apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Struktury języka

Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Uwagi ogólne

Jak można było zauważyć w przykładach znajdujących się w rozdziale typy danych, wyrażenia w Ruby nie muszą kończyć się średnikiem lub innym separatorem. Zazwyczaj koniec linii jest tożsamy z końcem wyrażenia. Reguła ta może być złamana na dwa sposoby:
 • przez wstawienie średnika, wtedy można zapisać kilka wyrażeń w jednej linii
 • przez zakończenie linii operatorem arytmetycznym, logicznym, otwartym blokiem, itp. Ruby rozpoznaje takie sytuacje, przez co dłuższe wyrażenia mogą być zapisywane w kilku linijkach.

Struktury występujące w Ruby zaczynają się zazwyczaj od jakiegoś słowa kluczowego (np. class, def, if, case) a kończą się słowem kluczowym end. Wszystko co stoi pomiędzy tymi słowami kluczowymi, traktowane jest jako ciało rozważanej struktury.

Obok zasady, głoszącej, że wszystko jest obiektem, w Ruby występuje również zasada głosząca, że każda poprawna konstrukcja językowa jest wyrażeniem (z wyjątkiem bloków…, ale to osobny temat, który zostanie szczegółowo przedstawiony poniżej). Znaczy to tyle, że w wyniku ewaluacji, każda konstrukcja daje jakąś wartość. Dla ciągu instrukcji, będzie to wartość otrzymana w wyniku wywołania ostatniej z nich. W połączeniu z tezą o pełnej obiektowości, rozwiązanie takie pozwala na łatwe tworzenie ciągów przekształceń danych (jakby na wzór linii poleceń w systemach unixowych) oraz w większości przypadków pozwala na uniknięcie jawnego zwracania wartości z funkcji z wykorzystaniem słowa kluczowego return (zwracana jest wartość ostatniego wyrażenie ewaluowanego w metodzie).

Przykładowo, aby w tablicy zawierającej łańcuchy znaków znaleźć trzy o największej, parzystej długości i zwrócić je w kolejności malejącej długości, wystarczy napisać:

t = ["jeden", "ala", "bardzo_długi_napis", "krotki", "śmieszny", "tamten", "to"]
t.reject{|e| e.size % 2 != 0}.sort{|e1,e2| e1.size <=> e2.size}.reverse[0..2]
#=> [ "bardzo_długi_napis", "śmieszny", "tamten" ]

Dzięki tej ostatniej własności, zapis funkcji również zyskuje nieco na czytelności:

def even(number)
 if number % 2 == 0
  "parzysta" 
 else
  "nieparzysta" 
 end
end

Inna własność Ruby, którą trzeba mieć na uwadze analizując jego kod, to możliwość opcjonalnego stosowania nawiasów zarówno w wywołaniach, jak i definicjach metod. O ile nie prowadzi to do wieloznaczności, nawiasy w wywołaniach mogą zostać pominięte. Tę własność najczęściej stosuje się w odniesieniu do prostych metod, które przyjmują niewielką liczę parametrów – np. metoda puts, może być zapisana na dwa sposoby:

puts "Hello world" 
puts("Hello world")

Tym niemniej najczęściej spotyka się ją w wersji pierwszej.

Wspomniane własności języka będą często wykorzystywane przy omawianiu poszczególnych struktur, dlatego warto mieć je na uwadze.

Struktury kontrolne

Jak większość współczesnych języków programowania, Ruby dostarcza abstrakcji językowych pozwalających na łatwe zapisywanie rozgałęzień algorytmu oraz pętli. Te pierwsze realizowane są przy pomocy instrukcji warunkowych (if, unless) oraz instrukcji selekcji (case .. when), te drugie zaś przy pomocy pętli (while, until, for) oraz iteratorów (each).

Instrukcje warunkowe i instrukcja selekcji

Instrukcja warunkowa if przyjmuje jako argument wyrażenie logiczne i jeśli w wyniku jego ewaluacji otrzymana zostanie wartość true, wykonany zostaje kod, znajdujący się bezpośrednio po tym wyrażeniu. Instrukcja ta może zawierać element opcjonalny, w postaci słowa kluczowego else, które markuje kod, wykonywany w wyniku ewaluacji wyrażenia logicznego do wartości false. Instrukcje if mogą być sprzęgane, wtedy zamiast słowa kluczowego else stosuje się słow elsif, po którym następuje kolejne wyrażenie logiczne oraz kod, który powinien zostać wykonany, jeśli wyrażenie to jest prawdziwe.

number = 5
if(number > 0)
 "dodatni" 
elsif(number < 0)
 "ujemny" 
else
 "zero" 
end
#=> "dodatni"

Instrukcja unless jest odpowiednikiem if, z tą różnicą, że ewaluowane wyrażenie logiczne jest zanegowane. Znaczy to tyle, że pierwszy fragment kodu jest wykonywany jeśli wyrażenie logiczne da wartość false. Instrukcję tę często wykorzystuje się przy sprawdzaniu niepustości zmiennej:

unless str.nil?
 return str.length
end

Obie instrukcje warunkowe mogą występować jako modyfikatory wyrażeń – pojawiają się wtedy na końcu wyrażenia i nie kończą się słowem kluczowym end. Powyższy fragment kodu można zapisać zwięźlej, stosują składnię modyfikatorową:

return str.length unless str.nil?

