apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Obiektowość

Poprzedni rozdział | Następny rozdział

W dotychczas zaprezentowanym materiale przedstawione zostały te własności języka, które występują również w innych, obecnie używanych językach skryptowych.

Tym co czyni Ruby wyjątkowym językiem, jest silny nacisk jaki jego twórca, czyli Yukihiro Matsumoto położył na obiektowość. Na wstępie wspomniałem, że Ruby jest językiem w pełni obiektowym, co znaczy tyle, że każda wartość, która może być przypisana do zmiennej lub stałej, jest obiektem.

Podstawowe pytanie brzmi zatem: czym są obiekty w Ruby? Wydawać by się mogło, że programowanie zorientowane obiektowo jest pojęciem tak dobrze znanym, że nie wymaga żadnej dalszej klaryfikacji. Tym niemniej w Ruby obiektowość jest rozumiana trochę inaczej niż w pozostałych językach programowania, a w szczególności w najpopularniejszym języku tego rodzaju, czyli Javie.

W tej części przewodnika postaram się przedstawić podstawowe zagadnienia obiektowości w Ruby. Natomiast w części następnej przedstawione zostaną zaawansowane własności języka, które zdecydowanie wyróżniają go na tle innych, popularnych języków programowania.

Obiekty

W Ruby obiektem jest wszystko to co jest wynikiem ewaluacji dowolnego wyrażenia, innymi słowy to, co może pojawić się po prawej stronie instrukcji przypisania. Zasadniczo obiekty posiadają pewien stan, który można utożsamić z wartościami ich atrybutów (zwanych również polami). Wartości atrybutów nie są jednak dostępne bezpośrednio, lecz jedynie poprzez metody, które pozwalają zmieniać stan obiektu. W Ruby, w przeciwieństwie do Javy, czy C++, nie można manipulować bezpośrednio na wartościach atrybutów. Tym niemniej nieraz spotkamy się z wyrażeniami, które z pozoru wyglądają, jakby bezpośrednio modyfikowały wartość jakiegoś atrybutu, np.

person = Person.new
person.name = "Aaron" 
#=> "Aaron" 
his_name = person.name
#=> "Aaron"

Przypisanie pojawiające się w drugiej linii kodu wygląda jakby modyfikowało wartość atrybutu name obiektu person. W czwartej linii kodu pojawia się natomiast odwołanie do wartości atrybutu name, które również może wyglądać jak jego bezpośrednie odczytanie. Tym niemniej wyrażenia to są de facto wywołaniami metod, która odpowiednio ustawiają oraz odczytują wartość atrybutu name obiektu person. Nie wchodząc w szczegóły implementacji tego mechanizmu (które omówione są dalej) widzimy, że Ruby pozwala na bardzo wygodne manipulowanie stanem obiektów, przy jednoczesnym zachowaniu jednego z podstawowych mechanizmów języków obiektowych, czyli enkapsulacji.

Drugą istotną cechą obiektów jest to, że są one instancjami pewnej klasy. W rzeczywistości problem jest nieco bardziej złożony, niż może to się wydawać na pierwszy rzut oka, ale zostanie on omówiony dopiero w rozdziale zatytułowanym “zagadnienia zaawansowane”. Czym zatem są klasy w Ruby?

Klasy

W poprzednim punkcie wskazaliśmy, że do stanu obiektu można dostać się jedynie poprzez metody. Stwierdzenie to mogłoby prowadzić do mylnego wniosku, że z obiektami bezpośrednio stowarzyszone są metody. Oczywiści nic takiego nie ma miejsca – metody mogą być związane jedynie z klasami, które… również są obiektami! Zatem, aby uniknąć sprzeczności, należy ostatecznie stwierdzić, że z obiektami, które nie są klasami, stowarzyszony jest jedynie stan, ukryty w ich atrybutach. Metody mogą natomiast być związane jedynie z tymi obiektami, które są klasami.

Definiowanie klas

Czy istnieją jeszcze jakieś inne różnice pomiędzy zwykłymi obiektami a klasami? Otóż tak. Pierwsza z nich dotyczy sposobu tworzenia tych obiektów. W rozdziale dotyczącym typów danych widzieliśmy, że chociaż wszystkie obiekty mogą być tworzone za pomocą wyrażenia NazwaKlasy.new, to niektóre typy danych, np. łańcuchy mogą być tworzone w nieco bardziej wygodny i naturalny sposób. Dla klas sytuacja jest podobna – chociaż możemy tworzyć je wykorzystując następującą konstrukcję:

Person = Class.new

to język dostarcza konstrukcji pozwalających na znacznie wygodniejsze definiowanie klas. W szczególności powyższa klasa może być zdefiniowana z wykorzystaniem słowa kluczowego class w sposób następujący:

class Person
end

Na pierwszy rzut oka definicja ta jest bardziej rozwlekła. Z drugiej jednak strony pozwala na znacznie łatwiejsze definiowanie podstawowych własności klasy, jakie są stowarzyszone z nią metody.

