Programowanie współbieżne

Wątki, zadania, synchronizacja, monitory, wartości atomowe, kolekcje


dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl

apohllo@o2.pl

http://apohllo.pl/dydaktyka/programowanie-obiektowe

Część przykładów pochodzi ze strony: http://winterbe.com

Java + Threads

Program, proces, wątek

 • program - plik lub zestaw plików opisujących w jakis sposób należy przetwarzać dane
 • proces - uruchomiony program posiadający własną pamięć oraz licznik instrukcji
 • wątek - lekki proces w obrębie działającego programu, posiadający własny stos oraz licznik instrukcji

Thread

In [5]:
import static java.lang.System.out;
import java.util.List;
import java.util.LinkedList;

List<Thread> threads = new LinkedList<>();

threads.add(new Thread(() -> out.println("Wątek " + 
  Thread.currentThread().getName())));
threads.add(new Thread(() -> out.println("Wątek " + 
  Thread.currentThread().getName())));
threads.add(new Thread(() -> out.println("Wątek " + 
  Thread.currentThread().getName())));

threads.forEach(Thread::start);
Out[5]:
null

Runnable

In [6]:
import static java.lang.System.out;
import java.util.List;
import java.util.LinkedList;

List<Runnable> tasks = new LinkedList<>();

tasks.add(() -> out.println("Zadanie " + 
  Thread.currentThread().getName()));
tasks.add(() -> out.println("Zadanie " + 
  Thread.currentThread().getName()));
tasks.add(() -> out.println("Zadanie " + 
  Thread.currentThread().getName()));

tasks.forEach((task) -> new Thread(task).start());
Out[6]:
null

Thread#sleep()

In [9]:
import static java.lang.System.out;
import java.util.concurrent.*;

Thread sleepingThread = new Thread(() -> {
  try{
    out.println("Przed snem");
    TimeUnit.SECONDS.sleep(3);
    out.println("Koniec snu");
  } catch (InterruptedException ex) {
    out.println("Wątek został przerwany");
  }
});
sleepingThread.start();
sleepingThread.join();
Out[9]:
null

ExecutorService

In [19]:
import java.util.concurrent.*;
import static java.lang.System.out;

ExecutorService executor = Executors.newSingleThreadExecutor();
executor.submit(() -> out.println("Wykonanie " + 
  Thread.currentThread().getName()));
executor.shutdown();
executor.awaitTermination(1, TimeUnit.SECONDS);
Out[19]:
null

Future

In [7]:
import java.util.concurrent.*;
Callable<Integer> task = () -> {
  try {
    TimeUnit.SECONDS.sleep(1);
    return 123;
  } catch (InterruptedException e) {
    throw new IllegalStateException("wątek został przerwany", e);
  }
};

ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(1);
Future<Integer> future = executor.submit(task);

System.out.println("obliczenie zakończone? " + future.isDone());

Integer result = future.get();

System.out.println("obliczenie zakończone? " + future.isDone());
System.out.print("wynik: " + result);
obliczenie zakończone? false
obliczenie zakończone? true
wynik: 123
Out[7]:
null

Rodzaje wykonawców (ExecutorService)

 • newCachedThreadPool - tworzy wątki w zależności od potrzeb i usuwa je jeśli nie są używane przez 60 sekund
 • newFixedThreadPool - cały czas przechowuje niezakończone wątki
 • newScheduledThreadPool - posiada możliwość odroczonego i periodycznego wykonania wątków
 • newSingleThreadExecutor - wykonanie jednowątkowe
 • newSingleThreadScheduledExecutor - jw. ale z możliwością odroczonego i periodycznego wykonania

ScheduledExecutor

In [2]:
import java.util.concurrent.*;
import static java.lang.System.out;
ScheduledExecutorService executor = Executors.newScheduledThreadPool(2);

Runnable task = () -> out.println("Wykonanie " + 
  Thread.currentThread().getName());
ScheduledFuture<?> future = executor.schedule(task, 3, TimeUnit.SECONDS);

TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(300);

out.println("Czas pozostały do wykonania " + 
  future.getDelay(TimeUnit.MILLISECONDS));
executor.shutdown();
executor.awaitTermination(1, TimeUnit.SECONDS);
Czas pozostały do wykonania 2699
Out[2]:
null

Hazard (Race condition)

In [36]:
class RaceCondition1 {
  private int counter = 0;
  
  public synchronized void increment() {
    this.counter += 1;
  }
  
  public synchronized int getCounter(){
    return this.counter;
  }
}
Out[36]:
com.twosigma.beaker.javash.bkr58d4ad01.RaceCondition1
In [11]:
import java.util.concurrent.*;
import java.util.stream.*;

RaceCondition object = new RaceCondition();

IntStream.range(0, 10000).forEach(i -> object.increment());