Jak zostało to wskazane na początku tego rozdziału, wszelkie poprawne konstrukcje językowe są wyrażeniami. Dzięki temu instrukcje warunkowe mogą stanąć po prawej stronie instrukcji przypisania. Fragment kodu badający znak zmiennej, może być zatem wykorzystany w następujący sposób:

number = 5
znak = if number > 0
 "dodatni" 
elsif number < 0
 "ujemny" 
else
 "zero" 
end
znak
#=> "dodatni"

Instrukcja selekcji case może występować w dwóch formach – w pierwszej po słowie kluczowym case następuje wyrażenie, a dalej sekwencja opcji. Każdy z opcji składa się ze słowa kluczowego when, po którym następuje lista oddzielonych przecinkami wartości, powodujących wybranie danej opcji. Na końcu znajduje się kod, który ma zostać wywołany w przypadku wybrania danej opcji. W drugim przypadku zamiast listy wartości, powodujących wybranie danej opcji, pojawia się warunek logiczny, którego spełnienie powoduje jej wybranie.

W obu wypadkach testowanie wartości/wyrażeń wykonywane jest do napotkania pierwszego spełnionego wyrażenia. Instrukcja case może kończyć się opcjonalnym blokiem else, który zostanie wykonany, jeśli nie zostanie wybrana żadna z opcji.

Obie formy instrukcji selekcji przedstawione są poniżej:

case number
when 1,2,3
 "mały" 
when 4,5,6
 "średni" 
when 7,8,9
 "duży" 
else
 "olbrzymi" 
end
case
when cplx[1] != 0
 "liczba zespolona" 
when cplx[0] > 0 
 "liczba dodatnia" 
when cplx[0] < 0 
 "liczba ujemna" 
else
 "zero" 
end

Należy zwrócić uwagę na to, że w innych językach programowania instrukcja selekcji zazwyczaj składa się z pary słów kluczowych switch, case.

Testowanie wartości odbywa się z wykorzystaniem operatora === (a nie ==). Pozwala to na definiowanie specyficznych warunków równości w instrukcji selekcji, odmiennych od zwykłych warunków równości. Własność ta jest wykorzystywana w wielu typach podstawowych: w przypadku porównania łańcucha znaków z wyrażeniem regularnym operator === zwróci wartość true, jeśli łańcuch ten pasuje do wyrażenia; w przypadku porównania wartości z przedziałem, zostanie zwrócona prawda, jeśli dana wartość należy do przedziału; zaś w przypadku porównania z klasą – jeśli dany obiekt jest instancją tej klasy.

Pozwala to na bardzo zwięzłe zapisywanie nawet skomplikowanych przypadków, np.

case url
when /http:/
 "protokół stron internetowych" 
when /https:/
 "bezpieczny protokół stron internetowych" 
when /ftp:/
 "protokół przesyłu plików" 
else
 "nieznany protokół" 
end
case number
when 1..9
 "mały" 
when 10..99
 "średni" 
when 100..999
 "duży" 
else
 "olbrzymi" 
end

Pętle i iteratory

Instrukcja while, która służy do tworzenia pętli, wykonuje objęty nią blok kodu, tak długo, jak prawdziwe jest wyrażenie logiczne, które występuje bezpośrednio po słowie kluczowym while.

lines = []
while line !~ /\Aend\Z/
 line = gets.chomp
 lines << line
end

Powyższy fragment kodu powoduje wczytywanie do tablicy tekstu wprowadzanego przez użytkownika, aż do momentu, w którym wprowadzi on tekst end.

Instrukcja while może występować również jako modyfikator, tzn. pojawić się na końcu wyrażenia. Wyrażenie, które stoi po lewej stronie słowa kluczowego while jest wtedy wykonywane dopóty, dopóki wyrażenie logiczne stojące po jego prawej stronie, będzie wyrażeniem prawdziwym.

line = gets.chomp while line !~ /^$/

Powyższy fragment kodu powoduje wczytywanie do zmiennej line tekstu wprowadzanego przez użytkownika (funkcja gets pobiera łańcuch znaków ze standardowego wejścia), aż do wystąpienia pustej linii.

Ewaluacja wyrażenia logicznego występującego po słowie while jest podstawowym sposobem sterowania wykonaniem pętli. Można również stosować instrukcje break, redo, next:

 • Instrukcja break powoduje natychmiastowe przerwanie pętli, w której się znajduje.
 • Instrukcja redo powoduje ponowne wykonanie bieżącej iteracji, bez sprawdzenia warunku.
 • Instrukcja next powoduje przejście do następnej iteracji, bez wykonania kodu, który w bloku pętli występuje po niej.

