apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Typy danych

Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Grupy typów danych

Chociaż w języku Ruby nie występują typy prymitywne (takie jaki występujący w Javie typ int, który posiada swój obiektowy odpowiednik Integer), to można w nim wyróżnić trzy grupy typów danych:
 • typy podstawowe
 • typy wbudowane
 • pozostałe

Należy zauważyć, że wartości typów należących do wszystkich grup traktowane są przez interpreter (niemal) identycznie – każda wartość jest obiektem, należącym do określonej klasy obiektów. Wynika to z podstawowego założenia języka, czyli jego obiektowego zorientowania, a jednym z jego efektów jest zunifikowane traktowanie wszystkich wartości (np. liczb, łańcuchów, tablic i innych struktur danych, a także samych klas), które mogą pojawić się w programie. W konsekwencji programy napisane w Ruby są bardzo spójne pod względem składni – nie występują osobne sposoby manipulowania liczbami, łańcuchami, tablicami, czy obiektami innych typów. Jeśli jakąś konstrukcję językową można zastosować w stosunku do liczb (np. składnię operatorową, jak w wyrażeniu 1 + 2), to można również zastosować ją w stosunku do typów zdefiniowanych przez użytkownika, i vice versa.

Dlaczego zatem wyróżniliśmy te trzy grupy typów danych?

Otóż składnia języka wspiera tworzenie obiektów należących do typów podstawowych. Aby stworzyć nowy łańcuch (obiekt klasy String) lub wyrażenie regularne (obiekt klasy Regexp) nie trzeba wywoływać konstruktora explicite (tzn. String.new(“abc”), Regexp.new(“abc”)). Zamiast tego wystarczy napisać “abc” czy /abc/ i odpowiedni obiekt jest tworzony. Pozwala to oczywiście na wygodniejsze tworzenie obiektów typów należących do tej grupy.

Typy wbudowane to typy, które dostarczane są wraz ze standardową implementacją Ruby. Charakterystyczne jest dla nich to, że ich wykorzystanie nie wymaga dołączania żadnych zewnętrznych bibliotek (np. za pomocą dyrektywy require) - są one dostępne “od zaraz”. Wśród typów tych możemy wymienić np. Time.

Pozostałe typy danych to typu zdefiniowane przez użytkownika oraz typy zdefiniowane w zewnętrznych bibliotekach. Warto zwrócić uwagę, że ze standardową implementacją Ruby rozprowadzane są biblioteki, zawierające sporo interesujących typów danych, które jednak nie należą do typów wbudowanych. Wśród nich można wymienić np. klasę Net::HTTP, która znajduje się w bibliotece Net i pozwala pobierać dokumenty hipertekstowe za pomocą protokołu HTTP.

W dalszej części tego rozdziału omawiamy wyłącznie typy podstawowe. Omówienie typów wbudowanych i biblioteki standardowej Ruby znacząco przekracza ramy niniejszego wprowadzania. Typy te zostały szczegółowo opisane w api Ruby oraz w api biblioteki standardowej Ruby Definiowanie typów użytkownika zostało zaś omówione w rozdziale poświęconym obiektowości.

Typy podstawowe

Do grupy typów podstawowych należą:
 • liczby (Fixnum, Bignum, Float)
 • przedziały (Range)
 • łańcuchy znaków (String)
 • symbole (Symbol)
 • wyrażenia regularne (Regexp)
 • tablice zwykłe (Array)
 • tablice asocjacyjne (Hash)
 • wartości logiczne i nil (TrueClass, FalseClass, NilClass)
 • klasy i moduły (Class, Module) – omówione w rozdziale dot. obiektowości

Liczby (Fixnum, Bignum, Float)

Liczby typu Fixnum to liczby całkowite, które “mieszczą się” w _natywnym słowie maszyny -1 bit_. Znaczy to mniej więcej tyle, że operacje arytmetyczne wykonywane na liczbach tego rodzaju realizowane są sprzętowo. Jeśli wynik jakiejś operacji na nich nie mieści się w słowie maszynowym, to następuje automatyczna konwersja do typu Bignum. Odwrotna konwersja ma miejsce, jeśli wartość liczby typu Bignum, może być reprezentowana w postaci liczby typu Fixnum.

W zachowaniu tym nie ma oczywiście nic nadzwyczajnego. Ważniejsze natomiast jest to, w jaki sposób interpretowane są operacje na liczbach. Osoby, które miały do czynienia z językiem programowania Smalltalk, mogą obawiać się, że skoro w Ruby jest tak bardzo zorientowany obiektowo, to operacje arytmetyczne wykonywane będą nie w “matematycznym” (tj. zgodnie z priorytetami operatorów matematycznych), lecz “obiektowym” (tj. zawsze od lewej do prawej) porządku, jak to miało miejsce w Smalltalku.