Zanim jednak przystąpimy do omówienia sposobu definiowania metod musimy jeszcze wskazać pozostałe właściwości klasa. Kolejna różnica, którą można było zauważyć już w poprzednich przykładach, dotyczy sposobu tworzenia klas – są one przypisywane do stałych, które w języku Ruby odróżniają się tym od zmiennych, że pierwsza litera ich nazwy jest wielka.

PI = 3.141
pi = 3.141

Zatem w powyższym kodzie występują dwie operacja przypisania, spośród których pierwsza przypisuje wartość do stałej, a druga do zmiennej. Różnica wynika tylko i wyłącznie z tego, że w pierwszej instrukcji nazwa zaczyna się od dużej litery.

Nazwa klasy musi być stałą, zatem w konstrukcji class NazwaKlasy NazwaKlasy musi zaczynać się od wielkiej litery. Dzięki temu, po zdefiniowaniu klasy możemy odwołać się do niej w dowolnym kontekście leksykalnym.

Nie zmienia to jednak faktu, że w Ruby można również tworzyć klasy anonimowe, wykorzystując właśnie konstrukcję nowa_klasa = Class.new. Rozwiązanie takie nie jest zbyt często stosowane, ale może być przydatne, jeśli nie chcemy zanieczyszczać przestrzeni nazw programu.

Tworzenie obiektów

Kolejna właściwość klas dotyczy klasy, której są one instancjami – jest to oczywiście klasa Class. Wśród wielu metod definiowanych przez tę klasę, jedne zasługuje na szczególną uwagę – metoda new. Otóż metoda ta pozwala tworzyć nowe obiekty danej klasy. Metoda ta jest oczywiście wywoływana jak każda inna metoda – poprzez operator . (kropka):

class Person
end
person = Person.new
#=> #<Person:0xb7955314>

W powyższym przykładzie najpierw definiowana jest klasa Person, następnie tworzony jest obiekt tej klasy, który przypisywany jest do zmiennej person. Uwidoczniona domyślna reprezentacja obiektu składa się z nazwy klasy oraz wewnętrznego, unikalnego identyfikatora obiektu.

Powyższy wywód dokładnie ilustruje to jak rozumiana jest obiektowość w Ruby – klasy są obiektami, przez co np. sposób tworzenia nowych obiektów jest “w pełni obiektowy”, tzn. wykorzystywana jest do tego definiowana w klasie Class metoda new. Nie ma tutaj żadnej magii – tworzenie nowego obiektu nie różni się (przynajmniej pod względem składni) od wywołania dowolnej innej metody. To, że przypomina ono znane np. z Javy new Person() wynika jedynie z tego, że nazwy klas, jako stałe muszą zaczynać się od wielkiej litery. Zwodnicze jest również podobieństwo słowa new, które w języku Java jest słowem kluczowym, a w Ruby jest po prostu nazwą jednej z metod!

Bardzo ważną metodą związaną z new jest initialize, która pozwala zainicjować nowotworzony obiekt. Jest ona wywoływana za każdym razem, gdy tworzony jest nowy obiekt za pomocą new. Dzięki temu możemy w niej ustawić wartości odpowiednich atrybutów tworzonego obiektu. Jest to znany z języków obiektowych konstruktor, który pozwala uniknąć błędów wynikających z użycia jakiejś struktury danych, przed inicjalizacją jej atrybutów.

Metoda initialize może przyjmować dowolną ilość argumentów, które przekazywane są do niej z metody new:

class Person
 def initialize(name, surname)
  puts name + " " + surname
 end
end
person = Person.new("Franz", "Kafka")
 # Franz Kafka
#=> #<Person:0xb7926690>

W powyższym przykładzie widzimy w jaki sposób obie metody współdziałają przy tworzenie nowego obiektu. Oczywiste jest, że metoda new powoduje wywołanie metody initialize. Zastanawiające może być jednak to, że przekazanie niewłaściwej liczby argumentów do metody new powoduje wywołanie wyjątku ArgumentError:

class Person
 def initialize(name, surname)
  puts name + " " + surname
 end
end
person = Person.new("Franz")
 # ArgumentError: wrong number of arguments (1 for 2)

Skąd metoda new, która zdefiniowana jest w klasie Class może wiedzieć ile argumentów wymaga metoda initialize, która zdefiniowana jest w klasie Person? Odpowiedź jest prosta – nie wie. Metoda new zdefiniowana w Class akceptuje dowolną liczbę argumentów i przekazuje wszystkie do initialize. Jeśli ich ilość jest niewłaściwa, to zgłaszany jest wyjątek.