Działanie tych instrukcji przedstawione jest poniżej:

lines = []
while line = gets.chomp
 next if line =~ /^$/
 break if line =~ /^end$/
 count, content = line.split(/:/)
 lines << (content || line)
 unless content.nil?
  count = count.to_i - 1
  line = count.to_s + ":" + content
  redo if count > 0
 end
end

W tym nieco wydumanym przykładzie do tablicy lines wczytywane są dane wprowadzane przez użytkownika. Operacja ta kończy się jeśli wprowadzi on z klawiatury ciąg znaków end. Puste linie są pomijane, natomiast linie o strukturze “x:abc”, gdzie x to liczba całkowita, a abc to treść wprowadzane są do tablicy x razy.

Przykład jest o tyle wydumany, że wprowadzenie do tablicy kilka razy tego samego elementu można było rozwiązać znacznie prościej.

Instrukcja until jest dokładnym odpowiednikiem instrukcji while z tą różnicą, że instrukcja until wykonuje swoje ciało tak długo, jak długo występujący w niej warunek logiczny pozostaje fałszywy.

Podobnie jak instrukcja while występuje ona również w postaci modyfikatorowej. Wczśniejszy przykład działania instrukcji while można zapisać korzystając z instrukcji until:

line = gets.chomp until line =~ /^$/

Iterator each to metoda implementowana przez klasy, których obiekty mają charakter struktur sekwencyjnych, np. tablice. Do metody each należy przekazać blok kodu, który wywoływany jest dla każdego elementu należącego do danej struktury sekwencyjnej, z tym elementem jako parametrem bloku.

Taka konstrukcja metody each pozwala w łatwy sposób wykonywać dowolne operacje na wszystkich elementach danej struktur, np.

strs = ["abc\n", "cdae\n", "zzas\n", "aaaa\n" ]
strs.each{|s| s.chop!}
#=> ["abc", "cdae", "zzas", "aaaa"]

W powyższym kodzie w ciele iteratora, każdy łańcuch należący do tablicy strs pozbawiany jest ostatniego znaku.

Instrukcja for pozwala iterować po strukturach danych, które implementują metodę each. Ciało instrukcji for wykonywane jest podobnie jak ciało iteratora each dla każdego elementu struktury, z tą różnicą, że zasięg zmiennych zdefiniowanych wewnątrz ciała instrukcji for przekracza je.

letters = %w{ x y z }
for letter in letters 
 puts letter
end
 # x
 # y
 # z
#=> ["x", "y", "z"]

Zastosowana w powyższym przykładzie sekwencja %w{ .. } powoduje zamianę słów występujących pomiędzy nawiasami klamrowymi w tablicę, której elementami są te słowa. Pozwala to na znacznie wygodniejsze definiowanie tablic, składających się z wielu słów. Ponieważ spacja jest w tej konstrukcji separatorem, aby w tablicy pojawił się napis ze spacją, należy ją poprzedzić odwrotnym ukośnikiem \.

Pętle numeryczne

Dla użytkowników języków takich jak Java, C, czy Pascal zaskakujący może być brak w języku Ruby klasycznej – numerycznej pętli for. W istocie pętla ta występuje w języku, ale jest ukryta w klasie… Fixnum! Trzy metody tej klasy: times, upto oraz downto pozwalają na tworzenie pętli, które mają wykonać się określoną ilość razy.

Metoda times wykonuje występujący po niej blok kodu dokładnie tyle razy ile wynosi wartość liczby, dla której została wywołana. Przekazuje do bloku indeksy od 0 do wartość danej liczby pomniejszonej o 1, zwiększając wartość indeksu o jeden w każdej iteracji.

5.times {|i| puts i}
 # 0
 # 1
 # 2
 # 3
 # 4
#=> 5

Metoda upto wykonuje występujący po niej blok kodu przekazując do niego indeksy od wartości liczby dla której została wywołana (indeks dolny) aż do wartości jej argumentu (indeks górny), przy każdej iteracji zwiększając wartość indeksu o jeden. Jeśli wartość dolnego indeksu jest większa od wartości indeksu górnego blok nie jest w ogóle wywoływany.

2.upto(4) {|i| puts i}
 # 2
 # 3
 # 4
#=> 2

Metoda downto działa podobnie jak metoda upto z tą różnicą, że przy każdej iteracji indeks jest zmniejszany:

4.downto(2) {|i| puts i}
 # 4
 # 3
 # 2
#=> 4

Funkcje

Ruby, podobnie jak większość współczesnych języków programowania dostarcza mechanizm pozwalający na definiowanie podprogramów. Definicja funkcji składa się ze słowa kluczowego def, nazwy funkcji, ujętej w nawiasy okrągłe listy nazw parametrów oddzielonych przecinkami, a kończy się słówkiem end. Funkcje wywołujemy podając jej nazwę, po której następuje ujęta w nawiasy okrągłe lista jej argumentów.

Ogólna postać definicji funkcji oraz przykład jej użycia:

def nazwa_funkcji(par1, par2, ...)
 ...
end
nazwa_funkcji(arg1,arg2,...)
def hello(name)
 puts "Witaj #{name}" 
end
hello("Alex")
 # Witaj Alex
#=> nil
hello("Jan B.")
 # Witaj Jan B.
#=> nil

Wartością zwracaną przez funkcję jest wartość ostatniej wykonanej instrukcji. Dlatego też w powyższych wywołaniach jako wartość zwracana przez funkcję hello pojawia się nil, bowiem puts zwraca właśnie wartość pustą.