Na szczęście Ruby nie posiada takich pułapek – operatory matematyczne zachowują swoje naturalne priorytety. Dzięki temu poniższe działania dają taki sam wynik (w nawiasie podana jest interpretacja tych wyrażeń w notacji obiektowej):

1 + 2 * 3 # 1.+(2.*(3))
#=> 7 
2 * 3 + 1 # 2.*(3).+(1)
#=> 7

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że w klasach można definiować metody, których nazwy są nazwami operatorów (np. +, -, /), dzięki czemu dla obiektów tych klas można zastosować składnię operatorową, taką samą jak w przypadku liczb. Nieraz zatem spotkamy się z zapisem a + b, gdzie a i b to nie liczby, lecz np. tablice. W przypadku tablic wynikiem tego działania będzie tablica składająca się z elementów pierwszej i drugiej tablicy (będąca “sumą” tych tablic). Użytkownika zaś może dostarczyć własnych interpretacji tego operatora w dowolnych klasach, nie wykluczając klas wbudowanych.

Ponieważ liczby są pełnoprawnymi obiektami, rozszerzając klasę Fixnum można w łatwy sposób zapisywać wartości liczbowe należące do różnych dziedzin. Przykładowo: framework Rails rozszerza klasę Fixnum o metody będące nazwami jednostek czasu. Dzięki temu możemy napisać:

1.hour + 5.minutes
#=> 3900

Nie trzeba chyba podkreślać jak bardzo wpływa to na czytelność kodu!

Pełny opis klasy Fixnum | Bignum

Przedziały (Range)

Przedział (zwany również zakresem) to typ danych dosyć rzadko spotykany w językach programowania. Pozwala on na łatwe określanie grup obiektów o charakterze sekwencyjnym.

Składnia przedziałów jest bardzo prosta:

(1..10)
#=> 1..10
(1...10)
#=> 1...10

Tworząc przedział podaje się dwie skrajne wartości otoczone nawiasami okrągłymi i oddzielone dwoma lub trzeba kropkami. Różnica w ilości kropek określa czy górny kres przedziału należy do niego (dwie kropki), czy nie (trzy kropki).

Ważną cecha przedziałów jest to, że ilość pamięci zajmowanej przez przedział niezależna jest od jego wielkości. Dopiero przekształcenie przedziału (np. w tablicę) powoduje zaalokowanie ilości pamięci odpowiadającej rozmiarowi przedziału.

Metoda, która zamienia przedział na tablicę to to_a:

(1..10).to_a
#=> [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
(1...10).to_a
#=> [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Istotną cechą przedziałów jest również to, że są one wykorzystywane implicite w operatorze indeksowania [], co pozwala z jednej strony pominąć przy indeksowaniu nawiasy okrągłe (zamiast pisać a[(1..2)], piszemy po prostu a[1..2]), z drugiej zaś pozwala na łatwe tworzenie uogólnionych operatorów indeksowania, która akceptują pojedyncze wartości jak i zakresy (więcej na temat operator indeksowania można znaleźć w punkcie poświęconym tablicom).

Pełny opis klasy Range

Łańcuchy znaków (String)

Łańcuchy znaków, zwane również napisami, to typ danych, który występuje w większości języków programowania. Są one ważne z wielu względów – oczywiście najważniejszy polega na tym, że mogą być bezpośrednio prezentowane użytkownikowi. Ponieważ często zachodzi potrzeba prezentowania również wartości innych typów, każdy obiekt może być skonwertowany do łańcucha za pomocą metody to_s.

Tak jak w innych językach, w Ruby łańcuchy są ciągami liter ujmowanymi w pojedyncze lub podwójne cudzysłowy, np. ‘Ruby’, czy “Ruby”. Łańcuchy ujęte w pojedynczy cudzysłów są jednak traktowane inaczej, niż łańcuchy ujęte w podwójny – w drugim przypadku w łańcuchach możemy dokonywać podstawień, podczas gdy w pierwszy łańcuch traktowany jest literalnie.

Aby dokonać podstawienia w łańcuchu należy objąć fragment kodu Ruby w parę nawiasów klamrowych poprzedzonych haszem: #{...} Kod który pojawia się wewnątrz nawiasów klamrowych jest ewaluowany, a jego wartość (po skonwertowaniu za pomocą wywołania to_s) podstawiana jest w miejsce nawiasów. Kod występujący w nawiasach nie musi ograniczać się do nazwy zmiennej – można stosować dowolne konstrukcje języka, a bloki tego rodzaju można zagnieżdżać:

imie = "Ala" 
"#{imie} to grzeczna dziewczynka" 
#=> "Ala to grzeczna dziewczynka"
imiona = [ "Grześ", "Bartek", "Jacek" ]
"Chłopcy: #{imiona.join(" i ")} idą na spacer" 
#=> "Chłopcy: Grześ i Bartek i Jacek idą na spacer"
jeden = "1" 
dwa = "2" 
"#{jeden + " #{dwa} " }" 
#=> "1 2 "
jeden = "1" 
'#{jeden}'
#=> "\#{jeden}"

Oczywiście nie należy przesadzać ze stosowaniem tego rodzaju konstrukcji, gdyż powodują one, że kod staje się mało czytelny.

