Wyjątki

Obsługa błędów z użyciem mechanizmu wyjątków


dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl

apohllo@o2.pl

http://apohllo.pl/dydaktyka/programowanie-obiektowe

Wyjątki

Obsługa błędów w języku C

In [ ]:
FILE * open_file(const char * file_name){
  FILE * file;
  if( access( file_name, F_OK ) != -1 ) {
    fopen(file_name, "r");
  } else {
    return (FILE *)-1;
  }
}
In [ ]:
char * read_file(const char * file_name, count){
  FILE * file = open_file(file_name);
  char * result = (char*) malloc(sizeof(char) * count);
  if(file == -1){
    printf("Nie można otworzyć pliku %s\n", file_name);
    return (char *) -1;
  } else {
    fread(result, sizeof(char), count, file);
    fclose(file);
    retrun result;
  }
}
In [ ]:
void read_files(){
  char * text = read_file("file1.txt", 10);
  if(text == -1){ 
    printf("%s", text);
  } else {
    return;
  }

  text = read_file("file2.txt", 20);
  if(text == -1){
    printf("%s", text);
  } else {
    return;
  }
}

Wyjątki w Javie

In [ ]:
public FileReader openFile(String fileName) throws IOException {
  return new FileReader(fileName);
}
In [ ]:
public char[] readFile(String fileName, int count) throws IOException {
  FileReader reader = openFile(fileName);
  char[] buffer = new char[count];
  reader.read(buffer, 0, count);
  return buffer;
}
In [ ]:
public void readFiles(){
  char[] buffer;
  try {
    buffer = readFile("plik1.txt",10);
    System.out.println(buffer);
    buffer = readFile("plik2.txt",20);
    System.out.println(buffer);
  } catch (IOException e) {
    System.out.println("Problem z odczytaniem pliku " + e.getMessage());
  }
}

Instrukcja throw

In [ ]:
if(Files.exists(Paths.get(fileName))){
  // do the work
} else {
  throw new FileNotFoundException(fileName + " nie istnieje");
}

Instrukcja throws

In [ ]:
public FileReader openFile(String fileName) thorws FileNotFoundException {
  // ...
  throw new FileNotFoundException(fileName + " nie istnieje");
  // ...
}

Instrukcja try ... catch ... finally

In [ ]:
try {
  // kod, który może rzucić wyjątek
} catch (FileNotFoundException ex) {
  // kod obsługi błędu
} finally {
  // kod wykonywany niezależnie od wystąpienia wyjątku
}
In [ ]:
FileReader reader = null;
char[] buffer = new char[100];
try {
  reader = new FileReader(fileName);
  reader.read(buffer, 0, 100);
} catch (FileNotFoundException ex) {
  System.out.println(fileName + " nie istnieje. Sprawdź nazwę pliku.");
} finally {
  reader.close();
}

Resource acquisition is initialization (RAII)

In [ ]:
FileReader reader = null;
char[] buffer = new char[100];
try {
  reader = new FileReader(fileName);
  reader.read(buffer, 0, 100);
} finally {
  if(reader != null){
    try {
      reader.close();
    } catch (IOException ex) {
      //obsługa błędu zamknięcia pliku
    }
  }
}

Instrukcja try z zasobami

In [ ]:
char[] buffer = new char[100];
try(reader = new FileReader("file1.txt")) {
  reader.read(buffer, 0, 100);
}

Obiekty użyte w tej konstrukcji muszą implementować interfejs AutoCloseable

Rodzaje wyjątków

błąd w kodzie programu

np. NullPointerException

błąd związany ze złamaniem kontraktu

np. niepoprawny plik JSON, brakujący wymagane pole w bazie danych

błąd związany z dostępem do zasobów

np. brak połączenia z internetem, z bazą danych, problem z dostępem do pliku

Typy wyjątków

unchecked exceptions

 • klasy dziedziczące z RuntimeException
 • nie muszą być deklarowane, np. NullPointerException

checked exceptions

 • klasy dziedziczące z Exception i niedziedziczące z RuntimeException
 • muszą być deklarowane w sekcji throws lub obsłużone w bloku try...catch, np. FileNotFoundException

