apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Aktualności

db | Opublikowano 16:57 28-02-2007. Ostatnia modyfikacja 08:44 03-05-2007 |

Projekty BD

Projekty należy oddać do 10 czerwca br. (tzn. na ostatnich zajęciach).

Wymagania dotyczące dokumentacji projektu:

 1. Powinna być estetyczna.
 2. Powinna zawierać stronę tytułową, na której widnieć będzie tytuł projektu, nazwisko (nazwiska) osoby go realizującej oraz numer grupy.
 3. Powinna zawierać krótki wstęp, w którym omówione będzie potencjalne zastosowanie modelu bazy danych.
 4. Musi zawierać model konceptualny w postaci diagramu ER.
 5. Musi zawierać model relacyjny w postaci diagramu z programu RMBench oraz w postaci tekstowej uzyskanej poprzez wykonanie skryptu dostępnego na stronie.
 6. Dla każdej relacji w modelu relacyjnym muszą być dodane informacje na temat występujących w niej nietrywialnych zależności funkcyjnych i/lub wielowartościowych.
 7. Schemat modelu relacyjnego powinien być w 4 postaci normalnej. W uzasadnionych przypadkach można poprzestać na 3 postaci normalnej.
rmbench | 4NF | bd | Opublikowano 23:41 27-05-2009. Ostatnia modyfikacja 04:32 27-05-2009 |

RMBench

Tworzenie nowego modelu w Eclipse:
 1. W oknie navigator klikamy prawym klawiszem -> New Project
 2. General -> Project, klawisz Next
 3. Wprowadzamy nazwę projektu
 4. Klikamy Finish
 5. Klikamy prawym klawiszem na nowym projekcie -> New -> Other…
 6. RMBench -> RMBench model file
 7. Wprowadzamy nazwę projektu
Importowanie plików do istniejącego projektu:
 1. Na otwartym projekcie (w oknie navigator) klikamy prawym klawiszem -> Import…
 2. General -> File system
 3. Wybieramy katalog, w którym jest plik .rmb, klikamy OK
 4. Zaznaczamy plik z rozszerzeniem .rmb, klikamy Finish
dydaktyka | rmbench | Opublikowano 06:43 21-05-2007. Ostatnia modyfikacja 06:49 21-05-2007 |

Dodawanie relacji isa

Aby dodać relację isa do programu Dia należy wykonać następujące kroki:
 1. Pobrać plik zawierający symbol relacji isa i zachować na dysku w łatwo dostępnym miejscu.
 2. W programie Dia w boczny panelu wybrać z menu pozycję Plik -> Arkusze i obiekty….
 3. W pojawiającym się oknie dialogowym po lewej stronie odnaleźć zestaw symboli ER (po jego wybraniu w panelu poniżej pola wyboru powinny pojawić się symbol zbioru encji, atrybutu, związku, etc.).
 4. Kliknąć przyciska Nowy znajdujący się w lewym dolnym rogu okienka dialogowego.
 5. W nowootwartym oknie dialogowym zaznaczyć opcję Kształt SVG (jest ona domyślnie wybrana) i po kliknięci przycisku Przeglądaj, odnaleźć zapisany na dysku plik, zawierający symbol relacji isa.
 6. Kliknąć przycisk OK, co powinno spowodować zamknięcie okienka dialogowego Dodaj.
 7. W okienku dialogowym Arkusze i obiekty kliknąć przycisk Zastosuj a potem Zamknij.

W wyniku tych operacji w zbiorze symboli ER powinien pojawić się nowy symbol reprezentowany za pomocą niebieskiej litery C, na tle czerwonego trójkąta (jest to skrót od Custom – symbol użytkownika).

Jeśli w trakcie wykonywania powyższych operacji pojawią się jakieś problemy, należy je zignorować. Jeśli natomiast powyższa operacja spowoduje zamknięcie aplikacji, można spróbować powtórzyć procedurę :) Jeśli i to się nie powiedzie, można jako symbolu relacji isa użyć zwykłego trójkąta, stworzonego za pomocą standardowego narzędzia Wielokąt.

dydaktyka | db | erd | dia | isa | Opublikowano 04:56 29-03-2009. Ostatnia modyfikacja 08:43 29-03-2009 |
comments powered by Disqus