Jeśli zachodzi potrzeba wprowadzenia dłuższego fragmentu tekstu, można skorzystać z trzeciego sposobu definiowania łańcuchów znaków, tzw. HereDocs. Łańcuch taki rozpoczyna się od dwóch znaków relacji mniejszości ‘<’, po których następuje słowo, które pojawiając się na początku linii oznacza koniec łańcucha. Dodatkowo, jeśli słowo to poprzedzone jest znakiem ’-’, to przy ustalaniu końca łańcucha ignorowane są białe spacje, występujące przed tym słowem:

wierszyk = <<END
 Siała Baba mak
 Nie wiedziała jak
 Dziadek wiedział
 Nie powiedział
 A to było tak...
END

Należy również zwrócić uwagę, że wewnątrz takiego długiego łańcucha dokonywane są podstawienia w wyrażeniach ujętych w nawiasy klamrowe #{...}.

Łańcuchy znaków są modyfikowalne, tzn. że ich modyfikowanie nie powoduje zmiany ich identyfikatora. Ponadto przy modyfikacjach łańcuch zajmuje ten sam obszar pamięci (o ile nie wzrasta jego długość). Dzięki temu operacje na łańcuchach są wydajne.

str1 = "Pszczółka Maja" 
#=> "Pszczółka Maja" 
str1.object_id
#=> -607662428
str1.sub!("M","m")
#=> "Pszczółka maja" 
str.object_id
#=> -607662428

Metoda sub powoduje zastąpienie pierwszego podciągu identycznego z pierwszym argumentem, argumentem drugim. Występuje ona w dwóch wersjach: z wykrzyknikiem i bez. Wersja z wykrzyknikiem powoduje zmodyfikowanie oryginalnego łańcucha, natomiast wersja bez wykrzyknika, nie modyfikuje go, lecz zwraca kopię, która stanowi zmodyfikowaną wersję łańcucha. Jest to ogólna konwencja Ruby – wykrzyknik na końcu nazwy metody, oznacza, że jest ona potencjalnie destrukcyjną wersją metody o tej samej nazwie. Istnieje również inna podobna konwencja – znak zapytania oznacza metodę, która zwraca wartość logiczną.

Inne metody tego rodzaju, które zaimplementowane są w klasie String, to m.in. :
 • strip! (usuwa białe znaki na początku i końcu łańcucha)
 • gsub! (dokonuje podmiany wszystkich podciągów pasujących do wzorca)
 • chop! (usuwa ostatni znak łańcucha)
Wśród ciekawszych metod występujących w klasie String można jeszcze wymienić:
 • capitalize (zamienia pierwszą literę na dużą, pozostałe na małe)
 • upcase (zamienia wszystkie litery na duże)
 • downcase (zamienia wszystkie litery na małe)
 • squeeze (usuwa powtarzające się znaki występujące w bezpośrednim sąsiedztwie)

Uwaga

Obsługa Unicode w Ruby nie jest niestety doskonała. Język ten zasadniczo operuje na bajtach a nie znakach, przez co metody takie jak length (długość łańcucha), nie biorą pod uwagę czy łańcuch nie jest zakodowany np. w UTF8. Sytuacja ta zmieniła się w Ruby 1.9 (w chwili pisania tego rozdziału nie jest on jeszcze przeznaczony do rozwiązań produkcyjnych). Ponadto we frameworku Rails zaimplementowano lepszą obsługę znaków wielobajtowych. Również w implementacji JRuby, która bazuje na Javie, obsługa znaków jest zaimplementowana o wiele lepiej (korzysta z świetnej implementacji Unicode w Javie).

Więcej informacji na temat łańcuchów w Ruby 1.8 można znaleźć na stronie ruby-rails.pl natomiast znakomity opis możliwości wersji 1.9 (w tym ulepszeń związanych z obsługą łańcuchów znaków) znajduje się na blogu Radarka

Pełny opis klasy String

Symbole (Symbol)

Symbole składają się z nazwy poprzedzonej dwukropkiem, np. :Symbol. Ten typ danych występuje przede wszystkim w symbolicznych językach programowania (dobrym przykładem jest tutaj LISP). To co charakteryzuje obiekty typu symbolicznego to jednoznaczność ich tożsamości – nie mogą występować dwa symbole, które wyglądałyby identycznie, a posiadały inną wartość (mamy tutaj do czynienia z sytuacją wprost przeciwną do tego co w językach naturalnych nazywane jest zjawiskiem homonimii).