Biorąc pod uwagę fakt, że w Ruby każda instrukcja (poza blokiem, o czym mowa dalej) jest wyrażeniem, to zawsze zwracana jest pewna wartość. Dlatego też mówimy, że w tym języku nie można zdefiniować czystych procedur. Jeżeli w funkcji żadna instrukcja nie zostaje wykonana, to zwracana jest wartość pusta, podobnie jak w przypadku, gdy w instrukcji warunkowej nie posiadającej sekcji else wyrażenie logiczne jest fałszywe:

def empty
end
def always_false
 if false
  "to nie może być zwrócone" 
 end
end
empty
#=> nil
always_false
#=> nil

W powyższym przykładzie widzimy również, że zarówno w definicji funkcji, jak i w jej wywołaniu można pominąć nawiasy. Nie zależy to od tego, czy funkcja przyjmuje jakieś argumenty, czy nie. Jednakże w przypadku, gdy jako argument jednej funkcji, w której nie użyto nawiasów, zostanie podana inna funkcja, w której też nie użyto nawiasów, zostanie wygenerowane ostrzeżenie:

def hello(name)
 "Witaj #{name}" 
end
def pick_name(index)
 %w{Ciechomirze Miłogoście Kanizjuszu}[index]
end
hello pick_name 2
 # (irb):26: warning: parenthesize argument(s) for future version
#=> "Witaj Kanizjuszu"

Jeśli chcemy opuścić funkcję pomijając wywołanie pewnych instrukcji, możemy skorzystać ze słowa kluczowego return. Wartością zwróconą przez funkcję będzie wtedy wartość wyrażenia pojawiającego się po tym słowie. Jeśli wyrażenia takie nie pojawia się, to zwracana jest wartość pusta:

def power(number,exp)
 return if number.nil? || exp.nil?
 if exp <= 1
  number
 else
  power(number,exp-1)*number
 end
end
power(2,3)
#=> 8
power(nil,3)
#=> nil

W powyższej, bardzo nieefektywnej, implementacji funkcji potęgowania, w przypadku gdy podstawa lub wykładnik potęgi są wartościami pustymi, funkcja jest natychmiast opuszczana i zwracana jest wartość pusta.

Argumenty funkcji w Ruby mogą przyjmować wartości domyślne, który podaje się po nazwie argumentu i znaku =. Wtedy, jeśli nie określimy wartości tych argumentów, to zostaną użyte wartości domyślne.

def good_morning(who="Vietnamie")
 "Dzień dobry #{who}" 
end
good_morning("Żelisławie")
#=> "Dzień dobry Żelisławie" 
good_morning
#=> "Dzień dobry Vietnamie"

Argumenty posiadające wartości domyślne muszą zawsze pojawiać się po argumentach nie posiadających wartości domyślnych.

Funkcje w Ruby mogą też akceptować dowolną liczbę argumentów. Zmienna, do której ma zostać przypisana tablica zawierająca te arbitralne argumentu, poprzedzana jest gwiazdką:

def good_bye(*guys)
 "Do widzenia " + guys.join(" i ")
end
good_bye("Amosie")
#=> "Do widzenia Amosie" 
good_bye("Lechosławie","Samuelu")
#=> "Do widzenia Lechosławie i Samuelu"

W Ruby nie można wywoływać funkcji z wykorzystaniem opcjonalnych argumentów etykietowanych. Tym niemniej często symuluje się tę własność m.in. Lispa przekazując jako argument wywołania tablicę asocjacyjną. W takiej sytuacji można pominąć nawiasy klamrowe, które zwykle ją otaczają.

def html_img(path, options={})
 options[:title] ||= path.sub(/.*?(\w+)[.]\w+\Z/,"\\1")
 options[:alt] ||= options[:title]
 "<img src='#{path}' title='#{options[:title]}' alt='#{options[:alt]}'></img>" 
end 
html_img("http://abc.xyz/img.gif")
#=> "<img src='http://abc.xyz/img.gif' title='img' alt='img'></img>" 
html_img("http://abc.xyz/img.gif", :title => "(C) Adkonis Bolemysł", 
 :alt => "Szkoda, że tego nie widzisz")
#=> "<img src='http://abc.xyz/img.gif' title='(C) Adkonis Bolemysł' alt='Szkoda, że tego nie widzisz'></img>"

W powyższym przykładzie tworzony jest tag HTML img. Jeśli nie zostaną podane argumenty :title oraz :alt, to ustawiane są one na podstawie nazwy wyświetlanego pliku.

Pojawiający się w przykładzie idiom Ruby ||=, działa następująco: jeśli zmienna stojąca po lewej posiada już jakąś wartość, to nie jest ona zmieniana. W przeciwnym razie przypisywana jest jej wartość stojąca po prawej stronie instrukcji przypisania.

Bloki

Bloki, to jedna z tych cech Rubiego, która sprawia, że pisanie w nim jest bardzo przyjemne. Jednocześnie, dla osób niezaznajomionych z językami takimi jak Lisp czy Smalltalk, konstrukcja ta może być nieco problematyczna. Dlatego też, postaramy się omówić bloki w sposób szczegółowy, aby rozwiać wszelkie związane z nimi wątpliwości oraz pokazać, że programowanie z ich użyciem jest naprawdę przyjemne.

