Typy zagnieżdżone

Statyczne typy składowe, klasy wewnętrzne, lokalne, anonimowe oraz wyrażenia lambda


dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl

apohllo@o2.pl

http://apohllo.pl/dydaktyka/programowanie-obiektowe

Plan

 • statyczne typy składowe: interfejsy, wyliczenia, adnotacje
 • klasy wewnętrzne
 • klasy lokalne
 • klasy anonimowe
 • wyrażenia lambda
 • interfejs Stream

Statyczny zagnieżdżony interfejs

In [ ]:
class LinkedStack {
  static interface Linkable {
    public Linkable getNext();
    public void setNext(Linkable next);
  }
  
  private Linkable head;
  
  public void push(Linkable node) {
    if(node == null){
      throw new IllegalArgumentException("Element cannot be null!");
    }
    node.setNext(head);
    this.head = node;
  }
  
  public Linkable pop() {
    Linkable result = this.head;
    if(result != null){
      this.head = result.getNext();
    }
    return result;
  }
}
In [ ]:
import LinkedStack.Linkable;

class LinkableInteger implements LinkedStack.Linkable {
  private int i;
  
  private LinkedStack.Linkable next;
  
  public LinkableInteger(int i) { this.i = i; }
  
  public LinkedStack.Linkable getNext() { return next; }
  
  public void setNext(LinkedStack.Linkable next) { this.next = next; }
}

Własności statycznego typu składowego

 • dostęp do prywatnych statycznych składowych typu otaczającego
 • dostęp typu otaczającego do prywatnych składowych typu statycznego
 • brak dostępu statycznego typu do składowych instacyjnych typu otaczającego

Map.Entry - przykład statycznego zagnieżdżonego interfejsu

In [ ]:
Map<String,Integer> numbers = new HashMap<>();
numbers.put("jeden", 1);
numbers.put("dwa", 2);
numbers.put("trzy", 3);
for(Map.Entry<String,Integer> entry : numbers.entrySet()){
  System.out.println("" + entry.key + " : " + entry.value);
}

Klasa wewnętrzna

In [ ]:
class BoundedArrayList {
  private Object[] array;
  private int pointer = 0;
  
  public BoundedArrayList(int size){
    array = new Object[size];
  }
  
  public boolean add(Object element){
    if(pointer < array.length){
      array[pointer] = element;
      pointer++;
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
}
In [ ]:
class BoundedArrayList {
  protected class ForwardIterator implements Iterator {
    private int index = 0;
    public boolean hasNext(){
      return index < pointer;
    }
    public Object next(){
      if(index >= pointer){
        throw new NoSuchElementException();
      }
      Object result = array[index];
      index++;
      return result;
    }
  }

  public Iterator forwardIterator(){
    return new ForwardIterator();
  }
}
In [ ]:
class BoundedArrayList {
  protected class BackwardIterator implements Iterator {
    private int index = pointer-1;
    public boolean hasNext(){
      return index >= 0;
    }
    public Object next(){
      if(index < 0){
        throw new NoSuchElementException();
      }
      Object result = array[index];
      index--;
      return result;
    }
  }

  public Iterator backwardIterator(){
    return new BackwardIterator();
  }
}
In [ ]:
BoundedArrayList list = new BoundedArrayList(10);

list.add("Ala");
list.add("ma");
list.add("kota");

for(Iterator iterator = list.forwardIterator(); iterator.hasNext(); ){
  System.out.println(iterator.next());
}

for(Iterator iterator = list.backwardIterator(); iterator.hasNext(); ){
  System.out.println(iterator.next());
}
new BoundedArrayList.BackwardIterator();     // niedozwolone
In [ ]:
System.out.println(list.forwardIterator());

BoundedArrayList$ForwardIterator@67784306
In [ ]:
new BoundedArrayList.BackwardIterator();

| Error:
| an enclosing instance that contains BoundedArrayList.BackwardIterator 
|   is required
| new BoundedArrayList.BackwardIterator();
| ^-------------------------------------^