W kontekście Ruby oznacza to, że niezależnie od tego co w określonym kontekście oznacza jakaś nazwa (stałą, zmienną czy nazwę metody), symbol wygenerowany na jej podstawie jest zawsze ten sam (o ile nazwa jest identyczna). Własności tej nie posiadają w Ruby łańcuchy znaków – pomimo tego, że dwa łańcuchy znaków wyglądają identycznie, nie muszą być tym samym obiektem. Możemy się o tym przekonać wywołując metodę object_id, która zwraca wewnętrzny identyfikator obiektu:

s1 = :Krolis
s2 = :Krolis
str1 = "Alicja" 
str2 = "Alicja" 
s1.object_id == s2.object_id
#=> true
str1.object_id == str2.object_id
#=> false

W tym miejscu warto wspomnieć, że własność jednoznaczności obejmuje również liczby (ale tylko te, które są instancjami klasy Fixnum), a także jedyne instancje klas NilClass, TrueClass oraz FalseClass. Jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy jest to, że w wywołaniach funkcji obiekty tych klas zawsze przekazywane są przez wartość, a nie przez referencję.

Symbole w Ruby wykorzystywane są często jako klucze tablic asocjacyjnych i (pośrednio) jako nazwy argumentów w wywołaniach funkcji. Zastosowanie symboli (w przeciwieństwie do łańcuchów) jako kluczy tablic asocjacyjnych ma swoje podwójne uzasadnienie. Po pierwsze takie rozwiązanie jest bardziej wydajne, po drugie zaś, ze względu na możliwość modyfikacji łańcuchów znaków, wykorzystanie ich jako kluczy może prowadzić do niepożądanych konsekwencji. Jeśli jakiś łańcuch został użyty jako klucz tablicy asocjacyjnej, a następnie został zmodyfikowany, to informacja ta nie zostanie odzwierciedlona w tablicy asocjacyjnej! Wartość przechowywana w tablicy będzie bowiem dostępna wyłącznie pod starą nazwą.

key = "Jabłko" 
histogram[key] = 10
key.sub!("o", "a")
#=> "Jabłka" 
histogram["Jabłka"]
#=> nil !!!
histogram["Jabłko"]
#=> 10
key
#=> "Jabłka"

Uwaga!

W powyższym kodzie wykorzystywane są tablice asocjacyjne, które omówione są w dalszej części tego rozdziału, dlatego jeśli kod ten jest niezrozumiały, można do niego wrócić później. Istotne było pokazanie niebezpieczeństwa jakie kryje się w wykorzystaniu łańcuchów jako kluczy tablic asocjacyjnych.

Powyższy problem nie może pojawić się jeśli w tablicy jako kluczy użyje się symboli, gdyż są one niemodyfikowalne, a inna nazwa symbolu, to po prostu inny symbol.

Symbole nie są jednak stosowane wyłącznie jako klucze tablic asocjacyjnych - można ich używać zwykle tam, gdzie istotna jest wyłącznie nazwa, a nie łańcuch znaków jako taki. Dlatego też symbole wykorzystuje się często w meta-programowaniu, np. jako argumenty meta-metod operujących na metodach czy zmiennych (vide attr_accessor :elements).

Pełny opis klasy Symbol

Wyrażenia regularne (Regexp)

O wyrażeniach regularnych napisano już niejedną książkę, dlatego też nie zamierzam rozpisywać się na ten temat. Wyrażenia regularne w Ruby inspirowane są wyrażeniami Perlowymi, co w szczególności dotyczy ich konstruowania (/regexp/), dopasowywania ( =~) oraz przypisywania wartości pewnym predefiniowanym zmiennym globalnym ($`, $&, $’).

W pierwszej chwili wydawać by się mogło, że konstrukcje tego rodzaju są jakimś dziwnym nieobiektowym wtrętem w Ruby. Nic podobnego nie ma jednak miejsca – otóż wyrażenia regularne są pełnoprawnymi obiektami, dlatego też można z nich korzystać na modłę obiektową.

Dwa sposoby korzystania z wyrażeń regularnych ilustrują poniższe przykłady:

name = ”Matz”
name =∼ /([[:lower:]]{2})/
#=> 1
$‘
#=> ”M”
$1
#=> ”at”
$’
#=> ”z”
re = Regexp.new(”([[:lower:]]{2})”)
md = re.match(name)
#=> #<MatchData:0xb7d41054>
md.pre_match
#=> ”M”
md.value_at 1
#=> ”at”
md.post_match
#=> ”z”

Wyrażenia regularne wykorzystywane w obu przykładach są oczywiście identyczne - dopasowują się one do dwóch małych liter. W pierwszym przykładzie zastosowana jest “perlowa” składnia tworzenia wyrażeń regularnych z wykorzystaniem slashy oraz operatora dopasowania (=~). Widzimy, że przy dopasowaniu zakończonym sukcesem do zmiennych globalnych $`, $&, $’ (a także kilku innych) przypisywane są fragmenty łańcucha stojące odpowiednio przed, wewnątrz i po dopasowanym wyrażeniu. W przypadku niedopasowania wyrażenia, zmiennym tym przypisywana jest wartość nil.