System.out.println(object.getCounter());
10000
Out[11]:
null
In [56]:
import java.util.concurrent.*;
import java.util.stream.*;

ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(2);

RaceCondition1 object = new RaceCondition1();

IntStream.range(0, 10000).forEach(i -> executor.submit(object::increment));

executor.shutdown();
executor.awaitTermination(1, TimeUnit.SECONDS);

System.out.println(object.getCounter());
10000
Out[56]:
null

Sekcja krytyczna (synchronized)

In [26]:
class SynchronizedAccessors {
  private int counter = 0;

  public synchronized void increment() {
    this.counter += 1;
  }

  public synchronized int getCounter(){
    return this.counter;
  }
}
Out[26]:
com.twosigma.beaker.javash.bkrd472e7ed.SynchronizedAccessors
In [23]:
class Monitor {
  private int counter = 0;

  public void increment() {
    synchronized(this) {
      this.counter += 1;
    }
  }

  public int getCounter(){
    synchronized(this) {
      return this.counter;
    }
  }
}
Out[23]:
com.twosigma.beaker.javash.bkr95d596b3.Monitor

wait i notify

In [92]:
import java.util.*;
import static java.lang.System.out;

class StringStack {
  private List<String> stack = new LinkedList<>();
  
  public void push(String value){
    synchronized(this) {
      stack.add(value);
      notify();
    }
  }
  
  public String pop(){
    synchronized(this) {
      while(stack.isEmpty()){
        try {
          wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          out.println("Wątek został przerwany");
        }
      }
      return stack.remove(stack.size() - 1);
    }
  }
}
Out[92]:
com.twosigma.beaker.javash.bkrd242ace9.StringStack
In [95]:
import static java.lang.System.out;

StringStack stack = new StringStack();

Thread adder = new Thread(() -> {
  try {
    Thread.sleep(1000);
    stack.push("abc");
    Thread.sleep(1000);
    stack.push("def");
  } catch (InterruptedException ex) {
    out.println("Wątek dodający został przerwany");
  }
});

Thread reader = new Thread(() -> {
  out.println(stack.pop());
  out.println(stack.pop());
});


reader.start();
adder.start();
Out[95]:
null

ReentrantLock

In [96]:
import java.util.concurrent.locks.*;

class ReentrantLockAccessors {
  private int counter = 0;
  private Lock lock = new ReentrantLock();

  public void increment() {
    lock.lock();
    try {
      this.counter += 1;
    } finally {
      lock.unlock();
    }
  }

  public int getCounter(){
    lock.lock();
    try {
      return this.counter;
    } finally {
      lock.unlock();
    }
  }
}
Out[96]:
com.twosigma.beaker.javash.bkrd242ace9.ReentrantLockAccessors

AtomicInteger

In [ ]:
import java.util.stream.*;
import java.util.concurrent.*;
import java.util.concurrent.atomic.*;

AtomicInteger atomicInt = new AtomicInteger(0);

ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(2);

IntStream.range(0, 1000).forEach(i -> executor.submit(atomicInt::incrementAndGet));

executor.shutdown();
executor.awaitTermination(1, TimeUnit.SECONDS);

System.out.println(atomicInt.get());
In [47]:
import java.util.stream.*;
import java.util.concurrent.*;
import java.util.concurrent.atomic.*;

AtomicInteger atomicInt = new AtomicInteger(0);

ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(2);

IntStream.range(0, 1000).forEach(i -> {
  executor.submit(() -> atomicInt.updateAndGet(n -> n + 2));
});

executor.shutdown();
executor.awaitTermination(1, TimeUnit.SECONDS);

System.out.println(atomicInt.get());
2000
Out[47]:
null

AtomictInt

 • addAndGet
 • compareAndSet
 • decrementAndGet
 • get
 • getAndAdd
 • getAndDecrement
 • getAndIncrement
 • getAndSet
 • ...

LongAdder

In [101]:
import java.util.stream.*;
import java.util.concurrent.*;
import java.util.concurrent.atomic.*;

LongAdder adder = new LongAdder();
ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(2);

IntStream.range(0, 1000).forEach(i -> executor.submit(adder::increment));

executor.shutdown();
executor.awaitTermination(1, TimeUnit.SECONDS);

System.out.println(adder.sumThenReset());
1000
Out[101]:
null

LongAccumulator

In [86]:
import java.util.stream.*;
import java.util.concurrent.*;
import java.util.concurrent.atomic.*;
import java.util.function.*;

LongBinaryOperator operation = (x, y) -> x + y;
LongAccumulator accumulator = new LongAccumulator(operation, 1);

ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(2);

IntStream.range(0, 10).forEach(i -> executor.submit(
  () -> accumulator.accumulate(i)));

executor.shutdown();
executor.awaitTermination(1, TimeUnit.SECONDS);

