Czym jest programowanie obiektowe?

Programowanie imperatywne, funkcyjne i obiektowe


dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl

apohllo@o2.pl

http://apohllo.pl/dydaktyka/programowanie-obiektowe

Program imperatywny

instrukcje + dane = program

Asembler - język imperatywny

mov ax, 5
mov bx, 6
add ax, bc
push ax
push msg
call _printf

Języki imperatywne

 • Asembler
 • FORTRAN
 • ALGOL
 • COBOL
 • BASIC
 • Pascal
 • C
 • ...

Program funkcyjny

Ewaluacja funkcji + dane = program

Haskell - język funkcyjny

In [ ]:
silnia :: Int -> Int
silnia 0 = 1
silnia x = x * silnia(x-1)

silnia 5 --> 120

znak :: Int -> Int
znak x 
 | x == 0 = 0
 | x < 0 = -1
 | otherwise = 1

znak 10 --> 1
znak (-10) --> -1
In [ ]:
pierwiastki :: Double -> Double -> Double -> [Double]
pierwiastki a b c
 | delta < 0 = []
 | delta == 0 = [- b / (2 * a)]
 | delta > 0 = [(- b - sqrt(delta)) / (2 * a), (- b + sqrt(delta)) / (2 * a)]
 where
  delta = b ^ 2 - 4 * a * c
  
pierwiastki (-3) 1 2
[1.0,-0.6666666666666666]
In [9]:
rownanie_kwadratowe :: Double -> Double -> Double -> Double -> Double
rownanie_kwadratowe a b c x = a * x ^ 2 + b * x + c

jakas_funkcja_kwadratowa :: Double -> Double
jakas_funkcja_kwadratowa x = rownanie_kwadratowe 1 (-1) 5 x
jakas_funkcja_kwadratowa 10 -- > 95.0
Out[9]:
No Outputs
In [ ]:
razy_dwa :: Int -> Int
razy_dwa x = 2 * x

map razy_dwa [1..10] -- > [2,4,6,8,10,12,14,16,18,20]

map (\x -> x * 3) [1..10] -- > [3,6,9,12,15,18,21,24,27,30]

Przykłady języków funkcyjnych

 • Lisp (Clojure, Scheme)
 • Haskell
 • Clean
 • OCaml
 • Erlang
 • Scala
 • Elixir
 • ...

Program obiektowe

Obiekty + interakcje = programy

Typowe cechy języków obiektowych

 • abstrakcja
 • ukrywanie implementacji
 • przesyłanie komunikatów
 • polimorfizm
 • dziedziczenie

Abstrakcja

In [ ]:
struct complex {
 double re;
 double im;
}

struct complex cpx_add(struct complex arg1, struct complex arg2){
 struct complex result = malloc(sizeof(complex));
 result.re = arg1.re + arg2.re;
 result.im = arg1.im + arg2.im;
 resturn result;
}

Abstrakcja w językach obiektowych

In [ ]:
class Complex {
  public double re;
  public double im;
  
  public Complex(double re, double im){
    this.re = re;
    this.im = im;
  }
  
  public Complex add(Complex other){
    return new Complex(this.re + other.re, this.im + other.im);
  }
  
  public String toString(){
    return "Re: " + this.re + ", Im: " + this.im;
  }
}
Complex value = new Complex(1,0);
In [ ]:
Complex a = new Complex(1,2);
Complex b = new Complex(-2,-1);
Complex c = a.add(b);

Cykl życia obiektu

Cechy oraz związki obiektu

In [ ]:
class Car {
  private String vin;
  private Color color;
  private Person owner;
  private int speed;
}

Rodzaje notacji - dygresja

 • PascalCase - notacja Pascala
 • camelCase - notacja wielbłądzia
 • snake_case - notacja z pokreśleniami (wężowa?)
 • lisp-case - notacja lispowa (choć bardziej odpowiada nam szaszłykowa)

Powstawanie obiektu

In [ ]:
enum Color {
  Red,
  Green,
  Blue
}

Color someColor = Color.Red;
In [ ]:
class Person {
  private String name;
  private String surname;
  
  public Person(String name, String surname){
    this.name = name;
    this.surname = surname;
  }
  
  public String toString(){
    return "imię: " + this.name + ", nazwisko: " + this.surname;
  }
}
Person baltazar = new Person("Baltazar", "Gąbka");