Czym są bloki? Najogólniej rzecz biorąc są to fragmenty kodu, które mogą być przypisywane do zmiennych i przekazywane jako parametry wywołań funkcji. Konstrukcje podobnego typu są oczywiście spotykane w innych językach programowania – np. w C++ odpowiednikiem bloku byłby wskaźnik do funkcji lub metody, zaś w Javie ich odpowiednikiem byłby anonimowe klasy implementujące prosty interfejs posiadający tylko jedną metodę.

Dlaczego zatem konstrukcje tego rodzaju nie są powszechnie wykorzystywane w tych językach programowania? Otóż każdy kto programował w C++ wie, że definiowanie funkcji, która przyjmowałaby jako swój parametr inną funkcję nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Podobnie w Javie – rzadko kiedy chcemy definiować interfejs, który posiadałby tylko jedną metodę. Co więcej - bloki tworzą tzw. domknięcie nad zmiennymi, które znajdują się w ich kontekście leksykalnym. Cecha ta byłaby trudna do zrealizowania w C++, natomiast w Javie zmienne należące do zewnętrznego kontekstu leksykalnego, aby być wykorzystane wewnątrz anonimowej klasy, muszą posiadać modyfikator final. Rozwiązanie takie nie jest jednak tożsame z domknięciem, ponieważ wartości przechowywane w zmiennych domknięcia pozostają modyfikowalne.

Dzięki temu, że w Ruby bloki stanowią inherentną część języka, ich definiowanie i wywoływanie jest niezwykle proste, co sprzyja ich używaniu. Podobnie jak funkcje, które również stanowią pewien fragment kodu wielokrotnego wykorzystania, bloki można definiować i wywoływać. Istnieją dwie postaci definicji bloku:
 • kod ujęty w nawiasy klamrowe {}
 • kod ujęty w słowa kluczowe do ... end

W obu przypadkach blok może przyjmować parametry, które ujmowane są w pałki – |, a oddzielone przecinkiem, natomiast wartością zwracaną przez blok jest ostatnie ewaluowane wyrażenie. Obie definicje bloku przedstawione są poniżej:

{|x,y,z| x + y + z }
do |x,y,z|
 x + y + z
end

W obu przypadkach definiowany jest ten sam blok kodu, który zwraca sumę trzech argumentów do niego przekazanych. Istnieje jednak drobna różnica pomiędzy powyższymi definicjami: otóż pierwsza postać ma wyższy priorytet w kontekście wiązania operatorów. Dlatego też z pomocą pierwszej postaci łatwiej jest zapisywać ciągi przekształceń danych, gdyż po nawiasie zamykającym można bezpośrednio umieścić kropkę (czyli wywołanie metody obiektu), a po słowie end – nie.

Chociaż przedstawione zostały definicje bloków, to w tej gołej postaci nie mogą być one używane. Bloki należy bowiem definiować w odpowiednim kontekście, w zależności od tego jak mają być używane.

Jeśli chcemy przekazać blok tylko jako parametr wywołania pewnej metody lub funkcji, to umieszczamy go po liście jej parametrów:

Przykład

a = [1,2,3].reject{|e| e % 2 == 1}

W powyższym przykładzie wykorzystana jest metoda reject klasy Array, która nie przyjmuje żadnych parametrów, a powoduje usunięcie z tablicy obiektów, dla których blok zwrócił wartość true. Stąd też z tablicy zostaną usunięte elementy nieparzyste i pozostanie w niej tylko element 2.

W powyższym przykładzie wykorzystaliśmy pierwszą z postaci bloku i podobnie będziemy postępować w następnych. Postać do...end zazwyczaj stosuje się, jeśli kod bloku nie mieści się w jednej linijce.

W przypadku gdy dany blok kodu chcemy wykorzystać wielokrotnie, zamiast definiować go przy każdym wywołaniu funkcji, która go używa, można przekształcić go w obiekt i przypisać do zmiennej. W tym celu można posłużyć się słowem kluczowym lambda, które przekształca blok w obiekt klasy Proc. Jeśli chcemy użyć zmiennej, do której przypisany został obiekt Proc, musimy jej nazwę poprzedzić znakiem &. Bloki mogą być przekształcane w obiekty klasy Proc poprzez bezpośrednie wywołanie konstruktora tej klasy, ale nie jest to rozwiązanie zalecane.

Przykład

odd = lambda {|e| e % 2 != 0}
even_numbers = [1,2,3].reject &odd
odd_number = [1,2,3].select &odd

W powyższym przykładzie definiowany jest blok odd, który dla elementów nieparzystych zwraca wartość true. Jest on wykorzystywany w dwóch metodach klasy Array: reject i select. W pierwszym przypadku z tablicy usuwane są elementy nieparzyste, w drugim zaś tylko te elementy są pozostawiane w tablicy.

Blok przypisany do zmiennej może zostać bezpośrednio wywołany za pomocą metody call, która przyjmuje tyle parametrów ile zostało wymienionych w definicji bloku. Przekazanie innej liczby argumentów powoduje wygenerowanie ostrzeżenia.