System.out.println(accumulator.getThenReset());
46
Out[86]:
null

Przetwarzanie współbieżne a kolekcje

 • CopyOnWriteArrayList
 • ConcurrentHashMap
 • parallelStream

ConcurrentModificationException

In [24]:
import java.util.*;
import java.util.stream.*;
import java.util.concurrent.*;

List<Integer> list = new LinkedList<>(); // <-----------------------

ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(200);

IntStream.range(1,50).forEach((i) -> executor.submit(() -> { 
 System.out.println("" + i + " from " + Thread.currentThread().getName());
 list.add(i); 
}));

executor.submit(() -> {
 Iterator<Integer> iterator = list.iterator();
 while(iterator.hasNext()){
  try {
   System.out.println("" + iterator.next() + " reading from " + 
     Thread.currentThread().getName());
  } catch(Exception ex) {
   ex.printStackTrace();
  }
 }
});

IntStream.range(1,50).forEach((i) -> executor.submit(() -> { 
 System.out.println("" + i + " from " + Thread.currentThread().getName());
 list.add(i); 
}));

executor.shutdown();
executor.awaitTermination(1, TimeUnit.SECONDS);
Out[24]:
null

CopyOnWriteArrayList

In [118]:
import java.util.*;
import java.util.stream.*;
import java.util.concurrent.*;
import java.util.concurrent.atomic.*;

List<Integer> list = new CopyOnWriteArrayList<>(); // <-----------------------

ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(200);

IntStream.range(1,50).forEach((i) -> executor.submit(() -> { 
 System.out.println("" + i + " from " + Thread.currentThread().getName());
 list.add(i); 
}));

executor.submit(() -> {
 Iterator<Integer> iterator = list.iterator();
 while(iterator.hasNext()){
  try {
   System.out.println("" + iterator.next() + " reading from " + 
     Thread.currentThread().getName());
  } catch(Exception ex) {
   ex.printStackTrace();
  }
 }
});

IntStream.range(1,50).forEach((i) -> executor.submit(() -> { 
 System.out.println("" + i + " from " + Thread.currentThread().getName());
 list.add(i); 
}));

executor.shutdown();
executor.awaitTermination(1, TimeUnit.SECONDS);
Out[118]:
null

CommonPoolParallelism

In [ ]:
import java.util.concurrent.*;

System.out.println(ForkJoinPool.getCommonPoolParallelism());

//-Djava.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism=5
3

ConcurrentHashMap

In [4]:
import java.util.concurrent.*;

ConcurrentHashMap<String, String> map = new ConcurrentHashMap<>();
map.put("1", "jeden");
map.put("2", "dwa");
map.put("3", "trzy");
map.put("4", "cztery");
map.put("5", "pięć");
map.put("6", "sześć");
map.put("7", "siedem");

map.forEach(1, (key, value) -> System.out.printf("klucz: %s; wartość: %s; wątek: %s\n",
    key, value, Thread.currentThread().getName()));
klucz: 1; wartość: jeden; wątek: javash0
Out[4]:
null

search

In [ ]:
String result = map.search(1, (key, value) -> {
  System.out.println(Thread.currentThread().getName());
  if ("5".equals(key)) {
    return value;
  }
  return null;
});
System.out.println("Wynik: " + result);

reduce

In [ ]:
String result = map.reduce(1,
  (key, value) -> {
    System.out.println("Przekształcenie: " + Thread.currentThread().getName());
    return key + "=" + value;
  },
  (s1, s2) -> {
    System.out.println("Redukcja: " + Thread.currentThread().getName());
    return s1 + ", " + s2;
  });

System.out.println("Wynik: " + result);

stream

In [5]:
import java.util.stream.*;

class SerialRun {
 private static long MILLION = 1000 * 1000;
 public static void main(String[] args) {
  if(args.length != 1){
   System.out.println("Podaj liczbę uruchomień (w milionach)");
   return;
  }
  long top = MILLION * Integer.parseInt(args[0]);
  long start = System.nanoTime();

  double result = LongStream.range(0, top).filter(i -> i * i % 7 != 0).
    average().getAsDouble();

  long end = System.nanoTime();

  System.out.println(result);
  System.out.println((end - start) / 1000000000.0);
 }
}
Out[5]:
com.twosigma.beaker.javash.bkr6578c42e.SerialRun

parallel oraz parallelStream

In [ ]:
import java.util.stream.*;

class ParallelRun {
 private static long MILLION = 1000 * 1000;
 public static void main(String[] args) {
  if(args.length != 1){
   System.out.println("Podaj liczbę uruchomień (w milionach)");
   return;
  }
  long top = MILLION * Integer.parseInt(args[0]);
  long start = System.nanoTime();

  double result = LongStream.range(0, top).parallel().filter(i -> i * i % 7 != 0).
    average().getAsDouble();

  long end = System.nanoTime();

  System.out.println(result);
  System.out.println((end - start) / 1000000000.0);
 }
}

Pytania?