Łapanie wielu wyjątków

In [ ]:
try {
  // ...
} catch (EOFException ex) {
  // obsługa błędu EOFException
} catch (IOException ex) {
  // obsługa błędu IOException
} catch (Exception ex) {
  // obsługa pozostałych wyjątków
}
In [ ]:
try {
  // ...
} catch (Exception ex) {
  // obsługa wszystkich wyjątków
} catch (IOException ex) {
  // ten kod nigdy się nie wykona
} catch (EOFException ex) {
  // ten kod nigdy się nie wykona
}
In [ ]:
try {
  // ...
} catch (FileNotFoundException | EOFException ex) {
  // wspólny kod obsługi błędów FileNotFoundException i EOFException
}

Praktyczne zalecenia

1. Obsługa wyjątków musi być faktycznie realizowana

 • W realnie działających systemach wyjątki faktycznie występują.
 • Ich obsługa nie może sprwadzać się do tego, że kod w ogóle się kompiluje.

2. Rzucaj wyjątki wcześnie, obsługuj późno

Im wcześniej zgłosisz sytuację nietypową, tym lepiej

 • Możesz podać więcej szczegółów na temat przyczyny błędu.

Im później obsłużysz sytuację nietypową, tym lepiej

 • Możesz obsłużyć wiele wyjątków za pomocą jednego mechanizmu.
 • Jesteś bliżej interfejsu użytkownika, co pozwala na wyprodukowanie stosownego komunikatu.

3. Dbaj o wszystkie otwierane zasoby

 • Zbyt duża liczba otwartych plików lub połączeń do bazy danych może spowodować zatrzymanie programu lub blokadę systemu operacyjnego.

4. Spróbuj znaleźć rozwiązanie problemu

 • FileNotFoundException - poproś użytkownika o poprawienie nazwy pliku
 • ConnectException - spróbuj ponownie wysłać zapytanie do zdalnego serwisu
 • InterruptedException - zakończ albo zrestartuj wątek przetwarzający zadanie

Antywzorce

Ad. 1 - antywzorce

In [ ]:
try { 
  // kod rzucający wyjątki
} catch(Exception ex) {
  // nic nie rób
}
In [ ]:
try {
  // kod rzucający wyjątki
} catch (FileNotFoundException ex) {
  logger.error(ex.getMessage());
  throw ex;
}

Ad. 2 - antywzorce

In [ ]:
try {
  // kod rzucający wyjątki
} catch (FileNotFoundException ex) {
  logger.error(ex.getMessage());
  return null;
}
In [ ]:
public TransferDetails parse(String transferSpecification) 
    throws InvalidTransferSpecification {
  try {
    // kod rzucający wyjątek XMLParserError
  } catch (XMLParserError ex) {
    throw new InvalidTransferSpecification(transferSpecification);
  }
}

exception chaining - poprawne rozwiązanie

In [ ]:
class Parser {
  public TransferDetails parse(String transferSpecification) 
      throws InvalidTransferSpecification {
    try {
      // kod rzucający wyjątek XMLParserError
    } catch (XMLParserError ex) {
      //                             vvvvvv
      throw new InvalidTransferSpecification(transferSpecification, ex);
    }
  }
}
In [ ]:
InvalidTransferSpecification: ...
at Parser.parse()
at System.main()
Caused by: XMLParserError: ...
at XMLParser.readHeader()
at XMLParser.parse()

Ad. 2 - antywzroce

In [ ]:
public void doSomeCalculation(){
  try {
    for(Element element : elements) {
      if(element == null){
        throw EmptyElementException();
      }
    }
  } catch (EmptyElementException ex) {
    // ...
  }
}

Ad. 3 obsługa zasobów

Najprościej zrobić to używając konstrukcji try z zasobami:

In [ ]:
char[] buffer = new char[100];
try(reader = new FileReader("file1.txt")) {
  reader.read(buffer, 0, 100);
}

Uwaga na sekcję finally

In [ ]:
try {
  // kod z wyjątkami
} finally {
  return 1;
}
In [ ]:
try {
  // kod z wyjątkami
} catch(SomeException ex){
  ex.getSuppressedException();
}

Nie deklaruj (bardzo) wielu wyjątków

In [ ]:
public launchICBM() thorws IOException, DatabaseException, NetworkException, 
  NullPointerException, ArithmeticException, WorldDoesNotExistException {
  // launch ICBM
}

public launchICBM() thorws LaunchException { try { // lanuch ICBM } catch(IOException | DatabaseException | ... ex) { throw new LaunchException("Something went wrong...", ex); } }

Pytania?