Z metodą initialize związana jest jeszcze jedna ciekawa właściwość - w przeciwieństwie do innych metod, które domyślnie są publiczne, jest ona metodą prywatną. Co nie zmienia faktu, że można ją upublicznić i wywoływać na już stworzonych obiektach (nie jest to jednak praktyka zalecana).

Dziedziczenie

Jedną z zasadniczych cech języków obiektowych jest występowanie mechanizmu dziedziczenia. Mechanizm ten w założeniu pozwala na wielokrotne, łatwe użytkowanie tego samego kodu. Jeśli manipulujemy pewną grupą obiektów wykorzystując do tego identyczne metody, możemy zgrupować je w pewnej klasie, z której będą dziedziczyć inne klasy. Typowy przykład pochodzi z graficznych interfejsów użytkownika: definiowana jest klasa Figure dostarczająca metod pozwalających np. na dokonywanie translacji o wektor oraz kilka dziedziczących z niej klas, np. Circle, Triangle, Square, z których każda implementuje metodę draw rysującą figurę należącą do danej klasy, w specyficzny dla niej sposób.

W Ruby występuje mechanizm dziedziczenia jednokrotnego. Innymi słowy każda klasa może dziedziczyć co najwyżej z jednej klasy i jeśli nie podamy jej explicite, to dziedziczy ona z klasy Object, czyli korzenia drzewa dziedziczenia. Aby wskazać, że dana klasa dziedziczy z innej klasy niż Object należy w definicji klasy po jej nazwie dodać znak mniejszości oraz nazwę klasy nadrzędnej.

class Person
end
class Player < Person
end

W powyższym przykładzie dla klasy Person nie została jawnie określona jej klasa nadrzędna, zatem przyjmowana jest klasa Object. Natomiast klasa Player dziedziczy z klasy Person.

Ponieważ klasy stowarzyszone są z metodami, to dziedzicznie sprowadza się do tego, że w danej klasie dostępne są wszystkie metody zdefiniowane we wszystkich klasach nadrzędnych wobec niej. Jeśli kilka klas w hierarchii dziedziczenia definiuje metodę o tej samej nazwie, to wybierana jest ta metoda, która leży w klasie znajdującej się najbliżej klasy danego obiektu (w szczególności może to być metoda zdefiniowana w tej klasie):

class Person
 def foo
  puts "person" 
 end
end
class Player < Person
 def foo
  puts "player" 
 end
end
p1 = Person.new
p1.foo
 # "person" 
p2 = Player.new
p2.foo
 # "player"

W powyższym przykładzie zarówno klasa Person jak i Player definiuje metodę foo. Wywołanie tej metody dla obiektu klasy Person powoduje wykorzystanie definicji z klasy Person, natomiast wywołanie jej dla obiektu klasy Player, powoduje wykorzystanie definicji z klasy Player.

Aby odwołać się do definicji znajdującej się w klasie nadrzędnej korzystamy ze słowa kluczowego super, które powoduje wywołanie metody o tej samej nazwie, tyle, że w klasie nadrzędnej:

class Person
 def foo
  puts "person" 
 end
end
class Player < Person
 def foo
  super
  puts "player" 
 end
end
p2 = Player.new
p2.foo
 # "person" 
 # "player"

W powyższym przykładzie w definicji metody foo znajdującej się w klasie Player najpierw wywoływana jest metoda foo z klasy nadrzędnej.

Mechanizm jednokrotnego dziedziczenia, pozwala zachować prostą hierarchię dziedziczenia, a także uniknąć tzw. problemu diamentu, pojawiającego się w językach pozwalających na wielokrotne dziedziczenie. Tym niemniej czasami ograniczenia wprowadzane przez jednokrotne dziedziczenie powodują, że kod, który mógłby być wielokrotnie wykorzystany, musi być ponownie implementowany lub przynajmniej muszą istnieć metody delegujące wywołania o identycznej semantyce do innych klas.