Powstawanie obiektu

Baltazar Gąbka

Komunikaty - odczyt oraz zmiana stanu

In [ ]:
class Car {
  private String vin; private Color color; 
  private Person owner; private int speed;
  
  public Car(String vin, Color color, Person owner){
    this.vin = vin; this.color = color;
    this.owner = owner; this.speed = 0;
  }
  
  public int getSpeed(){
    return this.speed;
  }
  
  public void start(){
    this.speed = 30;
  }
  
  public void stop(){
    this.speed = 0;
  }
  
  public void sell(Person newOwner){
    this.owner = newOwner;
  }
}
In [61]:
Car car = new Car("24-564", Color.Green, new Person("Baltazar", "Gąbka"));
car.getSpeed(); // -> 0
car.start();
car.getSpeed(); // -> 30
car.stop();
car.getSpeed(); // -> 0
groovy.lang.GroovyRuntimeException: Could not find matching constructor for: Car(java.lang.String, Color, Person)
	at groovy.lang.MetaClassImpl.invokeConstructor(MetaClassImpl.java:1737)
	at groovy.lang.MetaClassImpl.invokeConstructor(MetaClassImpl.java:1537)
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.MetaClassConstructorSite.callConstructor(MetaClassConstructorSite.java:49)
	at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callConstructor(AbstractCallSite.java:263)
	at Script23.run(Script23.groovy:1)
	at org.scijava.plugins.scripting.groovy.GroovyScriptEngine.eval(GroovyScriptEngine.java:303)
	at org.scijava.plugins.scripting.groovy.GroovyScriptEngine.eval(GroovyScriptEngine.java:122)
	at javax.script.AbstractScriptEngine.eval(AbstractScriptEngine.java:264)
	at org.scijava.script.ScriptModule.run(ScriptModule.java:159)
	at org.scijava.module.ModuleRunner.run(ModuleRunner.java:167)
	at org.scijava.jupyter.kernel.evaluator.Worker.run(Worker.java:109)
	at org.scijava.thread.DefaultThreadService$2.run(DefaultThreadService.java:220)
	at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Out[61]:
No Outputs

Polimorfizm - brak mechanizmu w języku C

In [ ]:
struct matrix {
  //...
}
struct tensor {
  //...
}

struct matrix matrix_add(struct matrix matrix_1, struct matrix matrix_2);
struct tensor matrix_add(struct matrix matrix_1, struct tensor tensor_2);
struct tensor tensor_add(struct tensor tensor_1, struct matrix matrix_2);
struct tensor tensor_add(struct tensor tensor_1, struct tensor tensor_2);

Polimorfizm - interfejsy

In [21]:
interface ITensor {
  ITensor add(ITensor other);
}

class Matrix implements ITensor {
  public ITensor add(ITensor other){
    //...
  }
}

class Tensor implements ITensor {
  public ITensor add(ITensor other){
    //...
  }
}
groovy.lang.GroovyRuntimeException: Failed to create Script instance for class: interface ITensor. Reason: java.lang.InstantiationException: ITensor
	at org.codehaus.groovy.runtime.InvokerHelper.createScript(InvokerHelper.java:466)
	at org.scijava.plugins.scripting.groovy.GroovyScriptEngine.eval(GroovyScriptEngine.java:239)
	at org.scijava.plugins.scripting.groovy.GroovyScriptEngine.eval(GroovyScriptEngine.java:122)
	at javax.script.AbstractScriptEngine.eval(AbstractScriptEngine.java:264)
	at org.scijava.script.ScriptModule.run(ScriptModule.java:159)
	at org.scijava.module.ModuleRunner.run(ModuleRunner.java:167)
	at org.scijava.jupyter.kernel.evaluator.Worker.run(Worker.java:109)
	at org.scijava.thread.DefaultThreadService$2.run(DefaultThreadService.java:220)
	at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.lang.InstantiationException: ITensor
	at java.lang.Class.newInstance(Class.java:427)
	at org.codehaus.groovy.runtime.InvokerHelper.createScript(InvokerHelper.java:438)
	... 12 more
Caused by: java.lang.NoSuchMethodException: ITensor.<init>()
	at java.lang.Class.getConstructor0(Class.java:3082)
	at java.lang.Class.newInstance(Class.java:412)
	... 13 more
Out[21]:
No Outputs
In [22]:
ITensor[] tensors = new ITensor[4];
tensors[0] = new Matrix();
tensors[1] = new Matrix();
tensors[2] = new Tensor();
tensors[3] = new Tensor();

tensors[0].add(tensors[1]);
tensors[0].add(tensors[2]);
Out[22]:
No Outputs

Porfiriusz i Awerroes

Porfiriusz i Awerroes

Dziedziczenie - klasa Vehicle

In [ ]:
class Vehicle {
  protected int speed;
  
  public Vehicle(){
    this.speed = 0;
  }
  
  public void start(){
    this.speed = 10;
  }
  
  public void stop(){
    this.speed = 0;
  }
  
  public int getSpeed(){
    return speed;
  }
}

Dziedziczenie - klasa Car

In [ ]:
class Car extends Vehicle {
  private String vin;

  public Car(String vin){
    super();
    this.vin = vin;
  }

  public void accelerate(int delta){
    this.speed += delta;
  }
}
In [ ]:
Car car = new Car("44332211");
car.start();
car.accelerate(10);
car.getSpeed();          //-> 20

Pytania?