Sposoby definiowania zachowania się obiektów

Metody instancyjne i klasowe, klasy abstrakcyjne, interfejsy


dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl

apohllo@o2.pl

http://apohllo.pl/dydaktyka/programowanie-obiektowe

Definiowanie zachowania

class Speed {
  private final double value;
  private final SpeedUnit unit;

  public Speed(double value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }

  public Speed add(Speed that){
    if(this.unit == that.unit){
      return new Speed(this.value + that.value, this.unit)
    } else {
      //...
    }
  }

  public boolean isAboveZero(){
    return value > 0;
  }
}
class SpaceShip {
  private Speed speed;

  public SpaceShip(){
    this.speed = new Speed(0, SpeedUnit.MS);
  }

  public void accelerate(Speed delta){
    if(delta.isAboveZero()) {
      this.speed = this.speed.add(delta);
    }
  }
}

Modyfikacja zachowania w klasie dziedziczącej

class Speed {
  private final double value;
  private final SpeedUnit unit;

  public Speed(double value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }

  @Override
  public String toString(){
    return "" + value + " " + unit;
  }
}
Speed speed1 = new Speed(10, SpeedUnit.KMH);
speed1.toString();
Object speed2 = new Speed(10, SpeedUnit.KMH);
speed2.toString();

Rozszerzenie zachowania klasy nadrzędnej

class Speed {
  private final double value;
  private final SpeedUnit unit;

  public Speed(double value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }

  @Override
  public String toString(){
    return super.toString() + " " + value + " " + unit;
  }
}
Speed speed1 = new Speed(10, SpeedUnit.KMH);
speed1.toString();

Pola vs. metody

enum SpeedUnit {
  MS, KMH, MA
}
class Speed {
  public double value;
  public SpeedUnit unit;

  public Speed(double value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }
}
class SuperSonicSpeed extends Speed {
  public double value;
  public SpeedUnit unit = SpeedUnit.MA;

  public SuperSonicSpeed(double value){
    super(value, SpeedUnit.MS);
  }
}
Speed speed1 = new Speed(10, SpeedUnit.MS);
speed1.unit;
Speed speed2 = new SuperSonicSpeed(10);
speed2.unit;
SuperSonicSpeed speed3 = new SuperSonicSpeed(10);
speed3.unit;

Modyfikator private

class Speed {
  private static final double MS_TO_KMH_RATIO = 3.6;

  public Speed add(Speed that){
    return new Speed(this.value + that.convert(this.unit), this.unit);
  }

  public Speed subtract(Speed that){
    return new Speed(this.value - that.convert(this.unit), this.unit);
  }

  private double convert(SpeedUnit target){
    if(this.unit == SpeedUnit.KMH && target == SpeedUnit.MS){
      return this.value / MS_TO_KMH_RATIO;
    } else if(this.unit == SpeedUnit.MS && target == SpeedUnit.KMH){
      return this.value * MS_TO_KMH_RATIO;
    } else {
      return this.value;
    }
  }  
}
Speed speed1 = new Speed(10, SpeedUnit.MS);
Speed speed2 = new Speed(36, SpeedUnit.KMH);
speed1.add(speed2);
speed1.convert(SpeedUnit.MS);   // niedozwolone

class SuperSonicSpeed extends Speed{
  public SuperSonicSpeed(double value){
    super(value, SpeedUnit.MA);
  }

  private double convert(SpeedUnit target){
    return 0;
  }
}
SuperSonicSpeed speed1 = new SuperSonicSpeed(10);
SuperSonicSpeed speed2 = new SuperSonicSpeed(10);
speed1.add(speed2);

Modyfikator protected

class Speed {
  protected double convert(SpeedUnit target){
    if(this.unit == SpeedUnit.KMH && target == SpeedUnit.MS){
      return this.value / MS_TO_KMH_RATIO;
    } else if(this.unit == SpeedUnit.MS && target == SpeedUnit.KMH){
      return this.value * MS_TO_KMH_RATIO;
    } else {
      return this.value;
    }
  }  
}
class SuperSonicSpeed extends Speed{
  public SuperSonicSpeed(double value){
    super(value, SpeedUnit.MA);
  }

  protected double convert(SpeedUnit target){
    return 0;
  }
}
SuperSonicSpeed speed1 = new SuperSonicSpeed(10);
SuperSonicSpeed speed2 = new SuperSonicSpeed(10);
speed1.add(speed2);

Modyfikator final

class Speed {
  private final double convert(SpeedUnit target){
    if(this.unit == SpeedUnit.KMH && target == SpeedUnit.MS){
      return this.value / MS_TO_KMH_RATIO;
    } else if(this.unit == SpeedUnit.MS && target == SpeedUnit.KMH){
      return this.value * MS_TO_KMH_RATIO;
    } else {
      return this.value;
    }
  }  
}
class SuperSonicSpeed extends Speed{
  public SuperSonicSpeed(double value){
    super(value, SpeedUnit.MA);
  }