Przykład

odd = lambda {|e| e % 2 != 0}
odd.call(3)
#=> true
odd.call(2)
#=> false
odd.call(2,3)
 # warning: multiple values for a block parameter (2 for 1)
 # NoMethodError: undefined method `%' for [2, 3]:Array

W powyższym przykładzie blok odd wywoływany jest dla parametrów 3, 2 i pary 2,3. Ostatnie wywołanie powoduje wygenerowanie ostrzeżenia spowodowanego przekazaniem niewłaściwej liczby parametrów oraz błędu spowodowanego brakiem definicji metody % dla obiektu klasy Array.

Wywoływanie bloków za pomocą metody call jest tylko jedną z możliwości. W przypadku gdy implementujemy metodę lub funkcję, która ma przyjmować blok, możemy skorzystać ze słowa kluczowego yield, które powoduje wywołanie bloku przekazanego jako parametr naszej funkcji lub metody.

Przykład

def three_times
 yield
 yield
 yield
end
three_times { puts "Yo" }
 # Yo
 # Yo
 # Yo

W powyższym przykładzie definiowana jest funkcja three_times, która powoduje trzykrotne wywołanie przekazanego do niej bloku. Oczywiście jej przydatność jest niewielka. Poniżej przedstawimy przykład, który pokaże, że technika ta może być jednak bardzo przydatna.

Jeśli chcemy przekazać jakieś parametry do bloku wykorzystując wywołanie yield, to muszą się one znaleźć po tym słowie kluczowym. Parametry te wiązane są z parametrami formalnymi bloku, które umieszczamy pomiędzy znakami |.

Przykład

def three_times
 yield 1
 yield 2
 yield 3
end
three_times {|i| puts "#{i}. raz: Yo"}
 # 1. raz: Yo
 # 2. raz: Yo
 # 3. raz: Yo

W powyższym kodzie do bloku przekazywany jest za każdym razem numer wywołania. W bloku numer ten jest przypisywany do zmiennej, co pozwala zasygnalizować, który raz wykonywany jest blok.

Aby wywołać blok przekazany jako parametr funkcji lub metody, poza wykorzystaniem słowa yield, można również użyć innej techniki: ostatni jej parametr poprzedzić znakiem &. Wtedy blok zostanie przekształcony w obiekt klasy Proc i przypisany do tej zmiennej. Na zmiennej tej można oczywiście wywołać metodę call. Powyższy przykład może zatem przyjąć następującą postać:

def three_times(&block)
 block.call 1
 block.call 2
 block.call 3
end
three_times {|i| puts "#{i}. raz: Yo"}
 # 1. raz: Yo
 # 2. raz: Yo
 # 3. raz: Yo

Dzięki przypisaniu bloku do zmiennej można np. sprawdzić liczbę parametrów, które on akceptuje (metoda arity) albo zbadać czy blok w ogóle został przekazany, porównując jej wartość z wartością pustą. Ten drugi test może być również przeprowadzony poprzez wywołanie block_given?, które zwraca wartość true, jeśli do metody przekazano blok. Wywołanie to działa niezależnie od tego, czy wśród parametrów funkcji wymieniliśmy zmienną dla bloku.

Jedną z cech bloków, o której była już mowa wcześniej, jest to, że zapamiętują one swój kontekst leksykalny (innymi słowy: tworzą domknięcie nad tymi zmiennymi). Mówiąc bardziej po ludzku, chodzi o to, że wartości zmiennych lokalnych, które wykorzystywane są w bloku, brane są z kontekstu (czyli fragmentu kodu, w których zmienne lokalne zachowują swoją tożsamość), w którym został zdefiniowany on, a nie z kontekstu gdzie jest on wywoływany.

Aby zilustrować tę własność, konieczne jest określenie dwóch różnych kontekstów. Ponieważ funkcje tworzą odrębny kontekst (tzn. zmienne lokalne używane w ramach funkcji nie są widoczne poza nią), użyjemy właśnie ich:

def use_local
 x = 10
 lambda{puts x; x += 10}
end
x = 20
p1 = use_local
p2 = use_local
p1.call
 # 10
#=> 20
p1.call
 # 20
#=> 30
x
#=> 20
p2.call
 # 10
#=> 20

W powyższym przykładzie w funkcji use_local definiowany jest blok, który powoduje wyświetlenie wartości zmiennej x oraz zwiększenie jej o 10. W pozostałym kodzie, który tworzy odrębny kontekst, używana jest również zmienna x, która zainicjowana jest inną wartością. Wartość funkcji use_local (czyli blok) przypisywana jest do zmiennych p1 i p2. Widzimy, że każdy z bloków posiada własną zmienną x, która modyfikowana jest w kolejnych ich wywołaniach. Zmienna x, zdefiniowana poza funkcją use_local również posiada własną, odrębną wartość.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienna, która używana jest w bloku, była przekazana jako parametr wywołania funkcji:

def use_local(x)
 lambda { puts x; x += 10}
end
x = 10
p1 = use_local(x)
x = 100
p2 = use_local(x)
x = 200
p1.call
 # 10
#=> 20
p1.call
 # 20
#=> 30
p2.call
 # 100
#=> 110
x
#=> 200

Ten sposób użycia bloków stosowany jest najczęściej w przypadku, gdy chcemy mieć strukturę podobną do klasy z jedną, sukcesywnie wywoływaną metodą.