Własności niestatycznego typu składowego

 • dostęp do prywatnych składowych typu otaczającego
 • dostęp typu otaczającego do prywatnych składowych typu niestatycznego
 • klasa składowa nie może mieć takiej samej nazwy jak jakaś klasa nadrzędna lub pakiet
 • klasa składowa nie może zawierać składowych statycznych, z wyjątkiem wartości stałych

Klasy lokalne

In [1]:
class LocalExample {
  public static interface IntHolder { int getValue(); }
  
  public void run(){
    IntHolder[] holders = new IntHolder[10];
    for(int i = 0; i < 10; i++){
      final int fi = i;
      class MyIntHolder implements IntHolder {
        public int getValue() { return fi; }
      }
      holders[i] = new MyIntHolder();
    }
    
    for(int i = 0; i < 10; i++){
      System.out.println(holders[i].getValue());
    }
  }
}

new LocalExample().run();
org.codehaus.groovy.control.MultipleCompilationErrorsException: startup failed:
Script1.groovy: 8: Class definition not expected here. Please define the class at an appropriate place or perhaps try using a block/Closure instead. at line: 8 column: 13. File: Script1.groovy @ line 8, column 13.
        class MyIntHolder implements IntHolder {
        ^

1 error

	at org.codehaus.groovy.control.ErrorCollector.failIfErrors(ErrorCollector.java:310)
	at org.codehaus.groovy.control.CompilationUnit.applyToSourceUnits(CompilationUnit.java:958)
	at org.codehaus.groovy.control.CompilationUnit.doPhaseOperation(CompilationUnit.java:605)
	at org.codehaus.groovy.control.CompilationUnit.processPhaseOperations(CompilationUnit.java:581)
	at org.codehaus.groovy.control.CompilationUnit.compile(CompilationUnit.java:558)
	at groovy.lang.GroovyClassLoader.doParseClass(GroovyClassLoader.java:298)
	at groovy.lang.GroovyClassLoader.parseClass(GroovyClassLoader.java:268)
	at groovy.lang.GroovyClassLoader.parseClass(GroovyClassLoader.java:254)
	at groovy.lang.GroovyClassLoader.parseClass(GroovyClassLoader.java:250)
	at org.scijava.plugins.scripting.groovy.GroovyScriptEngine.getScriptClass(GroovyScriptEngine.java:319)
	at org.scijava.plugins.scripting.groovy.GroovyScriptEngine.eval(GroovyScriptEngine.java:122)
	at javax.script.AbstractScriptEngine.eval(AbstractScriptEngine.java:264)
	at org.scijava.script.ScriptModule.run(ScriptModule.java:159)
	at org.scijava.module.ModuleRunner.run(ModuleRunner.java:167)
	at org.scijava.jupyter.kernel.evaluator.Worker.run(Worker.java:109)
	at org.scijava.thread.DefaultThreadService$2.run(DefaultThreadService.java:220)
	at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Out[1]:
No Outputs
In [ ]:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Własności klas lokalnych

 • klasy lokalne mają dostęp do zmiennych prywatnych klas otaczających
 • klasy lokalne mają dostep do finalnych zmiennych (inaczej stałych) lokalnych (w tym argumentów metod oraz wyjątków)
 • odwołanie do zmiennych lokalnych tworzy domknięcie
 • nazwa klasy lokalnej jest dostępna tylko w bloku, w którym jest ona zdefiniowana

Klasy anonimowe

In [ ]:
class BoundedArrayList {
  private Object[] array;
  private int pointer = 0;

  public Iterator backwardIterator(){
    return new Iterator() {
      private int index = pointer-1;
      public boolean hasNext(){
        return index >= 0;
      }
      public Object next(){
        if(index < 0){
          throw new NoSuchElementException();
        }
        Object result = array[index];
        index--;
        return result;
      }
    };
  }
}