Moduły

Rozwiązaniem tego problemu w języku Ruby jest koncepcja modułów, czyli zbiorów metod, które mogą być dołączane (mixin, wmiksowane) do klas za pomocą słowa kluczowego include. Z założenia, metody definiowane w modułach nie powinny modyfikować stanu obiektu. Mogą natomiast odwoływać się do metod zdefiniowanych w danej klasie.

Typowym przykładem wykorzystania modułów jest moduł Comparable, który dostarcza metod pozwalających na porównywanie obiektów danej klasy. Klasa, która chce skorzystać z metod modułu Comparable musi definiować jedynie metodę <=>(another), która zwraca 0 jeśli porównywany obiekt jest takie same (w kontekście danego porównania), 1 jeśli dany obiekt jest większy od porównywanego oraz -1 jeśli jest mniejszy. Jeśli te warunki są spełnione, to moduł Comparable dostarcza metod <, >, <=, ==, >= oraz between?.

class Player
 include Comparable
 attr_reader :score
 def initialize(score)
  @score = score
 end
 def <=>(other)
  self.score <=> other.score
 end
end
p1 = Player.new(10)
p2 = Player.new(20)
p1 < p2
#=> true

W powyższym przykładzie definiowana jest klasa Player, do której dołączany jest (za pomocą słowa kluczowego include) moduł Comparable. Klasa ta definiuje metodę <=>(other) w taki sposób, że porównywane są wartości atrybutu score (szczegóły związane z dostępem do atrybutów opisane są w następnym punkcie). Dzięki temu obiekty klasy Player mogą być porównywane np. za pomocą operatora mniejszości, co widzimy w ostatniej linijce przykładu.

Wyjaśnienie wymaga sytuacja, w której kilka modułów definiuje metodę o tej samej nazwie, bądź klasa nadrzędna definiuje taką samą metodę jak dołączony moduł. W pierwszym przypadku wywołana zostanie metoda zdefiniowana w module, który został dołączony jako ostatni. Podobnie w drugim przypadku – wywołana zostania metoda dołączonego modułu. Zatem można powiedzieć, że dołączone moduły mają pierwszeństwo przed klasami nadrzędnymi, a moduły dołączone później przed modułami dołączonymi wcześniej. Oczywiście jeśli dana klasa również definiuje metodę taką jak dołączony moduł, to metoda zdefiniowana w klasie przesłoni metodę modułu.

Na zakończenie warto dodać, że klasa Class dziedziczy z klasy Module (zatem każda klasa jest zarazem modułem), a moduły poza tym, że pozwalają na dołączanie metod do klas, tworzą również osobną przestrzeń nazw. Dzięki temu, jeśli tworzymy np. jakąś bibliotekę, która ma być wykorzystywana w nieznanym środowisku, możemy definicje wszystkich klas zawrzeć w module (lub modułach) posiadających unikalną nazwę. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której definicje dwóch klas posiadających odmienną semantykę lecz identyczne nazwy, kolidują ze sobą.

Aby odwołać się do klasy, która leży wewnątrz jakiegoś modułu, należy jej nazwę poprzedzić nazwą modułu oraz dwoma dwukropkami:

module Apohllo
 class Node
  # definicja klasy
 end
end
node = Apohllo::Node.new

W powyższym przykładzie widzimy odwołanie do klasy Node, która leży wewnątrz przestrzeni nazw (modułu) Apohllo.

Atrybuty

Na początku tego rozdziału napisaliśmy, że obiektu posiadają stan, a klasy definiują metody. Dotychczas dosyć szczegółowo opisaliśmy wysokopoziomowe zagadnienia związane z klasami (np. dziedziczenie), ale nie wspomnieliśmy słowem ani o zmianie stanu pojedynczego obiektu, ani nie opisaliśmy dokładnie sposobu definiowania metod. Nadszedł najwyższy czas aby przedstawić te podstawowe zagadnienia.

Atrybuty instancyjne

Atrybuty są własnościami obiektów, które pozwalają na przechowywanie ich stanu. Najbardziej typowym przypadkiem atrybutów, są atrybuty instancyjne, czyli atrybuty związane z obiektem, który nie jest klasą. Atrybuty takie odróżniane są od zmiennych za pomocą pojedynczego zmaku @, który pojawia się przed nazwą atrybutu. Typowy przykład wykorzystania atrybutów przedstawiony jest poniżej:

class Person
 def initialize(name, surname)
  @name = name
  @surname = surname
 end
 def name
  @name
 end
 def surname
  @surname
 end
end
p1 = Person.new("Frank","Sinatra")
p1.name
#=> "Frank" 
p1.surname
#=> "Sinatra"

W powyższym przykładzie definiowana jest klasa Person, w której konstruktorze inicjalizowane są dwie zmienne klasowe @name oraz @surname, na podstawie parametrów przekazanych do konstruktora. Ponadto definiowane są dwie metody name oraz surname, które zwracają wartości tych atrybutów. Jak widzimy w powyższym przykładzie wykorzystane atrybuty nie muszą być nigdzie deklarowane (jak to ma miejsce np. w Javie).