Inne często spotykane zastosowania bloków zostały przedstawione w poprzednim rozdziale – wiele typów podstawowych posiada metody, które akceptują bloki i pozwalają w wygodny sposób operować na ich obiektach. Poza tym bloki wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie wykonanie pewnego kodu powinno być poprzedzone i zakończone pewnymi operacjami pomocniczymi – jak to ma miejsce w przypadku operacji na plikach (gdzie plik przed użyciem musi zostać otwarty, a po zakończeniu zamknięty), czy w transakcyjnej bazie danych (gdzie transakcja powinna być zatwierdzona bądź wycofana w zależności od wystąpienia wyjątku).

Tym niemniej bloki nadają się do wielu innych zastosowań. Aby się o tym przekonać rozważmy następujący problem związany z testowaniem aplikacji webowych. Często zdarza się, że dostęp do pewnych operacji w serwisie dostępny jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników albo administratorów. Jak możemy przypuszczać wystąpienie określonego błędu może zależeć od tego, czy ktoś jest zalogowany lub nie. Najprostszym zabezpieczeniem przed tego rodzaju wypadkiem byłoby dwukrotne napisanie identycznego kodu, który raz wywoływany jest bez logowania, a drugi raz po nim. Przykładowy test mógłby wyglądać następująco:

 # testujemy wyświetlanie elementów
def test_show
 # bez logowania
 get :show, :id => 10
 test_not_nil assigns(:item)
 #... inne testy
 # z logowaniem
 login
 get :show, :id => 10
 test_not_nil assigns(:item)
 #... inne testy, j.w.
end

Powyższy kod (który de facto zaczerpnięty jest z projektu pisanego w frameworku Rails), symuluje wyświetlenie strony (get :show, :id => 10), a następnie testuje, czy odpowiednie zmienne zostały ustawione (test_not_nil assings(:item)), etc. Widzimy wyraźnie, że wykonywane testy są identyczne w przypadku gdy jesteśmy zalogowani i niezalogowani. Różnica dotyczy tylko metody login, która powoduje zalogowanie domyślnego użytkownika.

Aby uniknąć nadmiarowości (która może w przyszłości prowadzić do rozjechania się całego testu), możemy użyć bloku:

def test_show
 no_login do 
  get :show, :id => 10
  test_not_nil assigns(:item)
  #... inne testy
 end
end

Metoda no_login zdefiniowana jest następująco:

def no_login
 yield
 login
 yield
end

Akceptuje ona blok kodu i powoduje jego dwukrotne wykonanie przed i po zalogowaniu. Nic nie stoi na przeszkodzie aby użyć jej również w innych testach. Takie rozwiązanie pozwala również w banalny sposób ulepszyć nasze testy, jeśli będziemy musieli dodać nowy profil użytkownika, np. admin. Wystarczy wtedy zmodyfikować metodę no_login:

def no_login
 yield
 login
 yield
 logout
 login :admin
 yield
end

Tym prostym sposobem wszystkie nasze dotychczasowe testy, które korzystały z tej metody zostaną automatycznie uzupełnione o schemat, w którym loguje się administrator (oczywiście jeśli odpowiednio zaimplementowaliśmy metodę login…). Jest to o tyle istotne, że w żaden sposób nie zmodyfikowaliśmy kodu oryginalnych testów. Możemy również przygotować inne wersje tej metody, w których będzie sprawdzane, czy test nie przechodzi, gdy użytkownik się nie zalogował. Najważniejsze jest to, że dzięki takiemu rozwiązaniu styl naszych testów pozostanie spójny – w klasie zawierającej testy główny kod będzie dotyczył samego testu, a nie powtarzalnych, pobocznych operacji.

Wyjątki

W języku Ruby, tak jak w innych współczesnych językach programowania, obsługa błędów może być realizowana z wykorzystaniem mechanizmu wyjątków. Jeśli spodziewamy się, że w wykonywanym fragmencie kodu może wystąpić wyjątek (spowodowany np. błędem czasu wykonania związanym z dostępem do dysku) i chcemy go obsłużyć, musimy objąć go w słowa kluczowe begin oraz rescue, po których pojawia się kod obsługi wyjątku zakończony słowem end.

begin
 # kod w którym może wystąpić wyjątek
rescue
 # kod obsługi wyjątku
end

Aby obsłużyć tylko wyjątki określonego typu i dodatkowo mieć dostęp do obiektu wyjątku, po słowie rescue należy dodać parę postaci TypWyjątku => obiektWyjątku. Jeśli określamy typ wyjątku, to możemy użyć kilku sekcji obsługi wyjątków, dla różnych typów. Przy obsłudze wyjątku zostanie wykonana pierwsza sekcja, której typ odpowiada typowi wyjątku lub jest typem nadrzędnym wobec jego typu.

