=> 100
t.in_fahrenheits #=> -279.67

3. Dla klasy Temperature z poprzedniego punktu dodać metody pozwalające na ustawianie wartości w dowolnym systemie. Zmienić konstruktor tak, aby domyślnie tworzył temperaturę 0 Kelwinów:

t = Temerature.new()
t.in_kelvins #=> 0
t.in_celsius = 100
t.in_kelvins #=> 373.15

4. Zdefiniować klasy CD i Book, tak aby w konstruktorze jako parametr przyjmowały cenę i tytuł, które mogą być odczytane poprzez metody price i title. Cena wraz z jednostką monetarną powinna być wyświetlana w metodzie diplay_price, natomiast metoda to_s powinna zwracać informację o typie produktu, tytule i jego cenie:

cd = CD.new(60,"Hot '80 summer hits")
cd.price #=> 60
cd.display_price #=> "60 PLN" 
cd.title #=> "Hot '80 summer hits" 
cd.to_s #=> "CD: Hot '80 summer hits, 60 PLN" 
book = Book.new(30, "Imię róży")
book.price #=> 30
book.display_price #=> "30 PLN" 
book.title #=> "Imię róży" 
book.to_s #=> "Książka: Imię róży, 30 PLN"

5. Zdefiniować klasę Product, z której dziedziczyłyby klasy CD i Book z poprzedniego punktu tak, aby usunąć duplikację kodu w tych klasach (wskazówka: zastosować dziedziczenie).

6. Zmodyfikować klasy Book i CD w taki sposób, aby klasa Book przyjmowała jako parametr konstruktora liczbę stron, natomiast CD liczbę utworów. Informacje te powinny być wyświetlane w metodzie to_s oraz powinny istnieć akcesory dla tych atrybutów (ograniczyć do minimum powtarzający się kod):

cd = CD.new(60, "Hot '80 summer hits", 10)
cd.to_s #=> "CD: Hot '80 summer hits, 60 PLN, 10 utworów" 
cd.tracks #=> 10
book = Book.new(30, "Imię róży",411)
book.to_s #=> "Książka: Imię róży, 30 PLN, 411 stron" 
book.pages #=> 411

Rozwiązania

Typy danych i struktury języka

1. Sortowanie tablicy

a = [1,3,7,2,5].sort.reverse

2. Mediana

 
a = [1,3,2,4].sort
if a.size % 2 == 0 
 (a[a.size/2-1] + a[a.size/2]) / 2.0
else 
 a[a.size/2]
end

3. Dominanta

a = [1,2,1,3,2,4,2,5]
histogram = Hash.new(0)
a.each{|e| histogram[e] += 1}
histogram.index(histogram.values.sort[-1])

4. Statystyka słów

stat = Hash.new(0)
while line = gets
 line.chop.gsub(/[^a-zA-Z]/," ").split(/\s+/).each{|word| stat[word] += 1}
end
puts stat.inspect

5. Przyjazny URL

"Zazieleniło się 21. listopada!".gsub(/[^a-zAZ0-9]/," ").squeeze(" ").strip.gsub(" ","-").downcase

6. Sortowanie słów w linii

"Ala ma kota".split(/\s+/).sort{|a,b| b.size <=> a.size}

7. Filtr górnoprzepustowy

min_value = 10
puts [5,11,10,3,123].select{|e| e >= min_value}

8. Wczytywanie liczb

a = []
while line = gets.chop
 break if line == "k" 
 a << line.to_i
end
puts a.reverse

9. Wczytywanie liczb, wypisywanie najmniejszych

a = []
n = 3
while line = gets.chop
 break if line == "k" 
 a << line.to_i
end
puts a.sort[0...n]

10. Typ napisu

napis = gets.chop
puts case napis
when /^$/
 "napis pusty" 
when /^[a-zA-Z]*$/
 "znaki alfabetu" 
when /^[0-9]*$/
 "cyfry" 
when /^\s*$/
 "białe spacje" 
when /^\w*$/
 "znaki alfanumeryczne" 
else
 "groch z kapustą" 
end

11. Dekorowanie pliku

line_number = 1
while line = gets
 next if line =~ /^\s*$/
 puts "#{line_number}: #{line}" 
 line_number += 1
end

12. Prymitywny grep

query = gets.chop
while line = gets
 puts line.sub(/#{query}/,"<#{query}>") if line =~ /#{query}/
end