Standardowo wszystkie niezainicjowane atrybuty posiadają wartość nil, zatem nie musimy obawiać się, że odwołanie do atrybutu, do którego nie przypisano wcześniej żadnej wartości skutkuje pojawieniem się błędu NameError.

Definiowanie metod pozwalających na odczytanie lub zapisanie wartości atrybutów instancyjnych jest zjawiskiem tak powszechnym, że twórca języka Ruby czyli Matz, uznał za stosowne wprowadzenie pewnych pomocniczych metod, które pozwoliłyby na realizację tego zadania w sposób bardziej zwięzły. Metody o których mowa (zwane również makrami) to attr_reader, attr_writer, attr_accessor oraz attr. Każda z nich ma nieco inną semantykę, ale skoncentrujemy się na trzech pierwszych, gdyż wywołania ostatniej mogą być z powodzeniem zastąpione wywołaniami jednej z trzech pierwszych.

Metoda attr_reader akceptuje listę symboli i dla każdego z nich tworzy metody pozwalające na odczytanie wartości atrybutu o takiej samej nazwie jak nazwa symbolu. Metoda attr_writer ma podobną składnię, z tą różnicą, że tworzy metody pozwalające na ustawienie wartości odpowiednich atrybutów. Ostatnia metoda jest jakby sumą dwóch wcześniej opisanych metod, gdyż tworzy metody pozwalające zarówno na odczytanie, jak i ustawienie wartości odpowiednich atrybutów.

class Program
 attr_reader :java_code
 attr_writer :perl_code
 attr_accessor :ruby_code
 def initialize(java)
  @java_code = java
 end
 def run
  puts "In Ruby" 
  eval "#{@ruby_code}" 
  puts "In Perl" 
  Kernel.system "perl -e '#{@perl_code}'" 
 end
end
hello_world = Program.new(<<-END
class Hello {
 public static void main(String[] args){
  System.out.println("Hello world!");
 }
}
END
)
hello_world.java_code = "class Nothing{}" 
 # NoMethodError: undefined method `java_code=' for...
hello_world.perl_code = 'print "Hello world!\n"'
hello_world.ruby_code = "puts 'Hello world!'" 
puts hello_world.java_code
 #class Hello {
 # public static void main(String[] args){
 #  System.out.println("Hello world!");
 # }
 #}
puts hello_world.perl_code
 # NoMethodError: undefined method `perl_code' for #<Program:0xb789be8c>
puts hello_world.ruby_code
 # puts 'Hello world!'
hello_world.run
 # In Ruby
 # Hello world!
 # In Perl
 # Hello world!

W powyższym (nieco zagmatwanym) przykładzie definiujemy klasę Program, która potrafi reprezentować kod programu w językach: Perl, Ruby oraz Java. Ponieważ praca z Javą powoduje czasami powstawanie olbrzymich ilości kodu, który trudno jest pielęgnować uznaliśmy, że kod w Javie będzie tylko do odczytu. Z kolei Perl czasami zwany jest “write only languge” (język tylko do zapisu), dlatego też kod w Perlu może być w naszym programie tylko zapisywany, ale nie odczytywany. Na koniec zaś – kod w Ruby może być zarówno odczytywany jak i zapisywany. Metoda run pozwala uruchomić kod zapisany w Ruby za pomocą wywołania eval oraz kod zapisany w Perlu, za pomocą wywołania systemowego.

Atrybuty klasowe

Drugi typ atrybutów, który często spotykany jest w obiektowych językach programowania to tzw. atrybuty klasowe. W przybliżeniu można powiedzieć, że atrybuty te są dostępne dla wszystkich obiektów danej klasy, ale stowarzyszone są z tylko z klasą. Tym niemniej błędne byłoby przypuszczenie, że są to atrybuty instancyjne obiektu klasy Class (czyli obiektu danej klasy). Sprawa jest nieco zagmatwana i zostanie wyjaśniona w następnym rozdziale. To co należy zapamiętać o zmiennych klasowych w języku Ruby, to fakt, że są one współdzielone przez wszystkie klasy w hierarchii dziedziczenia.

