Refleksja

Struktura pliku .class, dostęp do informacji o typie, polach i metodach

Dynamiczne ładowanie klas


dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl

apohllo@o2.pl

http://apohllo.pl/dydaktyka/programowanie-obiektowe

In [ ]:
class DummyIterator implements Iterator {
  private int index = 0;
  
  @Override
  public boolean hasNext(){
    return false;
  }
  
  @Override
  public Object next(){
    return null;
  }
}
In [ ]:
javac DummyIterator.java
In [ ]:
cat DummyIterator.class
����4
 indexI<init>()VCodeLineNumberTablehasNext()Znext()Ljava/lang/Object;
SourceFileDummyIterator.java

DummyIteratorjava/lang/Objectjava/util/Iterator   
&
*�*���
    
�
%
In [ ]:
javap DummyIterator
In [ ]:
Compiled from "DummyIterator.java"
class DummyIterator implements java.util.Iterator {
 DummyIterator();
 public boolean hasNext();
 public java.lang.Object next();
}

Informacje o typie

In [ ]:
Class<?> klass = null;
klass = int.class;
klass = Integer.class;
klass = "Ala ma kota".getClass();
klass = new String[0].getClass();
klass = new DummyIterator().getClass();

Weryfikacja przynależności do typu

In [ ]:
Object text = "To kot, a to Ala"
if(text.getClass().equals(String.class)){
  String textAsString = (String) text;
}
In [ ]:
Object iterator = new DummyIterator();
if(iterator.getClass.equals(Iterator.class)) {
  out.println("Obiekt jest iteratorem")
}
In [ ]:
if(iterator instanceof Iterator) {
  for(Object element : (Iterator) iterator) {
    out.println(element)
  }
}

Klasa nadrzędna

In [ ]:
Class<?> klass = null;
klass = new DummyIterator().getClass();
klass = klass.getSuperclass();

Wspólna klasa nadrzędna

In [ ]:
class A {}
class B1 extends A {}
class C1 extends B1 {}
class B2 extends A {}
class C2 extends B2 {}
In [ ]:
List<Class<?>> ancestors(Class<?> klass){
  List<Class<?>> result = new LinkedList<>();
  while(klass != Object.class){
    result.add(klass);
    klass = klass.getSuperclass();
  }
  result.add(Object.class);
  Collections.reverse(result);
  return result;
}
In [ ]:
ancestors(C2.class);
In [ ]:
Class<?> commonAncestor(Class<?> aClass, Class<?> bClass){
  List<Class<?>> aAncestors = ancestors(aClass);
  List<Class<?>> bAncestors = ancestors(bClass);
  for(int i = 0; i < aAncestors.size() && i < bAncestors.size(); i++){
    if(aAncestors.get(i) != bAncestors.get(i)){
      return aAncestors.get(i-1);
    }
  }
  return aAncestors.get(aAncestors.size()-1);
}
In [ ]:
commonAncestor(C1.class, C2.class);

Dynamiczne ładowanie klas

In [ ]:
interface IVehicle {
  void go();
}
In [ ]:
class Car implements IVehicle {
  public void go(){
    System.out.println("Brum, brum");
  }
}
In [ ]:
class Airplane implements IVehicle {
  public void go(){
    System.out.println("Bzzzzzz");
  }
}
In [ ]:
class Rocket implements IVehicle {
  public void go(){
    System.out.println("BUUUUUUUUUUUM");
  }
}
In [ ]:
class VehicleSystem {
  public static void main(String[] args){
    List<IVehicle> vehicles = new LinkedList<>();
    for(String vehicleName : args){
      try {
        Class<IVehicle> klass = 
          (Class<IVehicle>) Class.forName(vehicleName);
        vehicles.add(klass.newInstance());
      } catch(ClassNotFoundException ex) {
        System.out.println("The class " + vehicleName + 
                  " has not been found. ");
        return;
      } catch(InstantiationException | IllegalAccessException ex) {
        System.out.println("The class " + vehicleName + 
                  " cannot be instantiated. ");
        return;
      }
      
    }
    for(IVehicle vehicle : vehicles) {
      vehicle.go();
    }
  }
}
In [ ]:
java VehicleSystem Car Rocket Airplane Car

Dostęp do składowych

 • newInstance()
 • getMethod(...)
 • getMethods()
 • getConstructor(...)
 • getConstructors()
 • getField(...)
 • getFields()
In [ ]:
void prettyPrint(Object[] elements){
  for(Object element : elements)
    System.out.println(element);
}
In [ ]:
Class<?> klass = DummyIterator.class;

prettyPrint(klass.getMethods());
prettyPrint(klass.getConstructors());
prettyPrint(klass.getFields());