13. Pesel

a. Wersja rozwlekła
factors = [1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 1, 3, 1]
pesel = [8, 5, 0, 4, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 3]
sum = 0
index = 0
for digit in pesel
 sum += digit * factors[index]
 index += 1
end
puts (sum % 10 == 0 ? "Pesel poprawny" : "Pesel niepoprawny")
b. Wersja zwięźlejsza
factors = "13791379131".split("")
sum = 0
"85042245673".split("").each_with_index do |digit, index|
 sum += digit.to_i * factors[index].to_i
end
puts (sum % 10 == 0 ? "Pesel poprawny" : "Pesel niepoprawny")
c. Wersja najkrótsza
factors = "13791379131".split("")
valid = "85042245673".split("").inject(0){|sum,e| sum + e.to_i * factors.shift.to_i} % 10 == 0
puts (valid ? "Pesel poprawny" : "Pesel niepoprawny")

Programowanie obiektowe

1. Waga

class Weight
 def initialize(value)
  @value = value
 end
 def in_kilos
  @value
 end
 def in_grams
  @value * 1000
 end
end

2. Temperatura (1)

class Temperature
 ABSOLUTE_ZERO = - 273.15
 CELSIUS_TO_FAHRENHEIT_FACTOR = 9.0/5
 CELSIUS_TO_FAHRENHEIT_OFFSET = 32
 def initialize(value, system)
  # store the value always in Kelvins
  case system
  when :c
   @value = celsius_to_kelvin(value)
  when :f
   @value = celsius_to_kelvin(fahrenheit_to_celsius(value))
  else
   @value = value
  end
 end
 def in_kelvins
  @value
 end
 def in_celsius
  kelvin_to_celsius(@value)
 end
 def in_fahrenheits
  celsius_to_fahrenheit(kelvin_to_celsius(@value))
 end
protected
 def celsius_to_kelvin(value)
  value - ABSOLUTE_ZERO
 end
 def kelvin_to_celsius(value)
  value + ABSOLUTE_ZERO
 end
 def celsius_to_fahrenheit(value)
  value * CELSIUS_TO_FAHRENHEIT_FACTOR +
   CELSIUS_TO_FAHRENHEIT_OFFSET
 end
 def fahrenheit_to_celsius(value)
  (value - CELSIUS_TO_FAHRENHEIT_OFFSET) *
   CELSIUS_TO_FAHRENHEIT_FACTOR
 end
end

3. Temperatura (2)

Klasę Temperature z poprzedniego punktu rozszerzamy o następujące kod:

class Temperature
 def initialize(value=0, system=:k)
  # store the value always in Kelvins
  case system
  when :c
   @value = celsius_to_kelvin(value)
  when :f
   @value = celsius_to_kelvin(fahrenheit_to_celsius(value))
  else
   @value = value
  end
 end
 def in_kelvins=(value)
  @value = value
 end
 def in_celsius=(value)
  @value = celsius_to_kelvin(value)
 end
 def in_fahrenheits=(value)
  @value = celsius_to_kelvin(fahrenheit_to_celsius(value))
 end
end

4. Produkty (1)

class CD
 attr_accessor :price, :title
 def initialize(price, title)
  @price = price
  @title = title
 end
 def display_price
  "#{price} PLN" 
 end
 def to_s
  "CD: #{title}, #{display_price}" 
 end
end
class Book
 attr_accessor :price, :title
 def initialize(price, title)
  @price = price
  @title = title
 end
 def display_price
  "#{price} PLN" 
 end
 def to_s
  "Książka: #{title}, #{display_price}" 
 end
end

5. Produkty (2)

class Product
 attr_accessor :price, :title
 NAME = "Produkt" 
 def initialize(price, title)
  @price = price
  @title = title
 end
 def display_price
  "#{price} PLN" 
 end
 def product_name
  self.class::NAME
 end
 def to_s
  "#{product_name}: #{title}, #{display_price}" 
 end
end
class CD < Product
 NAME = "CD" 
end
class Book < Product
 NAME = "Książka" 
end

6. Produkty (3)

Klasy CD oraz Book z poprzedniego punktu rozszerzamy o następujący kod:

class CD < Product
 attr_accessor :tracks
 def initialize(price, title, tracks)
  super(price, title)
  @tracks = tracks
 end
 def to_s
  super + ", #{self.tracks} utworów" 
 end
end
class Book < Product
 attr_accessor :pages
 def initialize(price, title, pages)
  super(price, title)
  @pages = pages
 end
 def to_s
  super + ", #{self.pages} stron" 
 end
end
ruby | Opublikowano 07:32 27-11-2008. Ostatnia modyfikacja 09:35 16-11-2009 |
comments powered by Disqus