Metoda =~ w przypadku powodzenia zwraca indeks pierwszej dopasowanej litery, zaś w przypadku niepowodzenia zwraca wartość nil. Dzięki temu można ją stosować w instrukcji warunkowej, aby sprawdzić czy dany łańcuch pasuje do określonego wyrażenia regularnego.

W składni obiektowej konieczne jest jawne wywołanie konstruktora wyrażenia regularnego Regexp.new(”...”), w wyniku którego tworzony jest obiekt reprezentujący to wyrażenie. Obiekt ten posiada metodę match, która dopasowuje wyrażenie do łańcucha przekazanego jako jej argument. W wyniku poprawnego dopasowania tworzony jest obiekt MatchData, który zawiera informacje o dopasowaniu (metody pre_match i post_match odpowiadają zmiennym $` i $’, natomiast value_at zwraca n-tą dopasowana podgrupę).

Wydawać by się mogło, że zaprezentowane sposoby używania wyrażeń regularnych są niekompatybilne – nic bardziej mylnego. Zarówno operator =~ przyjmuje po prawej stronie obiekt tworzony za pomocą konstruktora obiektowego, jak i metoda match powoduje przypisanie odpowiednich wartości do predefiniowanych zmiennych globalnych.

Wyrażenia regularne są wykorzystywane w wielu metodach operujących na łańcuchach znaków. Wspomniana wcześniej metoda sub jako pierwszy parametr przyjmuje również wyrażenie regularne. Aby odwołać się w łańcuchu zastępującym do podgrup występujących w wyrażeniu, można skorzystać z perlowej składni, gdzie numer podgrupy poprzedzony jest backslashem:

global_truth = "Nikt nam nie wmowi, ze czarne to czarne a biale to biale" 
global_truth.sub(/(\w*) a (\w*) to (\w*)/,"\\2 a \\3 to \\1")
#=> "Nikt nam nie wmowi, ze czarne to biale a biale to czarne"

Pełny opis klasy Regexp

Tablice zwykłe (Array)

Tablice zwykłe, zwane po prostu tablicami, to typ danych, który występuje w większości języków programowani. Tym niemniej nawet w tak obiektowo zorientowanym języku jak Java, nie są one pełnoprawnymi obiektami – metody sortowania, czy znajdowania elementów wywoływane są jako statyczne metody klasy Arrays, a nie jako metody instancyjne tablicy. Według mojej skromnej wiedzy na temat Pythona, również w tym języku tablice nie są do końca traktowane obiektowo (np. metoda length nie jest metodą instancyjną).

Na szczęście, zgodnie z zasadą, że wszystko jest obiektem, w Ruby tablice również są pełnoprawnymi obiektami. Co nie zmienia faktu, że można je definiować i przekształcać w bardziej tradycyjny i naturalny sposób.

Tablice najczęściej tworzy się umieszczając poszczególne wartości oddzielone przecinkiem wewnątrz nawiasów kwadratowych. Znacznie ciekawszym sposobem tworzenia tablic jest wykorzystanie bloku kodu, który pozwala zainicjować tablicę wartościami wyliczonymi na podstawie indeksu:

a = [ "zero", "one", "two", "three"]
#=> [ "zero", "one", "two", "three"]
b = Array.new(5) {|i| i*i}
#=> [0, 1, 4, 9, 16]

Uwaga

Bloki kodu omówione zostały w rozdziale następnym. Tym niemniej w przykładach dotyczących tablic będą się one wielokrotnie pojawiać, gdyż dzięki temu można zobaczyć olbrzymią potęgę drzemiącą w tej strukturze języka. Jeśli przykłady te będą jednak niezrozumiałe, warto wrócić do nich po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi bloków.

Tablice indeksowaneod zera, ale można wykorzystywać również popularne w językach skryptowych indeksy ujemny - ostatni element ma indeks -1, poprzedzający go -2, itd. Jeśli indeks wykracza poza zakres tablicy zwracana jest wartość nil. Aby odwołać się do obiektu o określonym indeksie stosujemy operator indeksowania []:

a = [ "zero", "one", "two", "three"]
a[0]
#=> "zero" 
a[-1]
#=> "three" 
a[-2]
#=> "two" 
a[10]
#=> nil
a[-1] = "trzy" 
#=> "trzy" 
a
#=> [ "zero", "one", "two", "trzy" ]

Tablice można również indeksować zakresami, wtedy zamiast pojedynczej wartości otrzymamy tablicę składającą się z elementów mieszczących się w zadanym zakresie. Jeśli zadany zakres i zakres poprawnych indeksów nie mają elementów wspólnych, zwracana jest tablica pusta.

a = [ "zero", "one", "two", "three"]
a[0..2]
#=> [ "zero", "one", "two" ]
a[0...2]
#=> [ "zero", "one" ]
a[2..-1]
#=> [ "two", "three" ]
a[10..20]
#=> []