Do zmiennych klasowych odwołujemy się poprzedzając ich nazwę dwoma znakami @@, np.

class Figure
 @@instances = 0
 def initialize(shape)
  @shape = shape 
  @@instances += 1
  @id = @@instances
 end
 def to_s
  "[#{@id}] #{@shape}" 
 end 
end
f1 = Figure.new("oval")
puts f1
 # [1] oval
f2 = Figure.new("triangle")
puts f2
 # [2] triangle

W powyższym przykładzie definiujemy klasę Figure, która posiada zmienną klasową @@instances, w której przechowywana jest liczba instancji klasy Figure. Klasa ta definiuje również metodę to_s, która wywoływana jest w momencie, gdy potrzebna jest reprezentacja obiektu w postaci łańcucha znaków. Widzimy, że pierwsza stworzona figura ma identyfikator o wartości 1, natomiast druga – o wartości 2. Nieco bardziej interesujący jest przykład następny:

class Figure
 @@instances = 0
 def initialize
  @@instances += 1
  @id = @@instances
 end
 def to_s
  "[#{@id}] " + self.class.to_s
 end
end
class Oval < Figure
 @@instances = 0
end
class Triangle < Figure
 @@instances = 0
end
oval = Oval.new
puts oval
 # [1] Oval
triangle = Triangle.new
puts triangle
 # [2] Triangle

W powyższym przykładzie definiowane są trzy klasy: Figure, Oval i Triangle. W klasie Figure definiowana jest zmienna klasowa @@instances, która, podobnie jak w poprzednim przykładzie, służy do inicjowania identyfikatorów obiektów. Ciekawe jest jednak to, że pomimo ponownego zdefiniowania tej zmiennej w klasach potomnych, we wszystkich obiektach tych klas dostępna jest tylko jedna zmienna klasowa. Widzimy wyraźnie, że obiekty oval i triangle należą do innych klas, a mimo to współdzielą zmienną klasową @@instances. Ta własność Ruby przez niektórych uznawana jest jako mało intuicyjną. Trudno też wyjaśnić dokładnie z jakimi obiektami stowarzyszone są zmienne klasowe.

Metody

Metody, obok atrybutów, stanowią podstawowe instrumentarium języków zorientowanych obiektowo. Chociaż w tym rozdziale pojawiły się już definicje wielu metod, to nie poświęcono im dotychczas szczególnej uwagi. W tym punkcie przedstawimy zatem podstawowe informacje dotyczące metod: ich definiowania, widoczności, etc.

Metody instancyjne

Definicje metod, podobnie jak definicje funkcji, rozpoczynają się słowem kluczowym def, po którym następuje nazwa metody oraz lista jej parametrów. Jedyna różnica w definicji metody w stosunku do definicji funkcji polega na tym, że definicja tej pierwszej pojawia się wewnątrz definicji klasy:

def function(param)
 puts param
end
class Example
 def method(param)
  puts param
 end
end

Wywołanie metody, w przeciwieństwie do wywołania funkcji może być dokonywane tylko na rzecz określonego obiektu. Obiekt ten dostępny jest w ciele metody poprzez słowo kluczowe self. W rzeczywistości w funkcjach pod tym słowem również kryje się pewien obiekt, ale nie pojawia się on w wywołaniach funkcji:

def function
 self
end
class Example
 def method
  self
 end
end
function
#=> main
obj1 = Example.new
obj2 = Example.new
obj1.method
#=> #<Example:0xb79ae310>
obj2.method
#=> #<Example:0xb79ac254>

W powyższym przykładzie w metodzie method widnieje odwołanie do obiektu, na rzecz którego metoda ta jest wywoływana. Widzimy zatem, że metoda method wywołana na rzecz obiektów obj1 oraz obj2 zwraca różne wartości, zatem w dwóch jej wywołaniach pod słowem kluczowym self ukrywa się inny obiekt.

Poza dostępem do obiektu, na rzecz którego wywołana jest dana metoda, w jej definicji mogą się również bezpośrednio pojawić atrybuty instancyjne danego obiektu, a także atrybuty klasowe klasy, której jest on egzemplarzem (lub jednej z klas nadrzędnych wobec niej). Własności te były już zaprezentowane przy omawianiu atrybutów.

Metody klasowe

Oczywiście wszystkie wymienione własności odnoszą się do metod instancyjnych zdefiniowanych w danej klasie. Obok nich, podobnie jak w przypadku atrybutów, mogą występować metody klasowe, które mogą być definiowane aż na 3 różne sposoby. W tym miejscu zaprezentujemy tylko dwa z nich, ponieważ wprowadzenie trzeciego sposobu (który nota bene dosyć często pojawia się w kodzie), musi być uzupełnione pewnymi dodatkowymi uwagami, które zostaną przedstawione w rozdziale następnym.