Comparator

In [ ]:
class NumberCollection {
  private SortedSet<String> numbers;
  public NumberCollection(){
    numbers = new TreeSet<>(new Comparator<String>(){
      public int compare(String a, String b){
        return a.length() - b.length();
      }
    });
  }

  public boolean add(String number){
    return numbers.add(number);
  }

  public String toString(){
    return numbers.toString();
  }
}
In [ ]:
NumberCollection numbers = new NumberCollection();
numbers.add("1111");
numbers.add("1");
numbers.add("111111");

System.out.println(numbers);
In [ ]:
[1, 1111, 111111]

"Instancja" klasy abstrakcyjnej

In [ ]:
abstract class AbstractClass {
}

AbstractClass abstractValue = new AbstractClass(){};

Wyrażenia lambda - motywacja

In [ ]:
import java.io.*;

File dir = new File("/home/apohllo");

String[] fileList = dir.list(new FilenameFilter() {
  public boolean accept(File file, String fileName){
    return fileName.endsWith(".java");
  }
});
for(String s : fileList){
  System.out.println(s);
}

Wyrażenie lambda zamiast klasy anonimowej

In [ ]:
import java.io.*;

String[] fileList = new File("/home/apohllo").
  list((f,s) -> { return s.endsWith(".java"); });
for(String s : fileList){
  System.out.println(s);
}
In [ ]:
import java.io.*;

String[] fileList = new File("/home/apohllo").
  // można pominąć słowo return
  list((f,s) -> s.endsWith(".java"));
for(String s : fileList){
  System.out.println(s);
}
In [ ]:
Arrays.asList(new File("/home/apohllo").list((f,s) -> s.endsWith(".java"))).
  stream().forEach(System.out::println);

Interfejs Stream i techniki funkcyjne

 • interfejs Collection został rozszerzony o metodę stream
 • metoda ta została wprowadzona aby ograniczyć wsteczną niekompatybilność
 • metoda ta jest domyślna w interfejsie Collection
 • metoda zwraca elemet typu Stream
 • interfejs Stream umożliwia wykonywania metod funkcyjnych:
  • allMatch
  • anyMatch
  • collect
  • concat
  • count
  • distinct
  • empty
  • filter
  • findAny
  • findFirst
  • flatMap
  • forEach
  • map
  • itd.

fliter, map i collect

In [ ]:
import java.util.stream.*;

Collection<String> numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5, 6);
numbers.stream().filter(e -> e % 2 == 0).
         map(e -> e.toString()).
         collect(Collectors.toList());

map

In [ ]:
import java.util.stream.*;

Collection<String> numbers = Arrays.asList("jeden", "dwa", "trzy", "cztery");
numbers.stream().map(String::length).
         collect(Collectors.joining(", "));