W tablicy można przechowywać obiekty dowolnego typu, nie wykluczając samych tablic Co więcej – w jednej tablicy można przechowywać inne tablice, tworząc tablice wielowymiarowe. Aby odwołać się do elementów takiej wielowymiarowej tablicy należy skorzystać wielokrotnie z operatora indeksowania:

matrix = [[1,2,3],[3,4,5],[5,6,7]]
matrix[1]
#=> [3, 4, 5]
matrix[1][1]
#=> 4
matrix[1,1]
#=> [[3, 4, 5]]

Próba przekazania dwóch indeksów w jednym operatorze indeksowania spowodowała zwrócenie podtablicy tablicy matrix, a nie liczby 4, ponieważ ten zapis interpretowany jest jako alternatywna definicja zakresu. Dlatego matrix[1,1] tożsame jest z matrix[1..1] a nie matrix[1][1].

W tablicy można przechowywać razem obiekty różnych typów. W zasadzie nie powinno to powodować jakiś nieprzyjemnych konsekwencji, ale jeśli chcemy w ten sposób budować struktury danych, gdzie indeksy odpowiadają poszczególnym polom, to jest to rozwiązanie zdecydowanie odradzane (do tego celu została stworzona klasa Struct). Ponadto przy próbie posortowania takiej tablicy może pojawić się błąd (patrz poniższe przykłady).

Klasa Array posiada mnóstwo przydatnych metod, wśród których można wyróżnić kilka grup:
 • metody operatorowe – pozwalają operować na tablicach jak na abstrakcyjnych obiektach matematycznych, np.:
  • + zwraca tablicę, która jest sumą dwóch tablic
  • - zwraca tablicę, która jest różnica tablicy pierwszej i drugiej
  • << dodaje element na końcu tablicy
  • & zwraca tablicę, która jest częścią wspólną (iloczynem) dwóch tablic
 • metody blokowe – akceptują blok kodu, który wykonywany jest dla wszystkich elementów tablicy, np.:
  • delete_if – usuwa element tablicy jeśli blok zwraca wartość true
  • collect – tworzy tablicę, która składa się z elementów zwróconych przez blok
  • each – wykonuje blok kodu dla każdego elementu tablicy
  • reject – tworzy nową tablicę, z elementów dla których blok zwrócił wartość false
  • reverse_each – wykonuje blok kodu dla każdego elementu tablicy, poczynając od ostatniego
  • select – zwraca tablicę składającą się z elementów, dla których blok zwrócił wartość true
 • pozostałe metody – wśród nich warto zwrócić uwagę na:
  • empty? – zwraca wartość true, jeśli tablica jest pusta
  • join – zwraca łańcuch znaków, który powstaje z łańcuchowych reprezentacji elementów tablicy połączonych opcjonalnym łącznikiem
  • include? – zwraca wartość true jeśli tablica zawiera określoną wartość
  • push – dodaje element na końcu tablicy (działanie identyczne do <<)
  • reverse – zwraca tablicę, w której elementy ułożone są w porządku odwrotnym
  • shift – usuwa pierwszy element tablic i zwraca go
  • sort – sortuje tablice w sposób naturalny (akceptuje również blok, który pozwala określić dowolny porządek sortowania)

Ponieważ szczegółowe omówienie wszystkich metod klasy Array wystarczyłoby na napisanie niewielkiej książki, ograniczamy się jedynie do przedstawienia kilku przykładów wykorzystania powyższych metod. Więcej przykładów można znaleźć oczywiście w API tej klasy

Metody operatorowe

[ 1, 2, 3 ] + [ 4, 5 ]
#=> [ 1, 2, 3, 4, 5 ]
[ 1, 2, 3 ] - [ 1, 3 ]
#=> [ 2 ]
a = [ 1, 2, 3 ]
a << 4
#=> [ 1, 2, 3, 4 ]

Metody blokowe

zenskie = [ "Janek", "Jozef", "Kasia", "Ania", "Wojtek" ].delete_if {|name| name !~ /a$/ }
#=> ["Kasia", "Ania"]
duza_litera = [ "ania", "kasia" ].collect{|name| name.capitalize }
#=> ["Ania", "Kasia"]
literki = [ "a", "b", "c" ].each{|l| puts l}
 # a
 # b
 # c
#=> ["a", "b", "c" ]

Pozostałe metody

[].empty?
#=> true
zawiera_dwa = [1,2,3].include?(2) 
#=> true
grzybki = [ "kurka", "kania", "muchomor" ]
grzybki.join(", ")
#=> "kurka, kania, muchomor" 
kolejka = [ "pierwszy", "drugi", "trzeci" ]
kolejka.shift
#=> "pierwszy" 
 # kolejka = [ "drugi", "trzeci" ]
priorytety = [ 7, 5, 3, 4, 8].sort
#=> [ 3, 4, 5, 7, 8 ]
macierz = [[1,2],[2,1],[2,2],[1,1]]
macierz.sort
#=> [[1,1],[1,2],[2,1],[2,2]]
macierz.sort{|e1,e2| e1[1] == e2[1] ? e1[0] <=> e2[0] : e1[1] <=> e2[1]}
#=> [[1, 1], [2, 1], [1, 2], [2, 2]]