Pierwszy sposób definiowania metod klasowych polega na poprzedzeniu nazwy metody nazwą klasy zakończonej kropką:

class Figure
 @@instances = 0
 def Figure.instances
  @@instances
 end
end

Drugi sposób polega na poprzedzeniu nazwy metody słowem kluczowym self:

class Figure
 @@instances = 0
 def self.instances
  @@instances
 end
end

W powyższych przykładach definiowana jest metoda klasowa Figure.instances, która zwraca wartość zmiennej klasowej @@instances. W rzeczywistości obie definicje są tożsame, gdyż Figure oraz self odnoszą się do tego samego obiektu – obiektu klasy Class, czyli definiowanej klasy. Przypomnijmy - zdefiniowanie klasy powoduje utworzenie obiektu klasy Class, który automatycznie przypisywany jest do stałej takiej samej jak nazwa definiowanej klasy.

Metody specjalne

Ciekawą własnością języka Ruby jest to, że w nazwach metod mogą pojawiać się znaki specjalne !,? a także operatory +, -, =, etc. Ta druga cecha obecna jest np. w języku C++, tym niemniej definiowanie operatorów w Ruby jest znacznie przyjemniejsze. Natomiast znaki specjalne ! i ?, choć nie wpływają w żaden sposób na konstrukcję wyrażeń (operatory mogą być wywoływane bez kropki występującej pomiędzy obiektem, a nazwą wywoływanej metody), to jednak, ze względu na konwencje stosowane w języku, również pozwalają poprawić czytelność kodu. Konwencja ta zakłada, że metody zakończone znakiem zapytania to predykaty, czyli metody zwracające wartości logiczne. Z kolei wykrzyknik na końcu metody oznacza, że jest ona potencjalnie niebezpieczną wersją metody o takiej samej nazwie, lecz bez wykrzyknika. Tę konwencję mogliśmy zaobserwować przy omówieniu podstawowych typów język Ruby. (Więcej na temat tej konwencji można przeczytać na Blogu Radarka )

class Mind
 INNATE_IDEAS = [
  "God exists",
  "2 + 2 = 4",
  "I think therefore I am" 
 ]
 def initialize
  @ideas = []
 end
 def any_ideas?
  !@ideas.empty?
 end
 def brain_wash!
  @ideas.clear
 end
 def say_something
  @ideas[rand(@ideas.size)].to_s
 end
 def <<(idea)
  @ideas << idea
 end
 def think(ideas)
  @ideas += ideas
 end
 def Mind.new_idea
  Idea.new(INNATE_IDEAS[rand(3)])
 end
end
class Idea
 attr_reader :verbal_expression
 def initialize(content)
  @verbal_expression = content
 end
 def +(other)
  Idea.new(@verbal_expression + "." + other.verbal_expression)
 end
 def to_ary
  @verbal_expression.split(".").collect{|ve| Idea.new(ve)}
 end
 def to_s
  @verbal_expression
 end
end
cartesian_mind = Mind.new
cartesian_mind.any_ideas?
#=> false 
cartesian_mind << Mind.new_idea
cartesian_mind.any_ideas?
#=> true
cartesian_mind.say_something
#=> "I think therefore I am" 
cartesina_mind.brain_wash!
cartesian_mind.any_ideas?
#=> false 
stupid_idea1 = Idea.new("Pineal gland is the seat of the soul")
stupid_idea2 = Idea.new("Animals are machines")
cartesian_mind.think(stupid_idea1 + stupid_idea2)
cartesian_mind.say_something
#=> "Pineal gland is the seat of the soul"

W powyższym przykładzie można zaobserwować w jaki sposób metody operatorowe oraz metody zakończone znakami specjalnymi poprawiają czytelność kodu. Zdefiniowane zostały dwie klasy Mind oraz Idea. W pierwszej klasie metoda any_idea? wartość true, jeśli w umyśle znajdują się jakieś myśli, natomiast brain_wash! powoduje, że wszystkie myśli są usuwane (niestety nie jest to najlepszy przykład użycia wykrzyknika…). Ponadto dla umysłu został zdefiniowany operator <<, który pozwala dodawać do niego nowe myśli.

