apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Przekształcanie

Przekształcanie modelu konceptualnego do modelu relacyjnego.

Zbiory encji

Zbiory encji przekształcane są w relacje, a towarzyszące im atrybuty w odpowiednie atrybuty relacji:

Osoby (Imię, Nazwisko, PESEL , Wiek)

Relacje, które odpowiadają zbiorom słabych encji, poza własnymi atrybutami, muszą zawierać atrybuty będące kluczami wszystkich zbiorów encji, które służą do ich identyfikacji (poprzez związek identyfikujący). Atrybuty te (będąc de facto kluczami obcymi) wchodzą w skład klucza głównego tej relacji:

Muzea (Nazwa)
Wystawy (Nazwa, Tytuł)
FK(Nazwa):Muzea
Bilety (Nazwa, Tytuł, Rodzaj, Cena)
FK(Nazwa,Tytuł):Wystawy

W sytuacji, gdy nazwy atrybutów powtarzają się lub jeśli występuje obawa niejednoznaczności, można zmienić nazwę atrybutu, tak aby zawierał nazwę zbioru encji, z którego pochodzi:
Bilety (Nazwa_muzeum, Tytuł_wystawy, Rodzaj, Cena).

Związki

Krotność 1-do-1

Związki o krotności 1-do-1 przekształcamy w taki sposób, aby jedna z relacji, będących odpowiednikiem zbioru encji uczestniczących w związku, posiadała wszystkie atrybuty, które są kluczami drugiej relacji. Innymi słowy do tej relacji dodajemy klucz obcy wzięty z drugiej relacji. W zasadzie nie ma znaczenia, którą relację wybierzemy, tym niemniej w sytuacji, gdy dla jednej ze stron związku jest on obowiązkowy, a dla drugiej nie, to dodatkowe atrybuty umieszczamy właśnie w tej relacji. Atrybuty wzięte z drugiej relacji nie wchodzą w skład klucza głównego relacji:

Konkursy (Nazwa)
Zwycięzcy (Imię, Nazwisko, Nazwa_konkursu)
FK(Nazwa_konkursu):Konkursy

Jeśli związek posiada atrybuty, to są one umieszczane w tej relacji, do której dodano klucz obcy.

Krotność 1-do-n

Związki o krotności 1-do-n przekształcamy w taki sposób, aby relacja, która odpowiada zbiorowi encji, które posiadają w związku co najwyżej jednego partnera (stoją po stronie n), poza własnymi atrybutami, posiadały również atrybuty kluczowe drugiej relacji. Mówiąc krótko – w relacji stojącej po stronie n dodajemy klucz obcy wzięty z relacji stojącej po stronie 1 związku. Dodatkowe atrybuty nie wchodzą do klucza tej relacji:

Reżyserzy (Imię, Nazwisko)
Filmy (Tytuł, Rok, Imię_reżysera, Nazwisko_reżysera)
FK(Imię_reżysera, Nazwisko_reżysera):Reżyserzy

Jeśli związek posiada atrybuty, to są one umieszczane w tej relacji, która stoi po stronie n związku.

Krotność n-do-n

Związki o krotności n-do-n wymagają utworzenia dodatkowej relacji. Relacja ta zawiera wszystkie atrybuty kluczowe relacji, odpowiadających zbiorom encji uczestniczącym w związku. Zatem posiada ona dwa klucze obce odwołujące się do relacji odpowiadających zbiorom encji uczestniczącym w związku. Atrybuty wchodzące w skład tych kluczy obcych stanowią klucz główny tej dodatkowej relacji.

Aktorzy (Imię, Nazwisko), Filmy (Tytuł, Rok)
Aktorzy_Filmy (Imię_aktora, Nazwisko_aktora, Tytuł_Filmu, Rok_Filmu)
FK(Imię_aktora, Nazwisko_aktora):Aktorzy
FK(Tytuł_Filmy,Rok_Filmu):Filmy
.

Nazwa nowej relacji może być taka sama jak nazwa związku. Częściej jednak stosuje się nazwy typu Aktorzy_Filmy, Aktorzy_do_Filmy, etc.

Jeśli związek posiada atrybuty, to są one umieszczane obok atrybutów kluczowych relacji, odpowiadających zbiorom encji uczestniczącym w związku.

Związki rekurencyjne

W przypadku związków rekurencyjnych stosowane są te same zasady co w przypadku pozostałych typów związków, z zastrzeżeniem, że nazwy atrybutów kluczowych odpowiadają rolom encji uczestniczących w związku:

Węzły (Id, Wartość, Rodzic_Id)
FK(Rodzic_Id):Węzły

Relacja isa

Relacja isa może być przekształcana na trzy sposoby:
 • pełna relacja dla każdego zbioru encji
 • niepełna relacja dla każdego zbioru encji
 • jedna relacja dla wszystkich zbiorów encji

Pełna relacja dla każdego zbioru encji

Każdy zbiór encji, który uczestniczy w relacji isa, posiada własną relację, która zawiera wszystkie atrybuty zarówno bardziej ogólnego, jak i bardziej specyficznego zbioru encji:
 • Ciała niebieskie (Nazwa, Promień, Temperatura, Masa)
 • Księżyce (Nazwa, Promień, Temperatura, Masa, Promień orbity, Planeta nazwa)
 • Planety (Nazwa, Promień, Temperatura, Masa, Jasność, Promień orbity, Gwiazda nazwa)
 • Gwiazdy (Nazwa, Promień, Temperatura, Masa, Jasność)

Niepełna relacja dla każdego zbioru encji

Każdy zbiór encji, który uczestniczy w relacji isa, posiada własną relację, która oprócz atrybutów specyficznych dla danego zbioru encji, posiada atrybuty kluczowe zbioru bardziej ogólnego:
 • Ciała niebieskie (Nazwa, Promień, Temperatura, Masa)
 • Księżyce (Nazwa, Promień orbity, Planeta nazwa)
 • Planety (Nazwa, Promień orbity, Jasność, Gwiazda nazwa)
 • Gwiazdy (Nazwa, Jasność)

Jedna relacja dla wszystkich zbiorów encji

Wszystkie zbiory encji uczestniczące w relacji isa, posiadają jedną tabelę, która zwiera atrybuty będące sumą atrybutów wszystkich zbiorów encji oraz jeden dodatkowy atrybut, np. typu string o nazwie typ, zawierający nazwę zbioru encji. Ten dodatkowy atrybut pozwala odróżnić encje, które w modelu konceptualnym należały do różnych zbiorów, a w modelu relacyjnym należą do tej samej relacji. Jeśli dwa zbiory encji posiadają atrybuty o tej samej nazwie, lecz o różnych domenach, to nazwa jednego z tych atrybutów musi zostać zmieniona:
 • Ciała niebieskie (Nazwa, Promień, Temperatura, Masa, Promień orbity, Jasność, Typ, Planeta nazwa, Gwiazda nazwa)
dydaktyka | db | erd | rdb | Opublikowano 09:09 26-02-2007. Ostatnia modyfikacja 11:50 13-05-2009 |
comments powered by Disqus