Metoda sort wymaga nieco więcej uwagi. Wywołanie jej dla tablicy bez opcjonalnego bloku, powoduje posortowanie elementów wg naturalnego porządku, który definiowany jest za pomocą operatora porównania <=>. Operator ten zwraca wartość ujemną jeśli pierwszy element jest mniejszy od drugiego, 0 jeśli są równie, natomiast wartość dodatnią w przypadku przeciwnym. -Nie zawsze jest to działanie pożądane – w przypadku macierzy chcieliśmy uzyskać sortowanie słownikowe, ale metoda <=> bierze pod uwagę wyłącznie rozmiar tablic- (Tak było w Ruby 1.8.5). W przypadku tablicy brana jest pod uwagę jej długość oraz zawartość (poszczególne elementy porównywane są parami). Można jednak zmienić to domyślne zachowanie, przekazując do metody blok, w który określamy interesujący nas porządek.

Ten sam mechanizm może być zastosowany, jeśli w tablicy znajdują się obiekty typów, które są ze sobą nieporównywalne:

dziwna1 = [ 2, 3, "a" ].sort
 # ArgumentError: comparison of String with 2 failed...
dziwna2 = [ 3, 2, "a" ].sort do |a,b| 
 v1 = a.is_a?(String) ? a.size : a
 v2 = b.is_a?(String) ? b.size : b
 v1 <=> v2
end
#=> ["a", 2, 3]

Innym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie mechanizmu koercji (zobacz coerce w dokumentacji języka).

Pełny opis klasy Array

Tablice asocjacyjne (Hash)

Tablice asocjacyjne, zwane również hashami, słownikami lub mapami to struktury danych przypominające zwykłe tablice, lecz indeksowane dowolnymi wartościami. W Ruby tablice asocjacyjne tworzy się, umieszczając w nawiasach klamrowych oddzielone przecinkami pary klucz => wartość. Natomiast dostęp do poszczególnych wartości odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku tablic (nazwa tablicy, po której następuje, ujęty w nawiasy kwadratowe, klucz). W przypadku odwołania do klucza, który nie znajduje się w tablicy domyślnie zwracana jest wartość nil.

hash = { "jeden" => 1, "dwa" => 2, "trzy" => 3 }
hash["jeden"]
#=> 1
hash["cztery"] 
#=> nil
hash["cztery"] = 4
hash["cztery"]
#=> 4

Domyślna wartość zwracana w przypadku braku odpowiedniego klucza, może być jednak zastąpiona, jeśli do konstruktora tablicy asocjacyjnej przekażemy argument lub jeśli jawnie przypiszemy wartość parametrowi default. Wtedy przy odwołaniu do nieistniejącego klucza zwracana jest wartość domyślna. Takie rozwiązanie wykorzystywane jest często w przypadku, gdy tablicę asocjacyjną wykorzystuje się jako sumator wystąpień wartości, np. w programie do zliczania wystąpień słów w tekście.

histogram = Hash.new(0)
histogram["Ala"]
#=> 0
histogram["Ala"] += 1
histogram["Ala"]
#=> 1

Obiekty, które występują jako klucze porównywane są za pomocą metody eql?. Jeśli modyfikujemy tę metodę w naszej klasie, powinniśmy również zadbać o implementację metody hash, która dla obiektów nieodróżnialnych przez metodę eql? powinna zwracać identyczne wartości liczbowe.

W programach napisanych w Ruby często można spotkać tablice asocjacyjne indeksowane symbolami – najczęściej w wywołaniach funkcji. Rozwiązanie takie jest stosowane w celu symulowania nazwanych, opcjonalnych parametrów wywołania. Ze względu na jego powszechność, w wywołaniach, w których parametrem jest tablica asocjacyjna, można pominąć nawiasy, o ile nie prowadzi to do niejednoznaczności.

has_many(:src_links, :class_name => "Link", :foreign_key => "src_id")

W powyższym wywołaniu parametr drugi i trzeci zostaną połączone w jedną tablicę asocjacyjną. Jest to de facto skrót dla poniższego zapisu:

has_many(:src_links, {:class_name => "Link", :foreign_key => "src_id"})
Podobnie jak zwykłe tablice, tablice asocjacyjne posiadają wiele wbudowanych metod. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:
 • has_key? – zwraca prawdę, jeśli tablica posiada określony klucz.
 • has_value? – zwraca prawdę, jeśli tablica posiada określoną wartość.
 • each – wykonuje blok przekazując jako jego parametry parę: kluczwartość
 • each_key – jw. ale przekazywane są tylko klucze.
 • each_value – jw. ale przekazywane są tylko wartości. Jeśli wartości się powtarzają to wywołanie następuje wiele razy dla tych samych wartości.
 • index – zwraca klucz, posiadający wartość przekazaną jako parametr wywołania. Jeśli jest wiele takich kluczy, to zwracany jest tylko jeden (dowolny).
 • merge – zwraca tablicę asocjacyjną, która jest połączeniem tablicy, dla której została wywołana ta metoda oraz jej argumentu. Jeśli w obu tablicach występują pokrywające się klucze, to wartości wybierane są z drugiej tablicy (przekazanej jako parametr). Metoda ta posiada wariant z wykrzyknikiem, który modyfikuje tablicę, dla której została wywołana.
 • select – przyjmuje blok jako argument. Zwraca zwykłą tablicę, która składa się z par [klucz, wartość], dla których blok zwrócił wartość true.

Przykłady wykorzystania powyższych metod przedstawione są poniżej.

hash = { "jeden" => 1, "dwa" => 2, "trzy" => 3}
hash.has_key?("jeden")
#=> true
hash.has_key?(1)
#=> false
hash.has_value?(1)
#=> true
hash.has_value?("jeden")
#=> false
hash.each{|key,value| puts "klucz: #{key}, wartość: #{value}" }
 # klucz: jeden, wartość: 1
 # klucz: dwa, wartość: 2
 # klucz: trzy, wartość: 3
#=> {"jeden"=>1, "dwa"=>2, "trzy"=>3}
hash.index(1)
#=> "jeden" 
hash.index(5)
#=> nil
hash.merge({ "jeden" => "I", "dwa" => "II", "cztery" => "IV"})
#=> {"jeden" => "I", "dwa" => "II", "cztery" => "IV", "trzy" => 3}
hash.select{|key,value| key.match(/d/)}
#=> [["jeden",1], ["dwa",2]]

Pełny opis klasy Hash

Wartości logiczne i nil (TrueClass, FalseClass, NilClass)

Wartości logiczne (true, false) oraz wartość pusta (nil) są jedynymi instancjami klas odpowiednio: TrueClass, FalseClass i NilClass. Posiadają one niewielkie API (które w przypadku wartości logicznych ogranicza się do 4 metod: &, |, ^ oraz to_s, a przypadku wartości pustej ogranicza się do 9 metod: &, |, ^, inspect?, nil?, to_a, to_i, to_f, to_s) dlatego nie będziemy go szczegółowo omawiać.

Nie można jednak powiedzieć, że klasy te nie ogrywają bardzo istotnej roli w Ruby. Jest wręcz przeciwnie. Testowanie, czy dana zmienna posiada wartość pustą jest jedną z najczęściej spotykanych konstrukcji językowych. Ponieważ wykonywane jest ono tak często, za pomocą wywołania nil?, które zdefiniowane jest dla wszystkich obiektów, można sprawdzić, czy są one wartością pustą. Jedyny obiekt, który zwraca wartość true dla tego wywołania, to oczywiście wartość pusta:

a = "" 
a.nil?
#=> false
a = []
a.nil?
#=> false
a = 0
a.nil?
#=> false
a = nil
a.nil?
#=> true

Testowanie tożsamości z wartością pustą pozwala uchronić nas przed sytuacjami, kiedy do jakiejś zmiennej została przypisana wartość pusta (np. w wyniku wywołania funkcji), a na zmiennej tej powinna zostać wywołana jakaś metoda, itp. Tym niemniej testowanie metodą nil? nie chroni przed sytuacjami, gdy jakaś zmienna nie została w ogóle zainicjowana. Próba sprawdzenia czy niezainicjowana zmienna posiada wartość pustą spowoduje wygenerowanie błędu:

zzz.nil?
 # NameError: undefined local variable or method `zzz'

Aby uchronić się przed tego rodzaju sytuacją można skorzystać z funkcji defined?, która zwraca wartość niepustą (jest to informacja o typie zmiennej/stałej), jeśli dana zmienna została zainicjowana:

defined? a
#=> nil
a = 10
defined? a
#=> "local-variable" 
defined? Z
#=> nil
Z = 10
defined? Z
#=> "constant"

Wartym odnotowania faktem jest też to, że przeciwieństwie do wielu innych języków skryptowych, w Ruby tylko false i nil są traktowane jako fałsz w wyrażeniach logicznych. Pusta tablica, wartość 0 czy pusty łańcuch ewaluowane są jako prawda.

if false or nil
 "True" 
else 
 "False" 
end
#=> "False" 
if 0 and [] and "" 
 "True" 
else
 "False" 
end
#=> "True"

Dodatkowo, jeśli w wyrażeniu logicznym pojawi się łańcuch, generowane jest ostrzeżenie.

Pełny opis klasy NilClass | TrueClass | FalseClass

Poprzedni rozdział | Następny rozdział

ruby | Opublikowano 20:39 17-08-2007. Ostatnia modyfikacja 09:37 30-01-2010 |
comments powered by Disqus