Dynamiczna instancjacja

In [ ]:
import java.lang.reflect.*;

Constructor constructor = klass.getConstructor(new Class<?>[0]);
Iterator dummyIterator = (Iterator) constructor.newInstance();
In [ ]:
class DummyIterator implements Iterator {
  private int index = 0;
  
  public DummyIterator(){
  }
  
  public DummyIterator(int index){
    this.index = index;
  }

  @Override
  public boolean hasNext(){
    return false;
  }

  @Override
  public Object next(){
    return null;
  }
}
In [ ]:
Class<?> klass = DummyIterator.class;

Constructor constructor = klass.getConstructor(new Class<?>[]{int.class});
iterator dummyIterator = (Iterator) constructor.newInstance(1);

Dynamiczne wywołanie metody

In [ ]:
Method hasNextMethod = klass.getMethod("hasNext", new Class<?>[0]);
hasNextMethod.getName();
hasNextMethod.getParameterTypes();
In [ ]:
Constructor constructor = klass.getConstructor(new Class<?>[]{int.class});
Iterator dummyIterator = (Iterator) constructor.newInstance(1);

Method hasNextMethod = klass.getMethod("hasNext", new Class<?>[0]);
hasNextMethod.invoke(dummyIterator);

Dynamiczny dostęp do pól

In [ ]:
Field indexField = klass.getField("index");
indexField.getName();
indexField.getModifiers();
In [ ]:
Field indexField = klass.getField("index");
| java.lang.NoSuchFieldException thrown: index
|    at Class.getField (Class.java:1891)
|    at (#300:1)
In [ ]:
Field indexField = klass.getDeclaredField("index");
indexField.getName();
indexField.getModifiers();
In [ ]:
Constructor constructor = klass.getConstructor(new Class<?>[]{int.class});
Iterator dummyIterator = (Iterator) constructor.newInstance(1);

Field indexField = klass.getDeclaredField("index");
indexField.get(dummyIterator);
In [ ]:
indexField.get(dummyIterator);
| java.lang.IllegalAccessException thrown: class REPL.$JShell$151 cannot access a member of class REPL.$JShell$19D$DummyIterator with modifiers "private"
|    at Reflection.throwIllegalAccessException (Reflection.java:405)
|    at Reflection.throwIllegalAccessException (Reflection.java:396)
|    at Reflection.ensureMemberAccess (Reflection.java:98)
|    at AccessibleObject.slowCheckMemberAccess (AccessibleObject.java:355)
|    at AccessibleObject.checkAccess (AccessibleObject.java:347)
|    at Field.get (Field.java:406)
|    at (#313:1)
In [ ]:
indexField.setAccessible(true);
indexField.get(dummyIterator);
indexField.set(dummyIterator,2);

Dostęp do wszystkich składowych prywatnych

 • getDeclaredMethod(...)
 • getDeclaredMethods()
 • getDeclaredConstructor(...)
 • getDeclaredConstructors()
 • getDeclaredField(...)
 • getDeclaredFields()

Uwaga: składowe dziedziczone nie są zwracane

Dynamiczne proxy

In [ ]:
import java.lang.reflect.*;

class MethodReplayer implements InvocationHandler {
  private List<String> list = new LinkedList<>();
  private List<Method> invokedMethods = new LinkedList<>();
  private List<Object[]> invokedArguments = new LinkedList<>();

  public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) 
      throws Throwable{
    if(!method.getName().equals("toString")){
      invokedMethods.add(method);
      invokedArguments.add(args);
    }
    return method.invoke(list, args);
  }

  public void replay() throws Throwable {
    for(int i = 0; i < invokedMethods.size(); i++){
      invokedMethods.get(i).invoke(list, invokedArguments.get(i));
    }
  }
}
In [ ]:
import static java.lang.reflect.Proxy.newProxyInstance;

MethodReplayer replayer = new MethodReplayer();
List<String> list = (List<String>) newProxyInstance(List.class.getClassLoader(),
    new Class[] { List.class },
    replayer);

list.add("dog");
list.add("cat");
System.out.println(list);

replayer.replay();
System.out.println(list);

Uchwyty do metod

 • w API refleksji sygnatura argumentów metody jest wskazywana przez Class[]
 • w nowym API mamy nowy typ MethodType:
  • brak nazwy metody
  • brak typu adresata
  • tylko typy argumentów oraz typ zwracanej wartości
In [ ]:
import java.lang.invoke.*;
import java.lang.invoke.MethodHandles.Lookup;