  //niedozwolone
  private double convert(SpeedUnit target){
    return 0;
  }
}

Modyfikator static

class Speed {
  private double value;

  private static Map<Double, Speed> instances =
    new HashMap<>();

  private Speed(double value){
    this.value = value;
  }

  public static Speed create(double value){
    if(instances.containsKey(value)){
      return instances.get(value);
    } else {
      Speed instance = new Speed(value);
      instances.put(value, instance);
      return instance;
    }
  }
}
Speed speed1 = Speed.create(10);
Speed speed2 = Speed.create(10);

speed1 == speed2

Dziedziczenie a metody statyczne

class Speed {
  private double value;

  private static Map<Double, Speed> instances =
    new HashMap<>();

  private Speed(double value){
    this.value = value;
  }

  public static Speed create(double value){
    if(instances.containsKey(value)){
      return instances.get(value);
    } else {
      Speed instance = createInstance(value);
      instances.put(value, instance);
      return instance;
    }
  }

  protected static Speed createInstance(double value){
    return new Speed(value);
  }
}
class SuperSonicSpeed extends Speed {
  private SuperSonicSpeed(double value){
    super(value);
  }

  protected static SuperSonicSpeed createInstance(double value){
    return new SuperSonicSpeed(value * 10);
  }
}
SuperSonicSpeed speed = SuperSonicSpeed.create(10);

Antywzorzec

class Speed {
  public static Speed toMs(Speed speed1){
    return new Speed(speed1.convert(SpeedUnit.MS), SpeedUnit.MS);
  }
}

Speed speed1 = new Speed(10, SpeedUnit.MS);
Speed.toMs(speed1);

// vs.

speed1.toMs();

Modyfikator abstract

abstract class AbstractSpaceShip {
  private Speed speed;

  public AbstractSpaceShip(){
    this.speed = new Speed(0, SpeedUnit.MS);
  }

  public abstract void start();

  public abstract void land();
}
class Rocket extends AbstractSpaceShip {
  private Engine engine;
  private Parachute parachute;

  public void start(){
    engine.start();
  }

  public void land(){
    parachute.open();
  }
}
class SpaceShuttle extends AbstractSpaceShip {
  private List<Booster> boosters;

  public void start(){
    for(Booster booster : boosters){
      booster.start();
    }
  }

  public void land(){
    descend(new Distance(10, DistanceUnit.KM));
  }

  private void descend(Distance distance){
    //...
  }
}

// aliens are coming... 

List<AbstractSpaceShip> spaceFleet = new LinkedList<>();
spaceFleet.add(new Rocket());
spaceFleet.add(new SpaceShuttle());

for(AbstractSpaceShip ship : spaceFleet){
  ship.start();
}

// rescue then World, then...

for(AbstractSpaceShip ship : spaceFleet){
  ship.land();
}

Interfejs

interface ISpaceShip {
  void start();
  void land();
}
class Rocket implements ISpaceShip {
  public void start(){
    //...
  }

  public void land(){
    //...
  }
}
class SpaceShuttle implements ISpaceShip {
  public void start(){
    //...
  }

  public void land(){
    //...
  }
}
// aliens are coming... 

List<ISpaceShip> spaceFleet = new LinkedList<>();
spaceFleet.add(new Rocket());
spaceFleet.add(new SpaceShuttle());

for(AbstractSpaceShip ship : spaceFleet){
  ship.start();
}

// rescue then World, then...

for(AbstractSpaceShip ship : spaceFleet){
  ship.land();
}
interface ISpaceShip {
  void start();
  void land();
  // nowa metoda
  void launchMissile();
}

Modyfikator default

interface ISpaceShip {
  void start();
  void land();

  // nowość w Javie 8.0
  default void launchMissile(){
    InterplanetarySystem.out.
      println("Włamujemy się emacsem przez sendmeila");
    InterplanetarySystem.out.
      println("omijając potrójną ścianę ogniową");
  }
}

Dziedziczenie vs. kompozycja

abstract class Car {
  public void openDoor(DoorSpecification doorSpec){
    doors.get(doorSpec).open();
  }

  public abstract void drive();
}
class GasolineCar extends Car {
  private GasolineEngine engine;

  public void drive(){
    engine.deliverGasoline();
    engine.igniteGasoline();
    //...
  }
}
class ElectricCar extends Car {
  private List<WheelMotor> motors;

  public void drive(){
    for(WheelMotor motor : motors){
      motor.rotate();
    }
  }
}
class Car {
  private IDriveSystem driveSystem;

  public Car(IDriveSystem driveSystem){
    this.driveSystem = driveSystem;
  }

  public drive(){
    this.driveSystem.drive();
  }
}
interface IDriveSystem {
  void drive();
}

class ElectricDriveSystem implements IDriveSystem {
  //...
}

class GasolineDriveSystem implements IDriveSystem {
  //...
}
Car car = new Car(new GasolineDriveSystem());

Pytania?