forEach

In [ ]:
Collection<String> numbers = Arrays.asList("jeden", "dwa", "trzy", "cztery");
numbers.stream().forEach(System.out::println);
// jeden
// dwa
// trzy
// cztery
```

map i reduce

In [ ]:
Collection<String> numbers = Arrays.asList("jeden", "dwa", "trzy", "cztery");
double sum = numbers.stream().map(String::length).
               reduce(0, (x,y) -> { return x + y; });
System.out.println(sum / numbers.size());

Wartościowanie leniwe

In [ ]:
import java.util.function.*;
import java.util.stream.*;

public class SquareGenerator implements IntSupplier {
  private int current = 1;
  
  @Override
  public synchronized int getAsInt(){
    int thisResult = current * current;
    current++;
    return thisResult;
  }
}
In [ ]:
IntStream squares = IntStream.generate(new SquareGenerator());
PrimitiveIterator.OfInt stepThrough = squares.iterator();
for(int i = 0; i < 10; i++){
  System.out.println(stepThrough.nextInt());
}

for(int i = 0; i < 10; i++){
  System.out.println(stepThrough.nextInt());
}

Wyjątki

In [2]:
public class ExceptionExample {
  public int convertToInt(String value) throws Exception {
    return Integer.parseInt(value);
  }
}

ExceptionExample ee = new ExceptionExample();
Arrays.asList("10", "zz").stream().
  forEach((element) -> { out.println(ee.convertToInt(element)); }); // błąd kompilacji
org.codehaus.groovy.control.MultipleCompilationErrorsException: startup failed:
Script2.groovy: 9: unexpected token: -> @ line 9, column 23.
    forEach((element) -> { out.println(ee.convertToInt(element)); }); // błąd kompilacji
             ^

1 error

	at org.codehaus.groovy.control.ErrorCollector.failIfErrors(ErrorCollector.java:310)
	at org.codehaus.groovy.control.ErrorCollector.addFatalError(ErrorCollector.java:150)
	at org.codehaus.groovy.control.ErrorCollector.addError(ErrorCollector.java:120)
	at org.codehaus.groovy.control.ErrorCollector.addError(ErrorCollector.java:132)
	at org.codehaus.groovy.control.SourceUnit.addError(SourceUnit.java:350)
	at org.codehaus.groovy.antlr.AntlrParserPlugin.transformCSTIntoAST(AntlrParserPlugin.java:144)
	at org.codehaus.groovy.antlr.AntlrParserPlugin.parseCST(AntlrParserPlugin.java:110)
	at org.codehaus.groovy.control.SourceUnit.parse(SourceUnit.java:234)
	at org.codehaus.groovy.control.CompilationUnit$1.call(CompilationUnit.java:168)
	at org.codehaus.groovy.control.CompilationUnit.applyToSourceUnits(CompilationUnit.java:943)
	at org.codehaus.groovy.control.CompilationUnit.doPhaseOperation(CompilationUnit.java:605)
	at org.codehaus.groovy.control.CompilationUnit.processPhaseOperations(CompilationUnit.java:581)
	at org.codehaus.groovy.control.CompilationUnit.compile(CompilationUnit.java:558)
	at groovy.lang.GroovyClassLoader.doParseClass(GroovyClassLoader.java:298)
	at groovy.lang.GroovyClassLoader.parseClass(GroovyClassLoader.java:268)
	at groovy.lang.GroovyClassLoader.parseClass(GroovyClassLoader.java:254)
	at groovy.lang.GroovyClassLoader.parseClass(GroovyClassLoader.java:250)
	at org.scijava.plugins.scripting.groovy.GroovyScriptEngine.getScriptClass(GroovyScriptEngine.java:319)
	at org.scijava.plugins.scripting.groovy.GroovyScriptEngine.eval(GroovyScriptEngine.java:122)
	at javax.script.AbstractScriptEngine.eval(AbstractScriptEngine.java:264)
	at org.scijava.script.ScriptModule.run(ScriptModule.java:159)
	at org.scijava.module.ModuleRunner.run(ModuleRunner.java:167)
	at org.scijava.jupyter.kernel.evaluator.Worker.run(Worker.java:109)
	at org.scijava.thread.DefaultThreadService$2.run(DefaultThreadService.java:220)
	at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Out[2]:
No Outputs
In [ ]:
public class ExceptionExample {
  public int convertToInt(String value) throws Exception {
    return Integer.parseInt(value);
  }
}

ExceptionExample ee = new ExceptionExample();
Arrays.asList("10", "zz", "20").stream().
  forEach((element) -> { 
    try {
      out.println(ee.convertToInt(element)); 
    } catch(Exception ex) {
      throw new RuntimeException(ex);
    }
  });
In [ ]:
Arrays.asList("10", "zz", "20", "xx").stream()
        .flatMap((element) -> {
          try {
            out.println(ee.convertToInt(element));
            return null;
          } catch (RuntimeException ex) {
            return Stream.of(ex);
          }
        })
        .reduce((ex1, ex2) -> {
          ex1.addSuppressed(ex2);
          return ex1;
        })
        .ifPresent(ex -> {
          throw ex;
        });

// Na podstawie: https://stackoverflow.com/questions/30117134/aggregate-runtime-exceptions-in-java-8-streams

Pytania?