def file_operation(file_name) 
 begin 
  file = File.open(file_name)
  # operacje na pliku
 rescue Errno::ENOENT => e
  puts "Plik #{file_name} nie istnieje" 
 rescue Errno::EACCES => e
  puts "Nie można odczytać pliku #{file_name}" 
 rescue Exception => e
  puts "Wystąpił nieoczekiwany problem " + e 
 end
end
file_operation("nieistniejacy_plik.txt")
 # Plik nieistniejacy_plik.txt nie istnieje
#=> nil
file_operation("plik_nieodczytywalny.txt")
 # Nie można odczytać pliku plik_nieodczytywalny.txt
#=> nil

W powyższym przykładzie w funkcji file_operation obsługiwane są wyjątki typu Errno::ENOENT, Errno::ENOACCES oraz Exception. Pierwszy może wystąpić, jeśli plik, który ma zostać otwarty nie istnieje; drugi – jeśli program wykonujący operację odczytania pliku nie ma do tego wystarczających uprawnień. Ostatnia sekcja rescu obsługuje wszystkie inne wyjątki, które mogłyby się pojawić w trakcie wykonywania kodu “operacje na pliku”.

Jeśli chcemy aby pewien kod został wykonany niezależnie od tego, czy wyjątek wystąpił czy nie, po bloku obsługi wyjątku dodajemy słowo kluczowe ensure i odpowiedni kod. W ten sposób możemy zwolnić np. zajęte zasoby systemowe, itp.

Jeśli obsługa wyjątków obejmuje całe ciało funkcji, to można zrezygnować ze słów kluczowego begin oraz end. Wtedy wyjątki obsługiwane są w całym kodzie pojawiającym się pomiędzy sygnaturą funkcji, a słowem rescue.

Te dwie własności przedstawione są w poniższym kodzie:

def average_int(file_name)
 file = File.open(file_name)
 sum = 0
 count = 0
 file.each do |l|
  sum += l.chomp.to_i
  count += 1
 end
 avg = sum/count
rescue ZeroDivisionError
 avg = 0
ensure
 file.close
 avg
end

W powyższym przykładzie obliczana jest średnia całkowita wartość liczba znajdujących się w kolejnych wierszach pliku przekazanego jako parametr. Jeśli liczba wiersz wynosi zero, to pojawi się błąd ZeroDivisionError. Niezależnie od tego, przed opuszczeniem funkcji, należy zamknąć otwarty zasób plikowy. Odpowiedzialna jest za to sekcja ensure. (Uwaga: w kodzie obliczana jest średnia całkowita, czyli podłoga z średniej, gdyż użycie wartości rzeczywistych zamiast całkowitych, nie spowodowałoby wystąpienia błędu ZeroDivisionError).

Instrukcja obsługi wyjątków w Ruby ma jeszcze jedną interesującą własność - otóż poza kodem obsługi wyjątku, można określić kod, który zostanie wykonany jeśli wyjątek nie wystąpi. Kod taki sygnalizowany jest za pomocą słowa kluczowego else. Zatem pełna struktura instrukcji obsługi wyjątków wygląda następująco:

begin
 # kod, w którym może wystąpić wyjątek
rescue TypWyjatku1 => obiektWyjatku1
 # kod obsługi wyjątku typu TypWyjatku1
rescue TypWyjatku2 => obiektWyjatku2
 # kod obsługi wyjątku typu TypWyjatku2
 ...
else
 # kod, który zostanie wykonany, jeśli nie wystąpił wyjątek
ensure
 # kod, który zostanie wykonany, niezależnie od tego czy wystąpił wyjątek, czy nie
end

Aby zgłosić wyjątek należy użyć słowa kluczowego raise, po który może pojawić się obiekt typu dziedziczącego z klasy Exception lub łańcuch znaków. W drugim przypadku generowany jest błąd typu RuntimeError, którego treść jest taka, jak łańcuch znaków przekazany po słowie kluczowym raise.

def transfer(amount_of_money, account_from, account_to)
 raise "Wartość przelewu musi być większa od zera." if amount_of_money <= 0
 ...
end

W powyższym przykładzie zgłaszany jest wyjątek typu RuntimeError jeśli argument amount_of_money jest mniejszy lub równy 0.

Po słowie kluczowym raise nie musi w ogóle pojawiać się obiekt wyjątku czy komunikat. Semantyka takiego wywołania zależy jednak od kontekstu w jakim pojawia się to słowo. Jeśli jest to blok obsługi wyjątku, to zwracany jest ten sam wyjątek, który jest obsługiwany. W przeciwnym razie jest zgłaszany wyjątek RuntimeError z pustym komunikatem. To drugie rozwiązanie jest oczywiście niezalecane, gdyż nie informuje w żaden sposób o charakterze problemu, który się pojawił.

begin
 File.open(file_name)
 ...
rescue Errno::ENOENT => e
 logger.error(e)
 raise
end

W powyższym przykładzie, w przypadku wystąpienia błędu związanego z brakiem odpowiedniego pliku, informacja o tym jest odnotowywana w loggerze, ale wyjątek Errno::ENOENT jest propagowany dalej.

Poprzedni rozdział | Następny rozdział

ruby | Opublikowano 18:17 17-10-2007. Ostatnia modyfikacja 11:42 24-10-2008 |
comments powered by Disqus