// np. String toString()
MethodType toStringType = MethodType.methodType(String.class);

// np. Integer parseInt(String str)
MethodType fromStringToInt = MethodType.methodType(Integer.class, String.class);
In [ ]:
class CallMeMaybe {
  public String toString(){
    return "call me maybe";
  }
  
  public Lookup getLookup(){
    return MethodHandles.lookup();
  }
}
In [ ]:
CallMeMaybe maybe = new CallMeMaybe();
Lookup maybeLookup = maybe.getLookup();

MethodHandle maybeHandle = maybeLookup.findVirtual(CallMeMaybe.class, 
  "toString", toStringType);
maybeHandle.invoke(maybe);

Pomoc wbudowana w REPLa

In [ ]:
[1] pry(main)> require 'hanami/model'
=> true
[2] pry(main)> ls Hanami::Entity
constants: ClassMethods Schema Types
Hanami::Entity.methods: inherited
Hanami::Entity#methods: == freeze hash id method_missing to_h to_hash
[3] pry(main)>

Informacja o typie

In [ ]:
#!ruby
puts 1.class
puts "Ala ma kota".class

Weryfikacja przynależności do typu

In [ ]:
object = "Ala ma kota"
if(object.is_a?(String))
  puts "Obiekt jest lancuchem znakow"
end
In [ ]:
# encoding: utf-8
object = "Ala ma kota"
if(String === object)
  puts "Obiekt jest łańcuchem znaków"
end
In [ ]:
# encoding: utf-8
object = [1,2,3]
case(object)
when String
 puts "Obiekt jest łańuchem znaków"
when Array
 puts "Obiekt jest tablicą"
end

Informacje o hierarchii klas

In [ ]:
class Animal
end

class Mammal < Animal
end

class Cat < Mammal
end

puts Cat.new.class.superclass
In [ ]:
def ancestors(klass, chain=[])
 klass.superclass ? ancestors(klass.superclass, chain + [klass]) : chain.reverse
end

puts ancestors(Bat)
In [ ]:
class Whale < Mammal
end

class Reptile < Animal
end

class Snake < Reptile
end
In [ ]:
def commonAncestor(klass1, klass2)
 ancestors(klass1).zip(ancestors(klass2)).each_cons(2) do |(grandparent1, grandparent2), (parent1, parent2)|
  return grandparent1 if parent1 != parent2 
 end
end
In [ ]:
puts commonAncestor(Bat, Whale)
puts commonAncestor(Snake, Bat)
puts commonAncestor(1.class, Bat)

Dynamiczne ładowanie klas

In [ ]:
class Car
 def go
  puts "Brum brum"
 end
end

class Airplane
 def go
  puts "Bzzzzz"
 end
end

class Rocket
 def go
  puts "BUUUUUUM"
 end
end
In [ ]:
["Car", "Car", "Rocket", "Airplane"].each do |classname|
 Class.const_get(classname).new.go
end

Refleksja

In [ ]:
puts Car.new.public_methods.sort
In [ ]:
puts (Car.new.public_methods - 1.public_methods).sort
In [ ]:
class Bike
 def initialize
  @speed = 0
 end

 def go
  @speed = 10
 end

 def stop
  @speed = 0
 end

 def riding?
  @speed > 0
 end

 def instance_variable_set(name, value)
  raise "Don't do it!"
 end
end
In [ ]:
puts Bike.new.instance_variables

Dynamiczne wywoływanie metod

In [ ]:
bike = Bike.new
puts bike.public_send("riding?")
bike.public_send("go")
puts bike.public_send("riding?")
In [ ]:
bike = Bike.new
#bike.public_send("initialize")
bike.send("initialize")
In [ ]:
bike = Bike.new
bike.send("initialize")

Dynamiczny dostęp do pól

In [ ]:
bike = Bike.new
puts bike.instance_variable_get("@speed")
bike.instance_variable_set("@speed", 10)
puts bike.instance_variable_get("@speed")

Dynamiczne proxy

In [ ]:
class Wrapper
 def initialize(object)
  @object = object
  @invocations = []
 end

 def method_missing(*arguments)
  @invocations << arguments 
  @object.public_send(*arguments)
 end

 def replay
  @invocations.each do |arguments|
   @object.public_send(*arguments)
  end
 end
end
In [ ]:
wrapper = Wrapper.new([])
wrapper << 1
wrapper << 2
wrapper << 3
puts wrapper.to_a.join(", ")

wrapper.replay

puts wrapper.to_a.join(", ")

Pytania?