W klasie Idea pojawiają się natomiast dwie dodatkowe metody to_s oraz to_ary. Metody zaczynające się na to_ stosowane są do konwertowania obiektów jednych klas na obiekty innych klas. W pierwszy wypadku obiekt zamieniany jest na łańcuch znaków, a metoda ta jest standardowo używana do wyświetlania tekstowej reprezentacji danego obiektu. Dlatego też, pomimo tego, że w umyśle przechowywane są obiekty klasy Idea, metoda say_something powoduje wyświetlenie odpowiedniego łańcucha znaków. Metoda to_ary pozwala natomiast przekształcić obiekt danej klasy w tablicę – bez jej zdefiniowania niemożliwe byłoby przekazanie do metody think sumy dwóch myśli.

Dostępność metod

Jedną z ważnych własności języków zorientowanych obiektowo jest możliwość ukrywania implementacji pod ściśle określonym interfejsem, za pomocą którego można zmieniać stan obiektu. Jak pokazaliśmy wcześniej – dostęp do atrybutów danego obiektu odbywa się za pomocą metod o nazwie takiej jak nazwa atrybutu. Ukrywanie atrybutów nie pokrywa jednak w pełni problemu ukrywania implementacji – często w trakcie rozwoju danej klasy pojawiają się w niej metody pomocnicze, które nie powinny być udostępniane w jej publicznym interfejsie. Z tego też względu w językach zorientowanych obiektowo pojawiają się metody o różnym dostępie, najczęściej: publiczne, chronione i prywatne. W Ruby również można specyfikować dostępność danej metody, ale semantyka poszczególnych trybów jest nieco inna niż np. w Javie.

Przypomnijmy – Ruby jest językiem zorientowanym obiektowo, zatem tym podstawowym kontekstem, wobec którego określa się semantykę różnych konstrukcji języka są obiekty, a nie np. klasy. Dlatego też dostępność metod określana jest w kontekście obiektów. I tak: metody prywatne to metody, które mogą być wywoływane tylko przez dany obiekt na rzecz samego siebie. Innymi słowy są one tylko i wyłącznie wywoływane na rzecz obiektu, który kryje się pod słowem kluczowym self. Nie ma jednak znaczenia, gdzie zdefiniowana jest dana metoda! W przeciwieństwie do Javy, w Ruby metody prywatne mogą być zatem wywoływane również w metodach zdefiniowanych w klasach potomnych. Z drugiej strony – obiekty należące do tej samej klasy nie mogę wywoływać swoich metod prywatnych.

Metody chronione to metody, które mogą być wywoływane przez obiekty tej samej klasy oraz jej klas potomnych. Metody publiczne mogą być zaś wywoływane w dowolny kontekście, czy to przez obiekty innych klas, czy też z głównego poziomu programu, byleby określony był obiekt, na rzecz którego wywoływana jest dana metoda.

Dostępność metod określana jest za pomocą słów kluczowych private, protected oraz public. Domyślnie jeśli w definicji klasy nie określimy dostępności metody, to jest ona publiczna. Jeśli zaś chcemy zawęzić jej dostępność, możemy skorzystać z dwóch sposobów. Pierwszy polega na użyciu specyfikatora dostępu (np. private), po którym następuje lista symboli odpowiadających nazwom metod prywatnych. Istotne jest to, że definicje metod, które pojawiają się na liście muszą pojawić się przed specyfikatorem dostępu. Drugi sposób polega na użyciu specyfikatora dostępu bez listy argumentów – wtedy wszystkie metody, aż do następnego specyfikatora (lub końca definicji klasy) otrzymają określony dostęp.

class Accessible
 # public method
 def foo
 end
 # private methods
 def fus
 end
private :fus
private
 def bar
 end
 def baz
 end
 # protected methods 
protected
 def dip
 end
 def dup
 end
end

W definicji powyższej klasy tylko metoda foo jest publiczna. Metody fus, bar i baz są prywatne, natomiast metody dip i dup są chronione.

TODO: więcej przykładów

Podsumowanie

W niniejszym rozdziale przedstawiliśmy podstawowe własności obiektowe języka Ruby. Omówiona została ogólna filozofia stojąca za takimi pojęciami jak obiekty i klasy, przedstawione zostały też podstawowe mechanizmy języków zorientowanych obiektowo takie jak dziedziczenie, czy ukrywanie implementacji.

Jednakże język Ruby oferuje znacznie więcej ponad to, co zostało przedstawione w tym rozdziale. Właśnie te zaawansowane własności powodują, że zdobywa on tak dużą popularność. Najważniejsze z nich zostały omówione w rozdziale zatytułowanym Zagadnienia zaawansowane.

Poprzedni rozdział | Następny rozdział

ruby | Opublikowano 11:11 27-08-2007. Ostatnia modyfikacja 17:57 08-03-2009 |
comments powered by Disqus